Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Niin kum­mal­li­sel­ta kuin se voi­kin tun­tua, asen­teet ja tapa koh­del­la mui­ta omak­su­taan usein omas­ta tii­mis­tä ja sen his­to­rias­ta. Men­nei­syy­den ris­ti­rii­ta­ti­lan­teet tai epä­oi­keu­den­mu­kai­sik­si koe­tut tapah­tu­mat saat­ta­vat jää­dä elä­mään käyt­täy­ty­mis- ja suh­tau­tu­mis­mal­lei­na. Mitä tun­ne­pi­toi­sem­pi tapah­tu­ma, sitä vah­vem­min työyh­tei­söön jää­vät elä­mään van­hat käsi­tyk­set.

Joku taho vain koe­taan epä­luo­tet­ta­vak­si, tuu­li­vii­rik­si, osaa­mat­to­mak­si, han­ka­lak­si tai yhteis­työ­ha­lut­to­mak­si, vaik­ka nyky­ko­ke­muk­set eivät mie­li­ku­vaa tuki­si­kaan. Toi­sen­lais­ta toi­min­taa pide­tään vain poik­keuk­se­na, joka vah­vis­taa sään­nön. Mitä tii­viim­pi ryh­mä on ja mitä vah­vem­man ase­man se kokee itsel­lään ole­van, sitä her­kem­min se edel­lyt­tää kai­kil­ta jäse­nil­tään saman­kal­tais­ta asen­net­ta ja suh­tau­tu­mis­ta.

Pin It on Pinterest