Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Suhtautuminen

Suhtautuminen periytyy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Niin kum­mal­li­selta kuin se voikin tuntua, asenteet ja tapa koh­della muita omak­sutaan usein omasta tii­mistä ja sen his­to­riasta. Men­nei­syyden ris­ti­rii­ta­ti­lanteet tai epä­oi­keu­den­mu­kai­siksi koetut tapah­tumat saat­tavat jäädä elämään käyt­täy­tymis- ja suh­tau­tu­mis­mal­leina. Mitä tun­ne­pi­toi­sempi tapahtuma, sitä vah­vemmin työyh­teisöön jäävät elämään vanhat käsitykset. 

Joku taho vain koetaan epä­luo­tet­ta­vaksi, tuu­li­vii­riksi, osaa­mat­to­maksi, han­ka­laksi tai yhteis­työ­ha­lut­to­maksi, vaikka nyky­ko­ke­mukset eivät mie­li­kuvaa tuki­sikaan. Toi­sen­laista toi­mintaa pidetään vain poik­keuksena, joka vah­vistaa säännön. Mitä tii­viimpi ryhmä on ja mitä vah­vemman aseman se kokee itsellään olevan, sitä her­kemmin se edel­lyttää kai­kilta jäse­niltään saman­kal­taista asen­netta ja suhtautumista. 

Soita 000 000 0000