Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Liike ja lykätä

Johtamisen aakkoset: L niin kuin Liike ja Lykätä

Liike on edel­lytys aikaan­saa­mi­selle. Se on kon­kreet­tista teke­mistä mutta myös pää­määrän suuntaan liik­ku­mista. Liike on symboli muu­tok­selle. Se, että jotain on muut­tunut, on merkki elä­västä orga­ni­saa­tiosta. Sel­lainen työyh­teisö, joka toistaa samaa kuu­kau­desta toiseen, tuntuu juut­tuneen pai­koilleen. Se tar­vitsee hellää töy­täisyä oikeaan suuntaan. Pientä merkkiä, joka kertoo, että on aika lähteä liikkeelle.

Lem­peäk­sikin tar­koi­tettu sysäys liik­keelle voi joskus tuntua ihan muulta. Jos sen kokee ikävänä tyrk­ki­misenä, tar­vitaan työyh­tei­sössä lisää puhetta muu­toksen tar­peesta ja toi­sen­laisia keinoja. Ja jos päi­vit­täinen tunne orga­ni­saa­tiossa on kuin olisi vel­lovan väki­joukon kes­kellä, on hyvä pysähtyä het­keksi, kes­kittyä ihmi­sisiin ja jättää muutos het­keksi taka-alalle. Silti lii­kettä ei voi unohtaa, sillä ilman sitä tunk­kaisuus ja elä­män­pelko val­taavat työyhteisön.

Lyk­kää­minen on vas­ta­kohta liik­keelle. Lyk­kää­minen on sitä, että kaikki aina siirtyy. Ei ote­takaan uusia pal­ve­luita käyttöön vielä syk­syllä, siir­retään se kevääseen. Ei toteuteta muu­tosta vielä ensi kuussa vaan tehdään lisää sel­vi­tyksiä ja suun­ni­telmia. Ei nyt, ei vielä, otetaan vielä aikalisä eikä hop­puilla. Eikä aikakaan ole sopiva.

Jol­lekin hank­keelle elin­tär­keästä lisä­ajasta lyk­kää­misen erottaa siitä, että jat­ku­vasta eteenpäin siir­tä­mi­sestä on tullut työyh­teisön kult­tuuri. Se on alkanut pie­nestä, ehkä vain yhden yhtei­sölle tärkeän hen­kilön tyy­listä siirtää pää­töksiä ja toi­men­pi­teitä. Hidas­te­lusta ja asioiden pit­kit­tä­mi­sestä on syn­tynyt yhteinen tapa toimia, johon suo­rastaan vel­voi­tetaan. Lyk­kää­misen ongelma on siinä, että tuhoaa teke­misen ilon ja onnis­tu­misen koke­muksen. Kun tun­nistaa lyk­kää­misen tuhoavan voiman, löytää myös keinoja saada lisää lii­kettä organisaatioon.

Tutustu myös Kiin­nos­tukseen ja Kers­kailuun, Jut­teluun  ja Juoruun, Ihmet­telyyn ja Iloon, Har­joit­teluun ja Hai­hat­teluun, Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000