Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Lii­ke on edel­ly­tys aikaan­saa­mi­sel­le. Se on kon­kreet­tis­ta teke­mis­tä mut­ta myös pää­mää­rän suun­taan liik­ku­mis­ta. Lii­ke on sym­bo­li muu­tok­sel­le. Se, että jotain on muut­tu­nut, on merk­ki elä­väs­tä orga­ni­saa­tios­ta. Sel­lai­nen työyh­tei­sö, joka tois­taa samaa kuu­kau­des­ta toi­seen, tun­tuu juut­tu­neen pai­koil­leen. Se tar­vit­see hel­lää töy­täi­syä oike­aan suun­taan. Pien­tä merk­kiä, joka ker­too, että on aika läh­teä liik­keel­le.

Lem­peäk­si­kin tar­koi­tet­tu sysäys liik­keel­le voi jos­kus tun­tua ihan muul­ta. Jos sen kokee ikä­vä­nä tyrk­ki­mi­se­nä, tar­vi­taan työyh­tei­sös­sä lisää puhet­ta muu­tok­sen tar­pees­ta ja toi­sen­lai­sia kei­no­ja. Ja jos päi­vit­täi­nen tun­ne orga­ni­saa­tios­sa on kuin oli­si vel­lo­van väki­jou­kon kes­kel­lä, on hyvä pysäh­tyä het­kek­si, kes­kit­tyä ihmi­si­siin ja jät­tää muu­tos het­kek­si taka-alal­le. Sil­ti lii­ket­tä ei voi unoh­taa, sil­lä ilman sitä tunk­kai­suus ja elä­män­pel­ko val­taa­vat työyh­tei­sön.

Lyk­kää­mi­nen on vas­ta­koh­ta liik­keel­le. Lyk­kää­mi­nen on sitä, että kaik­ki aina siir­tyy. Ei ote­ta­kaan uusia pal­ve­lui­ta käyt­töön vie­lä syk­syl­lä, siir­re­tään se kevää­seen. Ei toteu­te­ta muu­tos­ta vie­lä ensi kuus­sa vaan teh­dään lisää sel­vi­tyk­siä ja suun­ni­tel­mia. Ei nyt, ei vie­lä, ote­taan vie­lä aika­li­sä eikä hop­puil­la. Eikä aika­kaan ole sopi­va.

Jol­le­kin hank­keel­le elin­tär­keäs­tä lisä­ajas­ta lyk­kää­mi­sen erot­taa sii­tä, että jat­ku­vas­ta eteen­päin siir­tä­mi­ses­tä on tul­lut työyh­tei­sön kult­tuu­ri. Se on alka­nut pie­nes­tä, ehkä vain yhden yhtei­söl­le tär­keän hen­ki­lön tyy­lis­tä siir­tää pää­tök­siä ja toi­men­pi­tei­tä. Hidas­te­lus­ta ja asioi­den pit­kit­tä­mi­ses­tä on syn­ty­nyt yhtei­nen tapa toi­mia, johon suo­ras­taan vel­voi­te­taan. Lyk­kää­mi­sen ongel­ma on sii­nä, että tuho­aa teke­mi­sen ilon ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­sen. Kun tun­nis­taa lyk­kää­mi­sen tuhoa­van voi­man, löy­tää myös kei­no­ja saa­da lisää lii­ket­tä orga­ni­saa­tioon.

Tutus­tu myös Kiin­nos­tuk­seen ja Kers­kai­luun, Jut­te­luun  ja Juo­ruun, Ihmet­te­lyyn ja Iloon, Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest