Blogi

Aiheet

Yhteisöllisyyden merkitys 

Haluamme olla osa kiin­nos­tavaa ryhmää. Sel­laista, joka tuntuu itselle tär­keältä ja ihmiset sel­lai­silta, joiden kal­tai­siksi haluaisi tulla. Miksi? Jokai­selle on tärkeää kuulua johonkin, tulla hyväk­sy­tyksi, saada arvos­tusta ja

Lue lisää 

Viestintä on usein sanatonta 

Puhetapa on paljon muu­takin kuin sanoja. Suuri osa siitä, mitä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa tapahtuu, ilmaistaan sanat­to­malla vies­tin­nällä: ilmeillä, eleillä ja äänen­sä­vyillä. Ne ovat keinoja tehostaa viestiä ja antaa sille oikea

Lue lisää 

Puhetapa vaikuttaa 

Koko sosi­aa­linen elämä perustuu puheeseen ja sen kautta raken­tuvaan toi­mintaan. Puhetapa vai­kuttaa joskus enemmän kuin se, mitä tekee. Puhe ja sanat luovat mer­ki­tyksiä ja ker­tovat suh­tau­tu­mi­sesta. Puhe­ta­valla viestitään

Lue lisää 

Varo työyhteisön vinoutunutta dramaturgiaa 

Työyh­teisön esi­tykset raken­tuvat samoista ainek­sista kuin teat­te­ris­sakin. Sitä, mikä on joh­tanut ja keiden toi­mesta tapah­tumaan, josta orga­ni­saa­tiossa nyt kohistaan, ker­rataan työyh­tei­sös­säkin usein (prologi). Joskus puidaan myös sitä, miten

Lue lisää 

Hyvä paha valta 

Sanalla valta on ollut huono kaiku, sillä sen koetaan ker­tovan käs­kyt­tä­mi­sestä ja oman tahdon toteut­ta­mi­sesta välit­tä­mättä muista. Vii­me­ai­kainen kes­kustelu on myös osoit­tanut, että valta-asema voi äärim­millään johtaa täydelliseen

Lue lisää 

Työyhteisödraaman kaari 

Aris­to­teleen runousopin mukai­sesti luodaan edelleen käsi­kir­joi­tuksia, jotka pitävät otteessaan ja tuot­tavat emo­tio­naa­lista mie­li­hyvää. Veto­voima perustuu dra­ma­tur­giaan, jonka avulla jo antiikin tra­gedia tuotti ylei­sölle tie­tyn­laisen tunne-elä­­­myksen. Hieman soveltaen ja

Lue lisää 

Työyhteisödraaman luonne 

Työyh­tei­sö­draamat läh­tevät liik­keelle osin asioista, mutta ennen kaikkea tun­ne­ko­ke­muk­sista.  Pää­tökset ja muu­tokset saavat välillä kiih­tymään ja ottamaan voi­mak­kaasti kantaa, mutta niillä ei yleensä ole niin suurta mer­ki­tystä kuin

Lue lisää 

Organisaatioelämä teatterina 

Riip­pu­matta siitä, on kyseessä draama teat­te­rissa vai työ­elä­mässä, samat teat­terin ele­mentit ovat mukana. Molem­missa on kyse oikean­laisten esi­tysten toteut­ta­mi­sesta. Tar­vitaan esit­tä­misen ympä­ristö, teatteri tai orga­ni­saatio. Johtaja, joka vastaa

Lue lisää 

Työyhteisödraamaa: Katharsis eli helpotuksen voima 

Tun­nis­tatko jo kat­har­siksen hyödyn? Hel­po­tuksen tunteen, joka syntyy onnis­tu­mi­sesta ja uusista oival­luk­sista. Käsite on tuttu aris­to­tee­li­sesta draa­masta. Kat­harsis on yhtä aikaa emo­tio­naa­lista, moraa­lista ja älyl­listä mie­li­hyvää, joka syntyy

Lue lisää 

Mitä on organisaatiodramaturgia? 

Ihmisten koh­talot ja työyh­tei­söjen tilanteet kiin­nos­tavat, sillä niissä on draaman voima. Kuten elo­ku­vissa ja näy­tel­missä, tapah­tumat ja tarinat vetävät mukaansa, sillä ne ker­tovat valin­noista ja ajau­tu­mi­sesta, seu­rauk­sista ja

Lue lisää 

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: luutunut 

Luu­tuneet ovat laji, joka löytyy eri­tyi­sesti orga­ni­saa­tioista, jotka ovat toi­mineet pitkään samalla tavalla. Kyse ei ole työ­vuosien mää­rästä vaan tavasta suh­tautua muu­tokseen. Kun ankeut­tajan elämä työyh­tei­sössä tuntuu olevan

Lue lisää 

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: ankeuttaja 

Monessa työyh­tei­sössä elää ankeuttaja, joka saa voi­mansa kai­kesta siitä, mikä hänen mie­lestään on pie­lessä. Huo­nosti hoi­dettu, väärään aikaan, ei huo­mioitu sitä, mikä on tärkeää. Kum­mal­lisia mie­li­pi­teitä, eri­koisia tapoja,

Lue lisää 

Draaman voima 

Ihmisten väliset suhteet ja tapah­tumat orga­ni­saa­tiossa muis­tut­tavat elo­kuvan tai näy­telmän juonta. Kol­le­goihin tutus­tutaan pik­ku­hiljaa ja jotkut tulevat tär­keiksi ja samas­tu­misen koh­teiksi. Aina on auki olevia kysy­myksiä ja vaikeita

Lue lisää 

Työyhteisö draaman näyttämönä 

Orga­ni­saation toi­min­nassa on paljon draaman piir­teitä. Monen­laisia tapah­tumia ja esit­tä­mistä eri muo­doissaan. Tilan­teita, jotka saavat komedian tai tra­gedian piir­teitä tai tun­tuvat kään­tyvän fars­siksi. Dek­ka­ri­maista asioiden sel­vit­tä­mistä ja tuttuja

Lue lisää 
Myötätunto-valo.jpg

Vahvista myötätuntoa 

Myö­tä­tunto, empatia ja tun­ne­taidot aut­tavat vähen­tämään kiel­teisiä koke­muksia työyh­tei­sössä ja raken­tamaan innos­tuksen kautta tuloksia ja kil­pai­lu­kykyä. Myö­tä­tunto tulee näky­väksi toi­mintana ja tekoina, pelkkä tunne tai samas­tu­minen ei riitä.

Lue lisää 

Lannistatko huomaamatta? 

Jokainen osaa kan­nustaa mutta myös lan­nistaa. Tun­nistat tilanteen var­masti. Esi­mer­kiksi pala­ve­rissa, kun et saa puheen­vuoroa. Tai kun ehdo­tuksesi ohi­tetaan välin­pi­tä­mät­tö­mästi edes kes­kus­te­le­matta. Tur­hauttaa, ärsyttää, tuntuu epä­rei­lulta. Lan­nis­ta­miseen ei

Lue lisää 

Yhteisöllisyyden uusi aika 

Mikä saa ihmiset yhdis­tymään tavalla, joka tuottaa tuloksia myös orga­ni­saation arjessa? Siihen tar­vitaan sopiva määrä yhtei­söl­li­syyttä. Sanalla yhtei­söl­li­syys on ihas­tut­ta­van van­han­ai­kai­nen kaiku. Se tun­tuu viit­taa­van johon­kin sel­lai­seen ideaaliin,

Lue lisää 

Pari sanaa luottamuksesta 

Luot­tamus on tunne siitä, että toiseen ihmiseen ja hänen hyvän­tah­toi­suu­teensa voi luottaa. On enna­koi­ta­vissa, miten hän toimii eri tilan­teissa. Kun toinen osoit­tautuu luot­ta­muksen arvoi­seksi, syven­tävät koke­mukset luot­ta­musta. Se

Lue lisää 

Keneen samastut? 

Ei ole mer­ki­tyk­se­töntä, miten suh­tau­dumme toi­siimme. Haemme mallia meille tär­keistä ihmi­sistä. Samas­tumme heihin ja jäl­jit­te­lemme sitä, mitä toinen tekee. Otamme esi­merkkiä tavasta puhua, kiin­nos­tuksen koh­teista, suh­tau­tu­mi­sesta ja asenteista

Lue lisää