Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Blogi

Aiheet

Katseiden kohteena 

Sosi­aa­liset tilanteet altis­tavat kat­seiden koh­teena ole­mi­selle ja samalla arvioin­nille. Mil­lainen vai­ku­telma syntyy, toi­miiko odo­tusten mukai­sesti, mokaako vai tun­tuuko hyvältä tyy­piltä. Katse tun­nustaa toisen ihmisen vuo­ro­vai­ku­tuksen osa­puo­leksi, toteaa Janne

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: J niin kuin Jutella ja Juoru 

Jut­te­le­minen voi tuntua liian vähä­ar­voi­selta sanalta sel­lai­selle, joka on yhtei­söl­li­syyden yti­messä. Siis kiin­nostus ja hyvän fii­liksen luo­minen. Sen voi tehdä hel­posti. Kyselee kuu­lu­misia, on kiin­nos­tunut miten työt sujuvat

Lue lisää 

Työyhteisödramaa: Hamartia eli virheitä sattuu 

Myös hamartia, ereh­dyk­sestä tai tie­tä­mät­tö­myy­destä johtuva vir­he­toi­minta, jolla on huonot seu­raukset, on tuttua työyh­tei­söissä. Jokainen saattaa tehdä hyvässä uskossa jotain, joka osoit­tautuu vir­heeksi. Joskus koh­ta­lokkaan ereh­dyksen tekijä aavistelee,

Lue lisää 

Esimiehen päivä 

Asetu het­keksi esi­miehen rooliin. Päivä etenee seu­raa­vasti: Aamulla on ensin hetki aikaa työstää esi­tystä joh­to­ryh­mälle. Se on asian­tun­ti­ja­työtä ja samalla mah­dol­lisuus kes­kittyä itse­näiseen työs­ken­telyyn. Sitten asian­tun­ti­jasta esi­miehen rooliin.

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: H niin kuin Harjoittelu ja Haihattelu 

Huippu-urheilija ei pärjää ilman har­joit­telua, eikä kil­pa­kun­toi­li­jakaan. Näyt­te­lijät har­joit­te­levat roo­liaan yksin ja yhdessä, ja ohjaa­jalla on edis­ty­mi­sessä kes­keinen rooli. Kir­jai­lijat kir­joit­tavat kai­ken­laista saa­dakseen kynän kul­kemaan, lau­lajat ja muusikot

Lue lisää 

Vakuuttavan esityksen kulmakivet 

Aris­to­teleen mukaan uskottava draama syntyy kieh­to­vista hen­ki­löistä ja hyvästä juo­nesta. Vakuuttava esitys ei siis synny ilman, että mukana on kiin­nos­tavia ihmisiä, tar­peel­lisia ja hyvällä tavalla yllät­täviä tapah­tumia, kihelmöivää

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: G niin kuin Guru 

Guruksi voidaan kutsua sel­laista, joka on alansa huippu ja arvos­tettu vai­kuttaja, tai ainakin sel­laisen mai­neessa oleva henkilö. Jois­sakin yhteyk­sissä guruun lii­tetään valais­tu­misen ja hen­kisen opet­tajan piir­teitä. Tar­kemmin ajatellen

Lue lisää 

Työyhteisön käsikirjoitus 

Paneudu siihen, mil­lainen on työyh­teisösi käsi­kir­joitus. Jos et tiedä, mihin työyh­teisö pyrkii ja mitä sen näyt­tä­möllä ja kulissien takana tapahtuu, menetät kos­ke­tuksen orga­ni­saation todel­li­suuteen. Mil­lainen draama on esitysvuorossa

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: F niin kuin Fraasi 

Fraaseja tar­vitaan. En nyt tar­koita pel­kästään niitä kitey­ty­neitä sanon­ta­tapoja, joita käy­tämme suju­vasti, vaikka niiden alkuperä ei aina ole tuttu (mennä mönkään, nakki nap­sahtaa). Tar­koitan niitä lauseita, joilla osoitamme

Lue lisää 

Työyhteisödraamaa: kaikkitietävyys 

Jokai­sella on kokemus niistä, jotka kokevat tie­tä­vänsä kaiken orga­ni­saation toi­min­nasta ja tuovat sen mie­lellään esille. Heillä on varma näkemys siitä, mikä olisi vii­sasta tai vält­tä­mä­töntä. Usein kan­nan­ottoon liittyy

Lue lisää 

Työyhteisön roolit 

Työyh­teisön roolit ovat sekä amma­til­lisia että sosi­aa­lisia. Ne syn­tyvät teh­tävän, orga­ni­saation ja sen kult­tuurin sekä yksilön omien tai­tojen yhdis­telmänä. Ne kie­tou­tuvat toi­siinsa muo­dostaen koko­nai­suuden, joka tulee näky­väksi työyhteisön

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: D niin kuin Diversiteetti 

Diver­si­teetin, moni­muo­toi­suuden, mer­kitys on siinä, että niin luonto kuin ihmi­syh­tei­sökin hyötyy eri­lai­suu­desta. Yksi­puo­lisuus köyh­dyttää, moni­naisuus rikastaa niin osaa­mista, vuo­ro­vai­ku­tusta kuin kehi­tys­täkin. Uudet vai­kutteet eivät voi olla tart­tu­matta, kun

Lue lisää 
Kuukkelit, toimistoturistit

Kuukkeloinnista ja toimistoturismista 

Istut kes­kit­ty­neenä työhön. Ker­rankin sujuu oikein hyvin – tar­vit­tavat tiedot on koottu, hitaim­matkin ovat vas­tanneet kyse­lyihin ja oma fiilis on koh­dallaan. Nyt homman saa vietyä loppuun het­kessä, ja

Lue lisää 

Roolit kärjistävät toiminnan 

Ihminen muuttuu usein työyh­teisön tilan­teissa roo­li­hah­moksi, jonka toi­minta kär­jis­tetään muu­tamien lauseiden kuvaksi. Tapoihin vii­tataan usein sano­malla ”taas Mikko…” tai ”Niina ei koskaan…” -tyyp­pi­sillä lauseilla. Heille, joista ker­rotaan usein

Lue lisää 
Soita 000 000 0000