Blogi

Aiheet

Keskustelun merkityksestä 

Puhutko mie­luimmin itse vai mal­tatko myös kuun­nella toisen aja­tuksia? Moni tun­nistaa itsensä jom­mas­ta­kum­masta. On sel­lainen, joka haluaa itse olla aina äänessä ja kertoa oman tari­nansa tai näke­myk­sensä. Joku

Lue lisää 

Vähän urheilupsykologiaa työelämään 

Kuun­telin ennen juok­su­ta­pah­tumaa esi­tystä urhei­lup­sy­ko­lo­giasta. Asiat olivat sinällään tuttuja, mutta sisältö pysäytti miet­timään, kuinka paljon hyötyä niistä on omaan arkeen. Mikä aiheessa oli oival­lut­tavaa koko elämän kan­nalta? Väitetään,

Lue lisää 

Tavoista ja muutoksesta 

Loman jälkeen kir­ja­hyl­lystä osui käteen Leo Babautan Zen habits -sivuilta tulos­tamani juttu tapojen muut­ta­mi­sesta. Omien rutiinien tar­kas­te­lulle loman päät­ty­minen on hyvä hetki. On mah­dol­lisuus antaa tilaa sille, mikä

Lue lisää 

Pysähtymisen paikka 

Loma. Vuo­de­na­jasta riip­pu­matta se tar­koittaa usein sitä, että vii­meiset pari viikkoa ennen lomaa tekee töitä entistä tii­viim­mällä tah­dilla, jotta voisi jäädä hyvillä mielin lomalle. Vielä pari kokousta lisää

Lue lisää 

Älä välttele valtaa 

Valta, mistä siinä oikein on kyse? Valta kiin­nostaa, mutta samalla se saattaa myös ärsyttää tai häm­mentää. Jollain voi olla liikaa valtaa, jollain taas liian vähän. Sanalla valta on

Lue lisää 

Arki vai hanke? 

”… oikeastaan on kyse siitä, hah­mot­taako asian hank­keena vai arki­päivän teke­misenä. Johto näkee muu­toksen usein hank­keena, hen­ki­löstö taas sen vai­ku­tukset päi­vit­täiseen työhön.” Lause kesken pala­veria pysäytti. Se kirkasti

Lue lisää 

Sanoilla on merkitystä 

Vaikka sanat pysyi­sivät ennallaan, niiden sisältö saattaa muuttua. Huomaat käyt­täväsi tuttua sanaa ja ihmet­telet, miksi kollega tun­tuukin olevan eri lin­joilla. Ikään kuin kul­ki­sitte tällä kertaa eri reittiä pitkin.

Lue lisää 

Ryhtymisrajoitteisuus – toimijuuden toinen puoli 

Kir­joitin jokin aika sitten toi­mi­juu­desta eli tah­dosta saada aikaan ja halusta muuttaa maa­ilmaa. Vaikka onnis­tu­minen ja aikaan saa­minen kas­vat­tavat amma­til­lista itse­tuntoa ja lisäävät meille kai­kille tärkeää hal­linnan tunnetta

Lue lisää 

Tiimi, yhteisö vai organisaatio? 

Kou­lu­tus­päivän tauolla poh­dittiin, mitä eroa on sanoilla tiimi, työ­ryhmä, yhteisö tai orga­ni­saatio. Nii­tähän käy­tetään suju­vasti arki­pu­heessa samaakin porukkaa kuvaamaan. Kui­tenkin ne pai­not­tavat toi­mintaa ja yhteis­työtä hieman eri näkökulmista.

Lue lisää 

Takana vai edessä? 

Jut­telin läheisen tutun kanssa siitä, mikä innostaa työ­elä­mässä. Lista kuu­lostaa tutulta. Kiin­nos­tavat ja haas­tavat teh­tävät, joissa oma osaa­minen lisääntyy. Erin­omaiset esi­miehet, joilta oppii joh­ta­misen lisäksi orga­ni­saa­tiossa toi­mintaa laajemminkin.

Lue lisää 

Arkinen puhe ratkaisee 

Kolumni Miten kasvaa asian­tun­ti­jaksi (Terhi Erkkilä ja Reeta Leh­musoksa, Tam­pereen yli­opiston Aika­­­lainen-lehti 6/2016) nosti työ­paikan tau­ko­kes­kus­telut yhdeksi teki­jäksi, joka auttaa opis­ke­lijaa poh­timaan mil­laisia asioita ja tavoit­teita haluaa toteuttaa

Lue lisää 

Viivyttelyn lumo 

Pitäisi kir­joittaa blogi, kun sel­laiseen kerran tuli sitou­duttua. Mutta kun on niin monen­laista muuta. Juuri, kun olin suun­ni­tellut kir­joit­tavani illalla (kuten tie­dätte, kan­nattaa aika­tau­luttaa teke­miset, jotta saa jotain

Lue lisää 

Lisää toimijuutta 

Sana toi­mijuus (human agency) nousee esille aika ajoin, nykyään aiempaa useammin. Usein siitä puhutaan amma­til­lisen kasvun ja eli­ni­käisen oppi­misen yhtey­dessä. Se kuu­lostaa saman­ai­kai­sesti tutulta ja vie­raalta. Teen jotakin,

Lue lisää 

Hyvää emme huomaa 

Hyvää emme huomaa, mutta pahaan rea­goimme heti. Lause on Mar­ketta Ren­tolan kir­jassa Vaikuta mediassa (2010). Hän puhuu mediasta ja uuti­soin­nista, mutta ilmiö on helppo tun­nistaa myös työyh­tei­söissä. Oletko

Lue lisää 

Viestinnän vaikutus 

“Elämme enemmän vies­tin­nässä kuin todel­li­suu­dessa”, toteaa Mar­ketta Rentola kir­jassaan Vaikuta mediassa (2010). Lause, joka on helppo lukea ja jopa ohittaa huo­li­mat­to­masti. Se pysäytti kui­tenkin miet­timään, kuvaako se jollain

Lue lisää