Blogi

Aiheet

Käytä valtaa oikeudenmukaisesti 

Valtaa on jokai­sella, ja sitä voi myös käyttää monin tavoin. Kestävä tapa käyttää valtaa on yhtei­söl­listä ja pyrkii yhteisten pää­määrien toteut­ta­miseen. Se on poh­jim­miltaan yksin­ker­taista. Toimi yhteisten tavoitteiden

Lue lisää 

Valta on vaikuttamista 

Vai­ku­tamme monin tavoin sekä toisiin ihmisiin että asioiden ete­ne­miseen käyt­tä­mällä teh­tävän ja aseman antamaa valtaa. Jokai­sella on valtaa omassa teh­tä­vässään. Omaan työ­rooliin liittyvä valta on työyh­tei­sössä vai­kut­ta­mista, oman

Lue lisää 

Innostava ja tuottava työyhteisö 

Innos­tavan ja tuot­tavan työyh­teisön luo­miseen tar­vitaan sekä hyvä fiilis että hyvät tulokset, ei vain jom­pi­kumpi. Tätä on tut­kittu mm. Työ­ter­veys­lai­toksen Innos­tuksen spi­raalit (INSPI) -hank­keessa. Hankkeen tulokset ovat samanaikaisesti

Lue lisää 

Toimi viisaasti sosiaalisissa tilanteissa 

Vuo­ro­vai­kutus toimii elik­siirin tai myrkyn lailla. Ystä­väl­linen vuo­ro­vai­kutus kan­nustaa yhteis­työhön. Innostuu ja saa lisää energiaa, kun tuntee ole­vansa samalla puo­lella ja saa vas­ta­kaikua. Sen sijaan tunne syrjään jäämisestä,

Lue lisää 

Organisaatiopolitikointi rapauttaa yhteisön 

Aina orga­ni­saatiot eivät ole yhtä suurta per­hettä, joka toimii yhteisen hyvän eteen. Usein kil­paillaan ase­mista ja val­lasta ja pelataan peliä, jossa oma teke­minen yri­tetään saada näyt­tämään yli­ver­tai­selta suh­teessa muihin.

Lue lisää 

Moniääninen organisaatio 

Orga­ni­saation voi nähdä vakiin­tu­neena, jat­kuvia orga­ni­saa­tio­muu­toksia lukuun otta­matta pysäh­tyneen tun­tuisena möh­kä­leenä, joka junnaa pai­kallaan. Tai se voi olla ket­te­rästi uusiin haas­teisiin mukautuva pieni joukko, joka innostuu juuri muutoksista.

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: L niin kuin Liike ja Lykätä 

Liike on edel­lytys aikaan­saa­mi­selle. Se on kon­kreet­tista teke­mistä mutta myös pää­määrän suuntaan liik­ku­mista. Liike on symboli muu­tok­selle. Se, että jotain on muut­tunut, on merkki elä­västä orga­ni­saa­tiosta. Sel­lainen työyhteisö,

Lue lisää 

Pieniä tekoja 

Ne, joilla on valtaa ja mah­dol­lisuus vai­kuttaa, ovat jat­kuvan tark­kailun ja arvioinnin koh­teena. Huomio kiin­nittyy ei vain tekoihin, vaan myös siihen, mitä jää teke­mättä. Jäikö vaille hyväk­syvää hymyä,

Lue lisää 

Työyhteisötarinoiden voima 

Elo­kuvat ja näy­telmät kieh­tovat, sillä ne tii­vis­tävät kirk­kaasti muu­tamaan hetkeen sen, mitä elä­mässä voi tapahtua. Ne näyt­tävät vaih­toeh­toisia todel­li­suuksia ja saavat oival­tamaan jotain omasta elä­mästä. Tarinat vetävät mukaansa,

Lue lisää 

Kiinnostus on arvostuksen mittari 

Istut pala­ve­rissa. Vii­meisen vartin aikana säh­kö­postiin näyttää tulleen useita viestejä, ja kollega on soit­tanut jo kerran. Pitäisi vastata, ettei näytä siltä, ettei ole kiin­nos­tunut. Keh­taisiko? Vil­kaiset ympä­rillesi. Puheenjohtaja

Lue lisää 

Palaute, tuo työelämän crossfit 

Palaute on tai­tolaji, jossa harva pääsee hui­pulle. Palau­te­taitoja voi hyvällä syyllä kutsua työ­elämän cross­fi­tiksi, sillä kum­mas­sakaan ei pärjää ilman moni­puo­lista osaa­mista. Molem­missa tar­vitaan eri lajien hal­lintaa, kykyä vaihtaa

Lue lisää 

Kasvojen säilyttämisen merkitys 

Tiedät kyllä tilanteen. Kollega sekoili sanoissaan pala­ve­rissa, mutta sen ei annettu haitata kes­kus­telua. Pomo muisti tiimien nimet väärin puheessaan, mutta kii­tokset menivät kui­tenkin oikeaan osoit­teeseen. Asiakkaan kiih­ty­neenä hieman

Lue lisää 

Katseiden kohteena 

Sosi­aa­liset tilanteet altis­tavat kat­seiden koh­teena ole­mi­selle ja samalla arvioin­nille. Mil­lainen vai­ku­telma syntyy, toi­miiko odo­tusten mukai­sesti, mokaako vai tun­tuuko hyvältä tyy­piltä. Katse tun­nustaa toisen ihmisen vuo­ro­vai­ku­tuksen osa­puo­leksi, toteaa Janne

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: J niin kuin Jutella ja Juoru 

Jut­te­le­minen voi tuntua liian vähä­ar­voi­selta sanalta sel­lai­selle, joka on yhtei­söl­li­syyden yti­messä. Siis kiin­nostus ja hyvän fii­liksen luo­minen. Sen voi tehdä hel­posti. Kyselee kuu­lu­misia, on kiin­nos­tunut miten työt sujuvat

Lue lisää 

Työyhteisödramaa: Hamartia eli virheitä sattuu 

Myös hamartia, ereh­dyk­sestä tai tie­tä­mät­tö­myy­destä johtuva vir­he­toi­minta, jolla on huonot seu­raukset, on tuttua työyh­tei­söissä. Jokainen saattaa tehdä hyvässä uskossa jotain, joka osoit­tautuu vir­heeksi. Joskus koh­ta­lokkaan ereh­dyksen tekijä aavistelee,

Lue lisää