Blogi

Aiheet

Moniääninen organisaatio 

Orga­ni­saation voi nähdä vakiin­tu­neena, jat­kuvia orga­ni­saa­tio­muu­toksia lukuun otta­matta pysäh­tyneen tun­tuisena möh­kä­leenä, joka junnaa pai­kallaan. Tai se voi olla ket­te­rästi uusiin haas­teisiin mukautuva pieni joukko, joka innostuu juuri muutoksista.

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: L niin kuin Liike ja Lykätä 

Liike on edel­lytys aikaan­saa­mi­selle. Se on kon­kreet­tista teke­mistä mutta myös pää­määrän suuntaan liik­ku­mista. Liike on symboli muu­tok­selle. Se, että jotain on muut­tunut, on merkki elä­västä orga­ni­saa­tiosta. Sel­lainen työyhteisö,

Lue lisää 

Pieniä tekoja 

Ne, joilla on valtaa ja mah­dol­lisuus vai­kuttaa, ovat jat­kuvan tark­kailun ja arvioinnin koh­teena. Huomio kiin­nittyy ei vain tekoihin, vaan myös siihen, mitä jää teke­mättä. Jäikö vaille hyväk­syvää hymyä,

Lue lisää 

Työyhteisötarinoiden voima 

Elo­kuvat ja näy­telmät kieh­tovat, sillä ne tii­vis­tävät kirk­kaasti muu­tamaan hetkeen sen, mitä elä­mässä voi tapahtua. Ne näyt­tävät vaih­toeh­toisia todel­li­suuksia ja saavat oival­tamaan jotain omasta elä­mästä. Tarinat vetävät mukaansa,

Lue lisää 

Kiinnostus on arvostuksen mittari 

Istut pala­ve­rissa. Vii­meisen vartin aikana säh­kö­postiin näyttää tulleen useita viestejä, ja kollega on soit­tanut jo kerran. Pitäisi vastata, ettei näytä siltä, ettei ole kiin­nos­tunut. Keh­taisiko? Vil­kaiset ympä­rillesi. Puheenjohtaja

Lue lisää 

Palaute, tuo työelämän crossfit 

Palaute on tai­tolaji, jossa harva pääsee hui­pulle. Palau­te­taitoja voi hyvällä syyllä kutsua työ­elämän cross­fi­tiksi, sillä kum­mas­sakaan ei pärjää ilman moni­puo­lista osaa­mista. Molem­missa tar­vitaan eri lajien hal­lintaa, kykyä vaihtaa

Lue lisää 

Kasvojen säilyttämisen merkitys 

Tiedät kyllä tilanteen. Kollega sekoili sanoissaan pala­ve­rissa, mutta sen ei annettu haitata kes­kus­telua. Pomo muisti tiimien nimet väärin puheessaan, mutta kii­tokset menivät kui­tenkin oikeaan osoit­teeseen. Asiakkaan kiih­ty­neenä hieman

Lue lisää 

Katseiden kohteena 

Sosi­aa­liset tilanteet altis­tavat kat­seiden koh­teena ole­mi­selle ja samalla arvioin­nille. Mil­lainen vai­ku­telma syntyy, toi­miiko odo­tusten mukai­sesti, mokaako vai tun­tuuko hyvältä tyy­piltä. Katse tun­nustaa toisen ihmisen vuo­ro­vai­ku­tuksen osa­puo­leksi, toteaa Janne

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: J niin kuin Jutella ja Juoru 

Jut­te­le­minen voi tuntua liian vähä­ar­voi­selta sanalta sel­lai­selle, joka on yhtei­söl­li­syyden yti­messä. Siis kiin­nostus ja hyvän fii­liksen luo­minen. Sen voi tehdä hel­posti. Kyselee kuu­lu­misia, on kiin­nos­tunut miten työt sujuvat

Lue lisää 

Työyhteisödramaa: Hamartia eli virheitä sattuu 

Myös hamartia, ereh­dyk­sestä tai tie­tä­mät­tö­myy­destä johtuva vir­he­toi­minta, jolla on huonot seu­raukset, on tuttua työyh­tei­söissä. Jokainen saattaa tehdä hyvässä uskossa jotain, joka osoit­tautuu vir­heeksi. Joskus koh­ta­lokkaan ereh­dyksen tekijä aavistelee,

Lue lisää 

Esimiehen päivä 

Asetu het­keksi esi­miehen rooliin. Päivä etenee seu­raa­vasti: Aamulla on ensin hetki aikaa työstää esi­tystä joh­to­ryh­mälle. Se on asian­tun­ti­ja­työtä ja samalla mah­dol­lisuus kes­kittyä itse­näiseen työs­ken­telyyn. Sitten asian­tun­ti­jasta esi­miehen rooliin.

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: H niin kuin Harjoittelu ja Haihattelu 

Huippu-urheilija ei pärjää ilman har­joit­telua, eikä kil­pa­kun­toi­li­jakaan. Näyt­te­lijät har­joit­te­levat roo­liaan yksin ja yhdessä, ja ohjaa­jalla on edis­ty­mi­sessä kes­keinen rooli. Kir­jai­lijat kir­joit­tavat kai­ken­laista saa­dakseen kynän kul­kemaan, lau­lajat ja muusikot

Lue lisää 

Vakuuttavan esityksen kulmakivet 

Aris­to­teleen mukaan uskottava draama syntyy kieh­to­vista hen­ki­löistä ja hyvästä juo­nesta. Vakuuttava esitys ei siis synny ilman, että mukana on kiin­nos­tavia ihmisiä, tar­peel­lisia ja hyvällä tavalla yllät­täviä tapah­tumia, kihelmöivää

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: G niin kuin Guru 

Guruksi voidaan kutsua sel­laista, joka on alansa huippu ja arvos­tettu vai­kuttaja, tai ainakin sel­laisen mai­neessa oleva henkilö. Jois­sakin yhteyk­sissä guruun lii­tetään valais­tu­misen ja hen­kisen opet­tajan piir­teitä. Tar­kemmin ajatellen

Lue lisää 

Työyhteisön käsikirjoitus 

Paneudu siihen, mil­lainen on työyh­teisösi käsi­kir­joitus. Jos et tiedä, mihin työyh­teisö pyrkii ja mitä sen näyt­tä­möllä ja kulissien takana tapahtuu, menetät kos­ke­tuksen orga­ni­saation todel­li­suuteen. Mil­lainen draama on esitysvuorossa

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: F niin kuin Fraasi 

Fraaseja tar­vitaan. En nyt tar­koita pel­kästään niitä kitey­ty­neitä sanon­ta­tapoja, joita käy­tämme suju­vasti, vaikka niiden alkuperä ei aina ole tuttu (mennä mönkään, nakki nap­sahtaa). Tar­koitan niitä lauseita, joilla osoitamme

Lue lisää