Blogi

Aiheet

vaikutelmanhallinta

Vaikutelmanhallinnan ytimessä 

Usein esit­tä­minen ja vai­ku­tel­man­hal­linta lii­tetään yksilön rooliin. Sama tarve vai­kuttaa muihin koskee kui­tenkin myös koko orga­ni­saa­tioita, sillä lii­ke­toi­minnan ydin on siinä, että orga­ni­saatio pyrkii saamaan tietyn vai­ku­telman aikaan.

Lue lisää 
symboli

Työyhteisön sosiaaliset symbolit 

Sosi­aa­liset sym­bolit ovat työyh­teisön vai­ku­tel­man­hal­lintaa. Ne haetaan niiltä ryh­miltä ja hen­ki­löiltä, joihin haluamme samastua. Näitä sym­boleja ovat muun muassa kieli, pukeu­tu­minen, eleet ja muu non­ver­baa­linen vies­tintä. Niillä luodaan

Lue lisää 
roolit

Työyhteisön roolien merkitys 

Vaikka elämä koko­nai­suu­dessaan ei ole pelkkää teat­teria, orga­ni­saa­tio­elämä on sitä mitä suu­rim­massa määrin. Se näkyy yhteis­työssä, tavassa toimia ja työyh­teisön kult­tuu­rissa. Kuva, jonka vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa toi­sis­tamme saamme, on yksi

Lue lisää 
muotoilu

Vuorovaikutuksen muotoilu 

Pal­ve­lu­muo­toi­lusta puhutaan kaik­kialla. Se herätti miet­timään, miten pal­ve­lu­muo­toilun ideaa voisi hyö­dyntää vuo­ro­vai­ku­tuksen ja sosi­aa­listen tilan­teiden suju­voit­ta­mi­sessa. Pal­ve­lu­muo­toi­luhan pyrkii tekemään asiakkaan koke­muk­sesta paremman. Jopa erin­omaisen, lois­tavan tai elä­myk­sel­lisen. Taustalla

Lue lisää 
Suhtautuminen

Kohtaamisten voima 

Päi­vit­täiset tapaa­miset luovat työyh­teisön ilma­piirin ja työs­ken­telyn hengen. Ne muok­kaavat samalla minä­ku­vaamme ja käsi­tystä itses­tämme. Kokeeko ole­vansa tun­nus­tettu asian­tuntija, haluttu yhteis­työ­kumppani ja aikaan­saava työn­tekijä? Vai tun­teeko ole­vansa aina syrjässä

Lue lisää 

Kuuntele hetki itseäsi 

Puhetapa on kes­keinen osa sosi­aa­lisia tilan­teita. Ystä­väl­lisyys on avain hyviin suh­teisiin niin tut­tujen kuin tun­te­mat­tomien kanssa. Jos sen sijaan tunnut välin­pi­tä­mät­tö­mältä, töy­keältä tai aliar­vioivan muita, olet roo­lissa, jossa

Lue lisää 

Tarinat yhdistävät 

Tarinat ker­tovat siitä, mitä on koettu yhdessä ja erikseen. Mutta tarinat eivät pel­kästään kerro tapah­tu­neesta, vaan ne myös mää­rit­te­levät maa­il­maamme. Koke­mukset muok­kau­tuvat sisäi­seksi tari­naksi, joka vai­kuttaa paitsi iden­ti­teettiin myös

Lue lisää 
luottamus

Rakennatko vai nakerratko? 

Työyh­teisö on draaman näyttämö, jonka esi­tyk­sissä jokainen on mukana vaih­tu­vissa roo­leissa. Joskus pää­roo­lissa, toi­sinaan tär­keissä sivu­roo­leissa, välillä kulissien takana tai jär­jes­te­le­mässä uusia näy­töksiä. Esit­tä­minen on orga­ni­saa­tio­elämän sydän.  Tunnistat,

Lue lisää 
dramaturgia

Organisaatiodramaturgin keinot 

Joh­ta­misen ja työyh­tei­söjen maailma rakentuu ihmisten, tilan­teiden, tavoit­teiden ja tulosten ympä­rille. Joh­ta­minen on joh­tajan, työyh­teisön ja toi­min­ta­hetken välistä moni­mut­kaista vuo­ro­vai­ku­tusta, jonka poh­jalla on käsitys ihmi­sistä ja itselle tyypilliset

Lue lisää 
yhteistyö

Yhteistyön dynamiikkaa 

Yhteis­työ­ti­lanteet ovat usein antoisia ja hyö­dyl­lisiä osaa­misen yhdis­tä­misen paikkoja mutta toi­sinaan myös ris­ti­rii­taisten ja kil­pai­levien toi­veiden näyt­tä­möitä. Niissä käy­tetään valtaa eri tavoin omien ja yhteisten tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi. Paitsi

Lue lisää 
ohjaaminen

Onnistumisen ohjaamisesta 

Vaikka itseoh­jau­tuvuus on tavoit­teena monessa orga­ni­saa­tiossa, on monella ryh­mällä edelleen joku vetäjän roo­lissa oleva. Sel­lainen, joka huo­lehtii, tukee, auttaa ja ehkä val­men­taakin. Roolia voisi verrata teat­te­rie­si­tyksen ohjaajan rooliin.

Lue lisää 
Ryhmä

Paras esitys tehdään yhdessä 

Ryhmän voima on kiis­taton. Omak­summe ryhmän mie­li­piteet ja tavat lähes huo­maa­matta, jos ryhmä on iden­ti­tee­til­lemme tärkeä. Samalla saa­tamme muun­tautua ryhmän näköi­seksi myös ulkoi­sesti. Kun katsot ympä­rillesi, huomaat kyllä.

Lue lisää 

Vastavuoroisuudesta 

Vaikka vas­ta­vuo­roisuus on kaikkien ihmis­suh­teiden perusta, ei se tunnu olevan itsestään selvää työyh­tei­söissä. Kil­pailu astuu avu­liai­suuden tilalle, klik­kiy­ty­minen korvaa yhteistyön ja kri­tiikki valtaa tilaa raken­ta­valta kes­kus­te­lulta. Vas­ta­vuo­roisuus tuntuukin

Lue lisää 

Suhtautuminen periytyy 

Niin kum­mal­li­selta kuin se voikin tuntua, asenteet ja tapa koh­della muita omak­sutaan usein omasta tii­mistä ja sen his­to­riasta. Men­nei­syyden ris­ti­rii­ta­ti­lanteet tai epä­oi­keu­den­mu­kai­siksi koetut tapah­tumat saat­tavat jäädä elämään käyttäytymis-

Lue lisää 

Ryhmä normittaa elämää 

Olemme herkkiä sille, miten itselle tär­keässä ryh­mässä tulee toimia. Toi­min­ta­tavat, arvot ja usko­mukset ovat ikään kuin perintö, jonka uusi ryhmän jäsen omaksuu lähes het­kessä muiden toi­mintaa tark­kai­le­malla. Muut

Lue lisää 

Johtamisen ytimessä 

Olin kan­sain­vä­lisen NNKY-päivän aamiai­sella kes­ki­viikkona (kiitos kut­susta Anne!), ja teemana oli tyt­töjen ja nuorten naisten joh­tajuus. Valoisa ja lämmin tun­nelma, sali täynnä kuu­li­joita, tut­tujen tapaa­mista ja uusiin tutustumista.

Lue lisää 

Avuliaisuus rakentaa yhteisöä 

Avu­liaisuus on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstä. Lapset ovat usein avu­liaita, aikuiset

Lue lisää 

Lisää luottamusta 

Luot­tamus lisää luot­ta­musta. Ja epä­luot­tamus lisää luot­ta­muksen puu­tetta, ikävä kyllä. Voiko epä­luot­ta­muksen kier­rettä kat­kaista? Se vaatii sys­te­maat­ti­suutta ja paljon tekoja, jotka osoit­tavat, että henkilö on luot­ta­muksen arvoinen. Muutama kokemus

Lue lisää 

Keneen luotetaan? 

Voisi aja­tella, että koko orga­ni­saa­tiossa on saman­lainen luot­ta­muksen kult­tuuri. Tiimit ovat kui­tenkin eri­laisia, vaikka saman­laiset peri­aatteet ja käy­tännöt kos­ki­sivat kaikkia. Yti­messä on se, kuinka itse­näinen rooli ja vastuu

Lue lisää 

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: diivat 

Jokai­sella meistä on koke­musta työyh­teisön dii­voista. Heistä, jotka kokevat ole­vansa yli­ver­taisia muihin ver­rattuna, tuovat sen mie­lellään esille ja odot­tavat siksi myös eri­laista asemaa ja pal­ve­luksia kuin muilla.  Jotkut

Lue lisää