Blogi

Aiheet

Mielenmaisemia: Rentous 

Levol­lisuus on piirre, johon kiin­nittää huo­miota pyö­räil­lessään Saksan pie­nissä kau­pun­geissa ja maa­seu­dulla. Rentous näkyy pukeu­tu­mi­sessa, josta puuttuu jäy­kistely. Se näkyy tavassa viettää aikaa ulkona kah­vi­loissa ja Bier­gar­te­neissa, puistoissa

Lue lisää 
mukaan ottaminen

Mukaan ottamisen merkitys 

Kukaan ei pärjää teh­tä­vässään ilman muita. Yhteis­työstä itsensä eristävä jää vaille tukea, sillä halut­tomuus toimia muiden kanssa koetaan usein välin­pi­tä­mät­tö­myy­deksi, ylem­myyden tun­noksi tai arvos­tuksen puut­teeksi. Par­haim­millaan hyvä yhteistyö

Lue lisää 
luottamus

Luottamus on kulttuurissa 

Orga­ni­saation kult­tuuri toimii par­haim­millaan veto­voimana, joka kiskoo ihmisiä luokseen. Pahim­millaan se on työn­tö­voima, joka hylkii osaajia. Luon­teesta riip­pu­matta kult­tuuri ei anna muuta mah­dol­li­suutta kuin toimia sen mukai­sesti. Kyse

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Rauhallisuus 

Rau­hal­lisuus on tunne, joka valtaa ensim­mäisenä mielen pyö­rä­mat­kalla. Vain luonnon äänet, satun­nai­sesti autoja, kun ajetaan kau­punkia kohti. Haukkoja lii­te­le­mässä tai­vaalla, lin­tujen laulua met­sässä ja jokien var­rella. Avara maisema,

Lue lisää 
luottamus

Luottamuksen rakentaminen 

Luot­ta­muk­sel­liset suhteet syn­tyvät pik­ku­hiljaa. Luot­tamus vaatii tutus­tu­mista, aikaa ja vas­ta­vuo­roi­suutta. Luot­tamus ei kui­tenkaan ole pysyvää vaan kasvaa tai vähenee koke­musten myötä. Luot­tamus on yleensä molem­min­puo­lista. Harvoin tilanne on

Lue lisää 
status

Hierarkia ja status, turhiako? 

Hie­rarkia on kai­kille tuttu piirre ja osa orga­ni­saa­tio­elämää. Hie­rarkia kertoo ase­masta ja vas­tuusta, ja on yksi pohja sosi­aa­lisen käyt­täy­ty­misen sään­nöille. Koska asema antaa mah­dol­li­suuden vai­kuttaa, hie­rar­kialla on edelleen mer­ki­tystä kaikissa

Lue lisää 
suhteet

Suhteiden merkitys 

Suhteet ovat orga­ni­saa­tio­elämän kes­kiössä. Ne aut­tavat tekemään yhteis­työtä mutta toi­sinaan myös han­ka­loit­tavat sosi­aa­lisia tilan­teita. Silloin energia voi kulua innos­tuksen sijasta tur­hau­tu­miseen, vält­telyyn tai ihmisten välisten suh­teiden ja tapahtuneen

Lue lisää 
Sosiaalinen pääoma

Mihin sosiaalista pääomaa tarvitaan? 

Luot­tamus on osa työyh­teisön sosi­aa­lista pääomaa.  Sillä tar­koi­tetaan orga­ni­saation sosi­aa­lista ver­kostoa ja tiedon jaka­mista, kes­ki­näistä luot­ta­musta ja vas­ta­vuo­roi­suutta. Ne aut­tavat yhteis­työtä ja saavat työn sujumaan. Sosi­aa­li­sella pää­omalla on

Lue lisää 
Vuorovaikutus

Sujuuko vuorovaikutus? 

Vuo­ro­vai­kutus on kaiken kans­sa­käy­misen perusta. Ilman sitä eivät asiat etene tai suhteet ihmisten välillä kehity. Moni kokee, että asiat hoi­tui­sivat mutta ihmiset mut­kis­tavat ne. Vuo­ro­vai­kutus oli­sikin helppoa ilman

Lue lisää 
Katseet

Kasvojen säilyttäminen 

Sosi­aa­liset tilanteet altis­tavat kat­seiden koh­teena ole­mi­selle ja samalla arvioin­nille siitä, osaako toimia odo­tusten mukai­sesti. Katse tun­nustaa toisen ihmisen vuo­ro­vai­ku­tuksen osa­puo­leksi. Ja toi­sinpäin: vält­televä katse kertoo, että ei kiinnosta,

Lue lisää 
Distanssi

Lähellä vai etäällä? 

Mikä tahansa sosi­aa­linen tilanne vaatii jat­kuvaa etäi­syyden ja lähei­syyden sää­telyä. On oltava riit­tävän lähellä luot­ta­muksen raken­ta­mi­seksi mutta samalla riit­tävän etäällä, jotta pystyy ajat­te­lemaan itse­näi­sesti. Pitää olla läsnä ja

Lue lisää 

Työyhteisön sosiaaliset tilanteet 

Sosi­aa­liset tilanteet ja suhteet val­taavat mielen heti, kun saapuu työ­pai­kalle. Monesti työyh­teisön tapah­tumat ovat mie­lessä myös vapaa-ajalla. Siksi se, miten koh­te­lemme toi­siamme, ei ole mer­ki­tyk­se­töntä.  Työyh­teisön todel­lisuus rakentuu

Lue lisää 
Luottamus

Omaa suhtautumista on mahdoton piilottaa 

Jokai­sella koh­taa­mi­sella on mer­ki­tystä. Niin työ­pai­kalla kuin muis­sakin ihmis­suh­teissa rat­kaistaan asioiden ohella suh­teiden laatu ja luot­tamus. Jos kokee ole­vansa hyväk­sytty, on tilan­teessa helppo olla. Sen sijaan jatkuva taistelu

Lue lisää 
Luottamus

Pari sanaa työelämän luottamuksesta 

Työ­elämän luot­tamus ilmenee monin eri tavoin. Nimeä­minen työ­ryhmään kertoo siitä, että osaa­mista ja taitoja arvos­tetaan. Neuvon kysy­minen on merkki asian­tun­ti­juu­desta ja hyvistä suh­teista. Luot­ta­muk­sesta kertoo myös se, että

Lue lisää 
tunteet

Tunteet ovat osa vakuuttavaa esitystä 

Orga­ni­saatio on var­si­nainen tun­teiden palapeli, jossa palaset solah­tavat suju­vasti pai­koilleen tai tun­tuvat joskus olevan kuin toi­sesta pelistä. Tun­teista puhutaan tai niistä vai­etaan, kult­tuu­rista riippuen. Tunteet syn­tyvät, vah­vis­tuvat, heikkenevät

Lue lisää 
vaikutelmanhallinta

Vaikutelmanhallinnan ytimessä 

Usein esit­tä­minen ja vai­ku­tel­man­hal­linta lii­tetään yksilön rooliin. Sama tarve vai­kuttaa muihin koskee kui­tenkin myös koko orga­ni­saa­tioita, sillä lii­ke­toi­minnan ydin on siinä, että orga­ni­saatio pyrkii saamaan tietyn vai­ku­telman aikaan.

Lue lisää 
symboli

Työyhteisön sosiaaliset symbolit 

Sosi­aa­liset sym­bolit ovat työyh­teisön vai­ku­tel­man­hal­lintaa. Ne haetaan niiltä ryh­miltä ja hen­ki­löiltä, joihin haluamme samastua. Näitä sym­boleja ovat muun muassa kieli, pukeu­tu­minen, eleet ja muu non­ver­baa­linen vies­tintä. Niillä luodaan

Lue lisää 
roolit

Työyhteisön roolien merkitys 

Vaikka elämä koko­nai­suu­dessaan ei ole pelkkää teat­teria, orga­ni­saa­tio­elämä on sitä mitä suu­rim­massa määrin. Se näkyy yhteis­työssä, tavassa toimia ja työyh­teisön kult­tuu­rissa. Kuva, jonka vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa toi­sis­tamme saamme, on yksi

Lue lisää 
muotoilu

Vuorovaikutuksen muotoilu 

Pal­ve­lu­muo­toi­lusta puhutaan kaik­kialla. Se herätti miet­timään, miten pal­ve­lu­muo­toilun ideaa voisi hyö­dyntää vuo­ro­vai­ku­tuksen ja sosi­aa­listen tilan­teiden suju­voit­ta­mi­sessa. Pal­ve­lu­muo­toi­luhan pyrkii tekemään asiakkaan koke­muk­sesta paremman. Jopa erin­omaisen, lois­tavan tai elä­myk­sel­lisen. Taustalla

Lue lisää 
Suhtautuminen

Kohtaamisten voima 

Päi­vit­täiset tapaa­miset luovat työyh­teisön ilma­piirin ja työs­ken­telyn hengen. Ne muok­kaavat samalla minä­ku­vaamme ja käsi­tystä itses­tämme. Kokeeko ole­vansa tun­nus­tettu asian­tuntija, haluttu yhteis­työ­kumppani ja aikaan­saava työn­tekijä? Vai tun­teeko ole­vansa aina syrjässä

Lue lisää 

Kuuntele hetki itseäsi 

Puhetapa on kes­keinen osa sosi­aa­lisia tilan­teita. Ystä­väl­lisyys on avain hyviin suh­teisiin niin tut­tujen kuin tun­te­mat­tomien kanssa. Jos sen sijaan tunnut välin­pi­tä­mät­tö­mältä, töy­keältä tai aliar­vioivan muita, olet roo­lissa, jossa

Lue lisää