Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Blogi

Aiheet

Onnistumisesta

Onnistumisesta 

Onnis­tu­minen on tulosten lisäksi ennen kaikkea tunne, joka syntyy, kun tuntee saa­vut­ta­neensa jotakin, pientä tai suurta. Se on siis seuraus hyvästä työstä. Huomion kiin­nit­tä­minen onnis­tu­misiin on keino motivoida

Lue lisää 
Mielenmaisemia

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä 

Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja ihmis­suh­teista käy­tän­nön­lä­hei­sesti ja tar­kasti. Samalla se pal­jastaa, kuinka pie­nillä het­killä, sanoilla ja

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Yhteisöllisyys 

Yhteen­kuu­lu­vuuden tunne syntyy hel­posti. Kun kävelee kau­pun­gilla muiden kul­ki­joiden kanssa samaan suuntaan. Kun ajaa pyö­rällä ja vastaan tulee muita pyö­räi­li­jöitä. Samalla rei­tillä, samaa teke­mässä. Tai teras­silla illan lämmössä

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Kuuntelu 

Kertoa vai kuun­nella? Puhutko mie­luimmin itse vai mal­tatko myös kuun­nella toisen aja­tuksia? Moni tun­nistaa itsensä jom­mas­ta­kum­masta. Joku haluaa itse olla aina äänessä ja kertoa oman tari­nansa tai näkemyksensä.

Lue lisää 
Mielenmaisemia

Kirja ilmestyy! 

Mie­len­mai­semia - mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on nyt ennak­ko­ti­lat­ta­vissa Par­tuunan sivuilla! Jos kaipaat luet­tavaa mielen ja vuo­ro­vai­ku­tuksen maa­il­masta, tämä on kirja juuri sinulle. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voimasta

Lue lisää 

Ristiriitatilanteista 

Ris­ti­riidat ovat osa ihmisten välisiä suh­teita ja työyh­teisön arkea, mutta rat­kai­se­mat­tomina ne voivat estää kaiken yhteistyön. 

Lue lisää 

Mielenmaisemia 

Kesä meni uutta kirjaa vii­meis­tel­lessä, mutta nyt se alkaa olla lop­pusuo­ralla. Kirjan työnimi on Mie­len­mai­semia ja se on sosi­aa­lip­sy­ko­login näkö­kulman arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teisiin. Siis hieman samoja aiheita kuin muissakin

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Avuliaisuus 

Aut­ta­minen on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstään ja omista koke­muk­sista. Lapset

Lue lisää 
valta

Sosiaalinen valta 

Valta on olen­nainen osa orga­ni­saa­tio­elämää, sillä joku ottaa aina vallan. Jol­leivat ne, joille se teh­tä­vänsä puo­lesta kuuluu, niin ne, jotka saavat siihen odot­ta­mansa tilai­suuden. Valta ja vai­kut­ta­minen ovat

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Tervehtiminen 

Hei, mitä kuuluu? Ter­vehdys, onpa hauska nähdä pit­kästä aikaa. Hyvää huo­menta ja ter­ve­tuloa tähän tilai­suuteen!  Ter­veh­ti­minen ei ole vain sosi­aa­linen tapa. Se vai­kuttaa ihmisten välisiin suh­teisiin lähen­tä­mällä niitä. On

Lue lisää 
Vaikuttaminen

Vaikuttamisen taito 

Vai­kut­ta­misen taito on saman­ai­kai­sesti helppoa ja vaikeaa. Helppoa siksi, että siinä on kyse tavan­omai­sesta toi­min­nasta. Vaikeaa siksi, että siinä pitää olla joh­don­mu­kainen ja koko­nais­val­tainen. Mistä vai­kut­ta­misen taito sitten syntyy?

Lue lisää 
Soita 000 000 0000