Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

luottamus

Aktiivisuus kannattaa 

Harva jaksaa luottaa sel­laiseen, joka jat­ku­vasti unoh­telee, ei vastaa yhtey­den­ot­toihin tai tekee jotain ihan muuta kuin mitä sovittu. Alun perin hyväs­täkin suh­teesta huo­li­matta alkaa epä­varmuus hiipiä aja­tuksiin ja

Lue lisää 
Vastavuoroisuus

Vastavuoroisuus ratkaisee 

Mistä vas­ta­vuo­roi­suu­dessa oikein on kyse? Vas­ta­vuo­roisuus on nimensä mukai­sesti molem­min­puo­lista ymmär­rystä ja aktii­vi­suutta. Jaamme yhdessä aja­tuksia ja tietoa, kan­nus­tamme toi­siamme toteut­tamaan haa­veita ja luomme uskoa onnis­tu­miseen. Ja mikä tärkeintä,

Lue lisää 
Sisäpiiri

Sisäpiirissä 

Vas­ta­vuo­roisuus on rat­kai­sevaa. On helppo luottaa, kun ympä­rillä on osaavia ihmisiä, jotka ovat ystä­väl­lisiä ja hyvän­tah­toisia, jotka haluavat auttaa ja joiden tavoitteet ovat yhteiset. Silti tii­vis­säkään yhtei­sössä keskinäinen

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Erilaisuus 

Ihmisten eri­lai­suuden havaitsee, kun kuun­telee tar­kasti mistä he mie­luiten puhuvat. Mikä on se jokin, joka saa silmät syt­tymään ja äänen kohoamaan innos­tuk­sesta tai pai­numaan luot­ta­muk­sel­lisen mata­laksi? On helppo

Lue lisää 
Kulttuuri

Sanojen voima 

Suh­tau­tu­minen tuntuu yhtä kon­kreet­ti­selta kuin teot tai teke­mättä jät­tä­miset. Siksi lämpö ja huo­maa­vaisuus ovat niin tar­peel­lisia ihmisten välillä. Mutta ei puheenkaan mer­ki­tystä kannata väheksyä, sillä myös sanoilla on

Lue lisää 

Kriittinen tilanne paljastaa yhteisön kasvot 

Vii­me­ai­kaiset koke­mukseni kuvaavat hyvin kahta hyvin eri­laista kult­tuuria ja tapaa johtaa. Molem­missa ryh­missä on paljon samaa. Yhteinen kiin­nos­tuksen kohde, kes­kenään tutut ihmiset ja tilanne, jossa pitää tehdä päätöksiä.

Lue lisää 
Kulttuurin piirteet

Yhteisön perintö 

Kai­killa meillä on taitoja, joista on hyötyä yhtei­sölle. Saatat esi­mer­kiksi olla yksi niistä, joiden osaa­mista ja taitoja arvos­tetaan niin, että se olet esikuva muille. Tai jos huomaat vastaavasi

Lue lisää 
Kulttuuri

Kulttuuri syntyy nopeasti 

Kult­tuuria voi kuvata sosi­aa­li­seksi voi­maksi, joka yhdistää ihmiset ja saa yhteisön onnis­tumaan tai epä­on­nis­tumaan. Se ohjaa sitä, mitä teemme, mihin kiin­ni­tämme huo­miota ja mitä pidämme tär­keänä. Mutta kulttuurissa

Lue lisää 
Salailu

Mielenmaisemia: Salailu 

Se, mitä salailet, pal­jastaa miten suh­taudut muihin ja mil­laisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Tai pikem­minkin, mitä ei halua itsestään näyttää. Kon­kreet­ti­sesti salailu tulee esille siinä, näyt­tääkö muille kaikki

Lue lisää 
Luottamuskulttuuri

Luottamus on kulttuurissa 

Mistä yhteisön kult­tuu­rissa on kyse? Sillä on monta nimeä: työ­kult­tuuri, toi­min­ta­kult­tuuri, yri­tys­kult­tuuri, orga­ni­saa­tio­kult­tuuri, kult­tuuri. Nimestä huo­li­matta kyse on samasta ilmiöstä. Sanalla ”kult­tuuri” tar­koi­tetaan niitä tie­tylle ryh­mälle omi­naisia piirteitä,

Lue lisää 
Luottamus

Luottamuksen voima 

Joskus tavoitan itseni ajat­te­le­masta, että luot­tamus on yksi­nomaan hyvä asia. Sehän yhdistää, saa innos­tumaan, lisää tukea, saa aut­tamaan ja vah­vistaa hyväk­sy­tyksi tule­misen tunteen kautta myös itse­luot­ta­musta. Siis monia

Lue lisää 
Luottamus

Ryhmä antaa raamit 

Uskal­taako luottaa, jos huomaa, että muut toi­mivat toisin? Ryh­mä­paine vie mukanaan, ja omat koke­mukset yhteis­työstä tai ihmi­sestä voivat jäädä taka-alalle, jos muut antavat ymmärtää, että todel­lisuus on ihan

Lue lisää 
Haihattelu

Mielenmaisemia: Haihattelu 

Hai­hattelu astuu kuvaan silloin, kun raahaa mukanaan kai­ken­laista, jota olisi kiva tehdä, mutta kaikki jää käyt­tä­mättä. Kuten mat­kalle mukaan pari kirjaa, eikä lue kuin näy­tös­luon­toi­sesti pari sivua. Keskeneräisen

Lue lisää 
Sosiaalinen pääoma

Yhteinen voimavara 

Tiimiin, joka luottaa toi­siinsa, syntyy myös yhteistä sosi­aa­lista pääomaa. Hieman oudon kuu­loi­sesta sana­pa­rista huo­li­matta siinä on kyse arki­sesta asiasta. Siitä, että olemme yhdessä enemmän kuin yksin. Sosi­aa­linen pääoma on

Lue lisää 
Sanat

Sanavalinnoilla on merkitystä 

Työ, homma, duuni, toimi, hanke, pro­jekti. Voi tie­tenkin kysyä, onko sillä niin väliä, mitä sanaa käyttää, tär­kein­tähän on, että asia tulee sel­väksi. Pitää tehdä jotain. Mie­leeni palaa kuitenkin

Lue lisää 
Ajattelu

Mitä ajattelet? 

Kun tapaat uuden ihmisen, ajat­te­letko, että hän on toden­nä­köi­semmin aikaan­saava kuin hidas jah­kailija? Tai ole­tatko esi­mer­kiksi, että muut ovat luon­nostaan aut­ta­vaisia, eivät suinkaan kaikkea yli­mää­räistä työtä vie­rok­suvia? Se,

Lue lisää 

Hyvän fiiliksen merkitys 

Yhdessä vie­tetty aika kertoo siitä, mil­lainen toinen on ja voiko häneen luottaa. Kun alkaa tuntea toista työ­roolin lisäksi myös ihmisenä, on hel­pompi ymmärtää ja enna­koida, mitä tapahtuu. Ja

Lue lisää 
Velttous

Mielenmaisemia: Velttous 

– Läh­de­täänkö? – Ei taida jaksaa. Voidaan mennä huo­men­nakin. Tai joku muu päivä. Velttous näkyy haluna valita lyhyin reitti, oikaista tai mie­luiten jättää väliin. Ei kaikkea tar­vitse mennä katsomaan,

Lue lisää 
Kohtaamiset

Ryhmän vaikutusvaltaiset 

Ryhmä, jossa joutuu valit­semaan sanansa tar­kasti ja päät­tämään, kenen kanssa uskaltaa olla avoin, vie energiaa ja tur­hauttaa. Silloin ihmiset myös jakau­tuvat niihin, joiden kanssa voi olla luon­te­vasti, ja

Lue lisää 
Ystävällisyys

Hieman lämpöä 

Ystä­väl­lisyys on paitsi asenne myös tekoja, niitä pieniä kiin­nos­tuksen ja välit­tä­misen osoi­tuksia, jotka tun­tuvat olevan joil­le­kuille ihmi­sille niin luon­taisia. Se on jutus­telua, paljon kiin­nos­tu­neita ilmeitä, riit­tä­västi iloa ja

Lue lisää 
Soita 000 000 0000