Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Mielenmaisemia: Ulkoilmaelämää 

Istua heti kir­ja­kaupan oven eteen lukemaan juuri ostettua kirjaa. Mennä kah­vilan aurin­ko­var­jojen alle, jutella ja syödä jotain hyvää. Pelata kave­reiden kanssa; jal­ka­palloa, ten­nistä, hei­tellä lais­kasti palloa. Lajilla ei

Lue lisää 
Vuorovaikutus

Vuorovaikutus muuttaa maailmaa 

Osaa­mista ei kannata pantata. Kun antaa omaa osaa­mistaan yhteiseen käyttöön, saa par­haim­millaan vas­ta­lah­jaksi yhteisön, jossa luot­tamus kukoistaa puolin ja toisin. Silloin on myös hel­pompi ymmärtää se, että jokaisella

Lue lisää 
Luottamus

Miltä luottamus tuntuu 

Moni niistä, joiden kanssa olen puhunut luot­ta­muk­sesta viittaa siihen, kuinka tärkeää on oma tunne siitä, mil­lainen toinen on. Puhuttiin hyvästä tyy­pistä, rei­lusta asen­teesta ja posi­tii­vi­sesta suh­tau­tu­mi­sesta elämään ja

Lue lisää 
Reilu kohtelu

Reilu kohtelu ratkaisee 

Monella on kokemus siitä, että luot­tamus voi rik­koutua ker­ralla. Niin voi käydä esi­mer­kiksi silloin, kun kokee tul­leensa koh­del­luksi epä­oi­keu­den­mu­kai­sesti tai näkee ympä­rillään epä­reilua toi­mintaa. Samalla katoaa luot­tamus myös

Lue lisää 
Varjo

Epäluottamuksesta puhutaan harvoin suoraan 

Muu­tokset saat­tavat herättää uinuvan epä­luot­ta­muksen ja tehdä olosta epäi­levän, tark­kai­levan ja raskaan. Se hei­kentää halua tarjota ideoita, apua ja käyttää koke­mustaan yhteisön hyväksi. Epä­luot­ta­muksen voikin aistia, mutta siitä

Lue lisää 
Luottamus

Luottamus on herkkä muutoksille 

Luot­tamus ei siis synny toi­vo­malla tai tah­don­voi­malla vaan yhteisen teke­misen ja tutuksi tule­misen kautta. Reilu kohtelu ja lupausten pitä­minen herät­tävät halun vastata samoin, eli olla vas­ta­vuo­roinen. Ja luottamuksen

Lue lisää 

Kiinnostu! 

Kiin­nostus ihmi­sistä ja asioista onkin minkä tahansa ryhmän vetäjän tär­keimpiä omi­nai­suuksia. Se auttaa myös rat­kai­semaan ryhmän hie­rar­kiasta syn­tyviä ongelmia, sillä eri­laiset vastuut, työnjako ja asema ryh­mässä johtaa helposti

Lue lisää 

Ilmapiiristä pitää huolehtia 

Psy­ko­lo­ginen tur­val­lisuus ei kui­tenkaan ole vain tunne siitä, että asiat ovat hyvin. Myön­teinen ilma­piiri saa myös pitämään toi­sista enemmän ja arvos­tamaan yhteis­työtä, ja se kas­vattaa luot­ta­musta. Samalla psykologinen

Lue lisää 
Paperikasat

Mielenmaisemia: Paperikasat 

Ensin yksi paperi jää pöy­dälle, hakeutuu sille luon­teen­omaiseen vapaana olevaan paikkaan. Ja heti kun se on val­lannut tilan, sen päälle alkaa kertyä saman­laisia luon­no­nilmiön voi­malla. Pino alkaa kasvaa

Lue lisää 

Pienet arkiset asiat 

Luot­ta­musta voi kuvata myös joh­don­mu­kai­suutena ja mah­dol­li­suutena enna­koida. Toisin sanoen siis uskoo, ettei toinen yhtäkkiä ala toimia täysin oudosti tai tahallaan vahin­goita sanoilla tai teoilla. Sen sijaan kokee

Lue lisää 

Myötätunto lämmittää 

Hyvässä vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa on mukana myös myö­tä­tunto, sillä ilman sitä jäi­simme toi­sil­lemme kyl­miksi ja välin­pi­tä­mät­tö­miksi. Myö­tä­tunto saa havait­semaan toisen tilanteen, suh­tau­tumaan siihen empa­tialla ja tekemään jotain toisen hyväksi. Myötätunto

Lue lisää 
Työn ilo

Työn ilo syntyy yhdessä 

Psy­ko­lo­ginen tur­val­lisuus on tunne siitä, että kokee voi­vansa olla oma itsensä ja puhua suoraan ilman kiel­teisiä seu­rauksia. Sillä on suora vai­kutus luot­ta­muksen koke­mukseen. Sen sijaan ilma­piiri, joka tuntuu

Lue lisää 
Vuorovaikutus

Tarvitaan aikaa 

Mitä vähemmän koke­musta yhdes­sä­olosta on ja mitä huo­nommin tun­nemme toi­semme, sen vai­keampaa vuo­ro­vai­kutus on. Siksi tutus­tu­misen mer­ki­tystä ei voi korostaa liikaa. Tun­te­minen on paitsi edel­lytys luot­ta­muksen syn­ty­mi­selle myös

Lue lisää 

Menneisyyden varjo 

Ihmisten väli­sillä suh­teilla on yhtei­sössä aina iso rooli. Eri­tyi­sesti johdon ja mie­li­pi­de­vai­kut­tajien antama malli siitä, keihin voi luottaa, on vahva toi­minnan nor­mittaja. Jokainen huomaa kyllä nopeasti, keitä pidetään

Lue lisää 
Mallit

Mallit ja odotukset 

Yksi tapa päästä paremmin perille siitä, mistä ris­ti­rii­ta­ti­lan­teissa on kyse ja mitä niissä voisi tehdä, on kiin­nittää huomio siihen, mil­laiset mallit ohjaavat yhteisön toi­mintaa. Millä on suurin vaikutus

Lue lisää 
Muutos

Ongelmat kertovat muutostarpeesta 

Yhdessä työ­teh­tä­vässäni päiväni täyt­tyivät eri­lai­sista ongel­ma­ti­lan­teiden sel­vit­te­lyistä ja rat­kai­sujen hake­mi­sesta. Oli työnjaon epä­sel­vyyksiä, vääriä käsi­tyksiä teh­tävien sisäl­löstä, vai­keiksi koettuja työ­pareja, han­kalia työ­ryhmiä ja paljon takana puhu­mista ja juoruilua.

Lue lisää 

Erimielisyyksien selvittämisestä 

Eri­laisten näke­mysten kautta syntyy uusia oival­luksia, joten eri mieltä ole­mista ei kannata väl­tellä. Ja harvoin olem­mekaan täysin samaa mieltä kai­kista asioista. Niin kauan kuin eri­mie­li­syydet sel­vi­tetään yhdessä eivätkä

Lue lisää 
Auttaminen

Auttaminen kannattaa 

Yhteisön kult­tuuri on rat­kai­sevaa halulle auttaa. Se on luon­tevaa silloin, kun sitä odo­tetaan tai kun tuntee ole­vansa luot­to­henkilö, mutta myös silloin, kun on itsekin saanut apua. Silloin auttamatta

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Itsekkyys 

Suuri ego. Mikä ihana tekosyy käyt­täytyä kuten haluaa. Pysäyttää lii­kenne, kun haluaa kävellä tien yli. Puhua niin kovaa, että koko ravin­to­lasali kuulee. Ottaa aina pel­leilme ja -asento valokuviin.

Lue lisää 
Suhteet

Hyvät suhteet 

Par­haim­millaan hyvät suhteet ihmisten välillä luovat posi­tii­visen luot­ta­muksen kierteen: kun luo­tamme toi­siimme, vah­vistuu myös lähei­syyden kokemus ja halu auttaa, ja se puo­lestaan lisää yhteis­työtä. Hyvin sujuva vuo­ro­vai­kutus vahvistaa

Lue lisää 
Soita 000 000 0000