Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Vastavuoroisuus

Vastavuoroisuus ratkaisee 

Mistä vas­ta­vuo­roi­suu­dessa oikein on kyse? Vas­ta­vuo­roisuus on nimensä mukai­sesti molem­min­puo­lista ymmär­rystä ja aktii­vi­suutta. Jaamme yhdessä aja­tuksia ja tietoa, kan­nus­tamme toi­siamme toteut­tamaan haa­veita ja luomme uskoa onnis­tu­miseen. Ja mikä tärkeintä,

Lue lisää 
Sisäpiiri

Sisäpiirissä 

Vas­ta­vuo­roisuus on rat­kai­sevaa. On helppo luottaa, kun ympä­rillä on osaavia ihmisiä, jotka ovat ystä­väl­lisiä ja hyvän­tah­toisia, jotka haluavat auttaa ja joiden tavoitteet ovat yhteiset. Silti tii­vis­säkään yhtei­sössä keskinäinen

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Erilaisuus 

Ihmisten eri­lai­suuden havaitsee, kun kuun­telee tar­kasti mistä he mie­luiten puhuvat. Mikä on se jokin, joka saa silmät syt­tymään ja äänen kohoamaan innos­tuk­sesta tai pai­numaan luot­ta­muk­sel­lisen mata­laksi? On helppo

Lue lisää 
Kulttuuri

Sanojen voima 

Suh­tau­tu­minen tuntuu yhtä kon­kreet­ti­selta kuin teot tai teke­mättä jät­tä­miset. Siksi lämpö ja huo­maa­vaisuus ovat niin tar­peel­lisia ihmisten välillä. Mutta ei puheenkaan mer­ki­tystä kannata väheksyä, sillä myös sanoilla on

Lue lisää 

Kriittinen tilanne paljastaa yhteisön kasvot 

Vii­me­ai­kaiset koke­mukseni kuvaavat hyvin kahta hyvin eri­laista kult­tuuria ja tapaa johtaa. Molem­missa ryh­missä on paljon samaa. Yhteinen kiin­nos­tuksen kohde, kes­kenään tutut ihmiset ja tilanne, jossa pitää tehdä päätöksiä.

Lue lisää 
Kulttuurin piirteet

Yhteisön perintö 

Kai­killa meillä on taitoja, joista on hyötyä yhtei­sölle. Saatat esi­mer­kiksi olla yksi niistä, joiden osaa­mista ja taitoja arvos­tetaan niin, että se olet esikuva muille. Tai jos huomaat vastaavasi

Lue lisää 
Kulttuuri

Kulttuuri syntyy nopeasti 

Kult­tuuria voi kuvata sosi­aa­li­seksi voi­maksi, joka yhdistää ihmiset ja saa yhteisön onnis­tumaan tai epä­on­nis­tumaan. Se ohjaa sitä, mitä teemme, mihin kiin­ni­tämme huo­miota ja mitä pidämme tär­keänä. Mutta kulttuurissa

Lue lisää 
Salailu

Mielenmaisemia: Salailu 

Se, mitä salailet, pal­jastaa miten suh­taudut muihin ja mil­laisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Tai pikem­minkin, mitä ei halua itsestään näyttää. Kon­kreet­ti­sesti salailu tulee esille siinä, näyt­tääkö muille kaikki

Lue lisää 
Luottamuskulttuuri

Luottamus on kulttuurissa 

Mistä yhteisön kult­tuu­rissa on kyse? Sillä on monta nimeä: työ­kult­tuuri, toi­min­ta­kult­tuuri, yri­tys­kult­tuuri, orga­ni­saa­tio­kult­tuuri, kult­tuuri. Nimestä huo­li­matta kyse on samasta ilmiöstä. Sanalla ”kult­tuuri” tar­koi­tetaan niitä tie­tylle ryh­mälle omi­naisia piirteitä,

Lue lisää 
Luottamus

Luottamuksen voima 

Joskus tavoitan itseni ajat­te­le­masta, että luot­tamus on yksi­nomaan hyvä asia. Sehän yhdistää, saa innos­tumaan, lisää tukea, saa aut­tamaan ja vah­vistaa hyväk­sy­tyksi tule­misen tunteen kautta myös itse­luot­ta­musta. Siis monia

Lue lisää 
Luottamus

Ryhmä antaa raamit 

Uskal­taako luottaa, jos huomaa, että muut toi­mivat toisin? Ryh­mä­paine vie mukanaan, ja omat koke­mukset yhteis­työstä tai ihmi­sestä voivat jäädä taka-alalle, jos muut antavat ymmärtää, että todel­lisuus on ihan

Lue lisää 
Haihattelu

Mielenmaisemia: Haihattelu 

Hai­hattelu astuu kuvaan silloin, kun raahaa mukanaan kai­ken­laista, jota olisi kiva tehdä, mutta kaikki jää käyt­tä­mättä. Kuten mat­kalle mukaan pari kirjaa, eikä lue kuin näy­tös­luon­toi­sesti pari sivua. Keskeneräisen

Lue lisää 
Sosiaalinen pääoma

Yhteinen voimavara 

Tiimiin, joka luottaa toi­siinsa, syntyy myös yhteistä sosi­aa­lista pääomaa. Hieman oudon kuu­loi­sesta sana­pa­rista huo­li­matta siinä on kyse arki­sesta asiasta. Siitä, että olemme yhdessä enemmän kuin yksin. Sosi­aa­linen pääoma on

Lue lisää 
Sanat

Sanavalinnoilla on merkitystä 

Työ, homma, duuni, toimi, hanke, pro­jekti. Voi tie­tenkin kysyä, onko sillä niin väliä, mitä sanaa käyttää, tär­kein­tähän on, että asia tulee sel­väksi. Pitää tehdä jotain. Mie­leeni palaa kuitenkin

Lue lisää 
Ajattelu

Mitä ajattelet? 

Kun tapaat uuden ihmisen, ajat­te­letko, että hän on toden­nä­köi­semmin aikaan­saava kuin hidas jah­kailija? Tai ole­tatko esi­mer­kiksi, että muut ovat luon­nostaan aut­ta­vaisia, eivät suinkaan kaikkea yli­mää­räistä työtä vie­rok­suvia? Se,

Lue lisää 

Hyvän fiiliksen merkitys 

Yhdessä vie­tetty aika kertoo siitä, mil­lainen toinen on ja voiko häneen luottaa. Kun alkaa tuntea toista työ­roolin lisäksi myös ihmisenä, on hel­pompi ymmärtää ja enna­koida, mitä tapahtuu. Ja

Lue lisää 
Velttous

Mielenmaisemia: Velttous 

– Läh­de­täänkö? – Ei taida jaksaa. Voidaan mennä huo­men­nakin. Tai joku muu päivä. Velttous näkyy haluna valita lyhyin reitti, oikaista tai mie­luiten jättää väliin. Ei kaikkea tar­vitse mennä katsomaan,

Lue lisää 
Kohtaamiset

Ryhmän vaikutusvaltaiset 

Ryhmä, jossa joutuu valit­semaan sanansa tar­kasti ja päät­tämään, kenen kanssa uskaltaa olla avoin, vie energiaa ja tur­hauttaa. Silloin ihmiset myös jakau­tuvat niihin, joiden kanssa voi olla luon­te­vasti, ja

Lue lisää 
Ystävällisyys

Hieman lämpöä 

Ystä­väl­lisyys on paitsi asenne myös tekoja, niitä pieniä kiin­nos­tuksen ja välit­tä­misen osoi­tuksia, jotka tun­tuvat olevan joil­le­kuille ihmi­sille niin luon­taisia. Se on jutus­telua, paljon kiin­nos­tu­neita ilmeitä, riit­tä­västi iloa ja

Lue lisää 
Miellyttämisen halu

Mielenmaisemia: Miellyttämisen halu 

Häntä kuun­nellaan eri­tyisen tar­kasti, jokainen juttu huo­mioidaan. Myön­nellään ja kom­men­toidaan, ollaan kiin­nos­tu­neita ja kysellään. Jat­ketaan samasta aiheesta. Oma juttu saa jäädä kesken, jos Hän puhuu. Vit­seille nau­retaan kovaäänisesti

Lue lisää 
Soita 000 000 0000