Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 1/3

Uuteen ryhmään liit­ty­minen vaatii sen tapojen opet­telua. Kun olin hetki sitten ensim­mäisiä kertoja mukana kun­to­sa­li­ryh­mässä, joka oli ennenkin tree­nannut yhdessä, hain jonkin aikaa paik­kaani. Muut tie­sivät, mitä tehdä

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 4/4

Kokemus on toden­nä­köi­sesti tuttu monelle. Riippuu tilan­teesta, ketä kuun­nellaan her­källä kor­valla. Ja joskus tär­keämpää on se, kuka asian sanoo, kuin itse asia. Entä jos jät­täy­tyisi han­ka­lissa tilan­teissa sivum­malle ja

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 3/4

Kun tunteet alkavat jyllätä, kan­nattaa olla tarkkana. Jouk­ko­voiman tun­nistaa esi­mer­kiksi siitä, että ryhmän jäsenet ovat alt­tiita vai­kut­ta­mi­selle tai uskovat her­kästi asioita kysee­na­lais­ta­matta mitään. Se näkyy myös suvait­se­mat­to­muutena, mustavalkoisena

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 2/4

Joukko voi kietoa yksilön val­ta­pii­riinsä. Silloin oman ajat­telun ja har­kinnan tilalle astuu joukon yhteinen tahto, joka vie mukanaan kuin tul­va­virta.  Siitä on kiehtova kuvaus Elias Canettin klas­si­kossa Joukko

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 1/4

Kukapa ei haluaisi tutustua ihmisiin, jotka ovat kieh­tovia esi­merkkejä siitä, mihin itsekin pyrkii. Olla mukana siellä, missä on kiin­nos­tavia tyyppejä ja kivaa teke­mistä. Tai tuntea kuu­lu­vansa ryhmään, joka

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 4/4

Koke­muk­sesta jäi jäljet. Sillä kertaa tunsin itse olevani se, joka petti muiden luot­ta­muksen. Heitin romu­koppaan sanat­toman sitou­muksen, ääneen lausu­mat­tomat lupaukset ja lojaa­liuden hyviä kol­legoja kohtaan. Se tapahtui niin

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 3/4

Tuntui, ettei koskaan voinut tietää milloin räjäh­täisi tai astuisi jonkun virit­tämään ansaan. Jokainen meistä yritti näyt­täytyä joh­dolle valit­se­misen arvoisena. Siksi joka ikinen teko ja puheen­vuoro työyh­teisön näyt­tä­möllä oli

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 2/4

Tun­nistan myös ystävyys- ja lojaa­liusansat. Ne perus­tuvat luot­ta­musansan tavoin siihen, että uskoo suhteen olevan läheinen ja vas­ta­vuo­roinen. Ystävät ovat tär­keitä, eikä yhteyttä halua menettää. Työ­pai­kalla tai vaikkapa vapaaehtoistyössä

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 1/4

Mistä sosi­aa­li­sessa ansassa on kyse? Yhtenä päivänä vain huomaat olevasi jumissa. Olet aivan eri lin­joilla kuin sinulle läheinen ihminen, mutta epäröit, kuinka voi­mak­kaasti tuot sen esille, sillä toiselle

Lue lisää 

Pääsenkö mukaan? 3/3

Mikä sitten jäi puut­tumaan yhteis­työstä? Aito yhdessä teke­misen halu, sillä vähintään lievä epä­luu­loisuus tuntui koko ajan var­jos­tavan työs­ken­te­lyämme. Ikään kuin kai­kessa olisi aina ollut jotakin muuta takana, vaikkei

Lue lisää 

Pääsenkö mukaan? 2/3

Pelko siitä, ettei tule läm­pi­mästi tai edes neut­raa­listi vas­taa­no­te­tuksi työ­tiimiin, har­ras­tus­po­rukkaan tai mihin tahansa itselle tär­keään ryhmään, on uudessa tilan­teessa aina läsnä. Mutta ovatko kaikki yhtä epä­varmoja? Luulen,

Lue lisää 

Pääsenkö mukaan? 1/3

Tut­ki­musten mukaan hyvin­voin­timme perustana on kolme perus­tar­vetta, eli auto­nomia, kyvykkyys ja yhtei­söl­lisyys. Arki­sesti sanottuna itse­näisyys, tunne siitä, että pärjää ja hyvä olo yhdessä. Psy­ko­lo­giset perus­tarpeet perus­tuvat psy­ko­logien Richard

Lue lisää 

Vuorovaikutuksen voima 3/3

Esit­tä­misen tarve ja roolit perus­tuvat odo­tuksiin, opit­tuihin pär­jää­misen kei­noihin ja kult­tuu­risiin tapoihin. Niiden seu­rauksena olemme sosi­aa­li­sissa tilan­teissa joskus pää­hen­ki­löitä, välillä sivus­ta­kat­sojia tai toi­mimme kulissien takana. Oma rooli ja

Lue lisää 

Vuorovaikutuksen voima 2/3

Kaikki vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lanteet muis­tut­tavat sitä, mitä teat­terin näyt­tä­möllä tapahtuu, totesi sosiologi Erving Goffman jo 1959 ja jatkoi, että esi­tämme sosi­aa­li­sissa tilan­teissa eri­laisia rooleja saa­dak­semme omat pyr­ki­myk­semme toteu­tumaan. Goffman rakensi

Lue lisää 

Vuorovaikutuksen voima 1/3

Vuo­ro­vai­kutus on peruut­ta­ma­tonta. Lause palasi mie­leeni, kun olin mukana tauon jälkeen yhdis­tyksen tapaa­mi­sessa. Toivoin, että olisin päässyt kokemaan läm­min­hen­kisen jäl­leen­nä­ke­misen, mutta ilosta ei ollut nyt tie­toakaan. Sen sijaan

Lue lisää 

Käyttäytyminen vallankäytön keinona 4/4

Ehkä yksi suu­rimpia oival­luksia, mitä kär­jis­ty­neestä toi­min­nasta ja sosi­aa­li­sista peleistä voi saada, on se, että ne ovat aina läsnä. Harva ryhmä koostuu vain ihmi­sistä, jotka pyy­teettä toteut­tavat yhteistä

Lue lisää 

Käyttäytyminen vallankäytön keinona 3/4

Yhteisön käy­tännöt muo­vaavat meitä, vaikka luu­lemme itse muok­kaa­vamme niitä. Mutta kult­tuurin muut­tu­minen on mah­dol­lista. Miten? Kokemus on opet­tanut, että huomio kan­nattaa kiin­nittää vuo­ro­vai­ku­tuksen lisäksi siihen, että auttaa ryhmää

Lue lisää 

Käyttäytyminen vallankäytön keinona 2/4

Yhtei­sössä tar­vitaan sekä ymmär­rystä että rajoja. Ymmär­rystä siihen, että koemme tilanteet eri tavoin. Rajoja, jotka aut­tavat tun­nis­tamaan, mikä on omaa ja mikä joukon voimaa, ja mitä toi­sil­tamme odotamme.

Lue lisää 

Käyttäytyminen vallankäytön keinona 1/4

Aina, kun olemme yhdessä, mieli liikkuu. Syntyy tun­teita puo­lesta ja vastaan, lämpöä ja kyl­myyttä, lähei­syyttä ja ohit­ta­mista. Koke­mukset ovat joskus niin voi­mak­kaita, että niitä itsekin vaikea ymmärtää. Vaikka

Lue lisää 
Kohtaamiset

Kohtaamisten merkitys 

Vaikka suurin osa siitä, mitä havait­semme, pysyy muis­tissa vain sekunnin sada­sosia, ovat itselle mer­kit­tävät ja eri­tyi­sesti ikävät koke­mukset niitä, joita jää usein jau­hamaan mie­lessään. Taidat tietää, mitä tarkoitan.

Lue lisää 
Soita 000 000 0000