Blogi

Aiheet

Mielenmaisemia: Kuuntelu 

Kertoa vai kuun­nella? Puhutko mie­luimmin itse vai mal­tatko myös kuun­nella toisen aja­tuksia? Moni tun­nistaa itsensä jom­mas­ta­kum­masta. Joku haluaa itse olla aina äänessä ja kertoa oman tari­nansa tai näkemyksensä.

Lue lisää 
Mielenmaisemia

Kirja ilmestyy! 

Mie­len­mai­semia - mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on nyt ennak­ko­ti­lat­ta­vissa Par­tuunan sivuilla! Jos kaipaat luet­tavaa mielen ja vuo­ro­vai­ku­tuksen maa­il­masta, tämä on kirja juuri sinulle. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voimasta

Lue lisää 

Ristiriitatilanteista 

Ris­ti­riidat ovat osa ihmisten välisiä suh­teita ja työyh­teisön arkea, mutta rat­kai­se­mat­tomina ne voivat estää kaiken yhteistyön. 

Lue lisää 

Mielenmaisemia 

Kesä meni uutta kirjaa vii­meis­tel­lessä, mutta nyt se alkaa olla lop­pusuo­ralla. Kirjan työnimi on Mie­len­mai­semia ja se on sosi­aa­lip­sy­ko­login näkö­kulman arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teisiin. Siis hieman samoja aiheita kuin muissakin

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Avuliaisuus 

Aut­ta­minen on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstään ja omista koke­muk­sista. Lapset

Lue lisää 
valta

Sosiaalinen valta 

Valta on olen­nainen osa orga­ni­saa­tio­elämää, sillä joku ottaa aina vallan. Jol­leivat ne, joille se teh­tä­vänsä puo­lesta kuuluu, niin ne, jotka saavat siihen odot­ta­mansa tilai­suuden. Valta ja vai­kut­ta­minen ovat

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Tervehtiminen 

Hei, mitä kuuluu? Ter­vehdys, onpa hauska nähdä pit­kästä aikaa. Hyvää huo­menta ja ter­ve­tuloa tähän tilai­suuteen!  Ter­veh­ti­minen ei ole vain sosi­aa­linen tapa. Se vai­kuttaa ihmisten välisiin suh­teisiin lähen­tä­mällä niitä. On

Lue lisää 
Vaikuttaminen

Vaikuttamisen taito 

Vai­kut­ta­misen taito on saman­ai­kai­sesti helppoa ja vaikeaa. Helppoa siksi, että siinä on kyse tavan­omai­sesta toi­min­nasta. Vaikeaa siksi, että siinä pitää olla joh­don­mu­kainen ja koko­nais­val­tainen. Mistä vai­kut­ta­misen taito sitten syntyy?

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Vapaus 

Sana vapaus on niitä, joista heti tietää mistä on kyse, mutta joiden tar­kempi mää­rittely vaatii lisää sanoja. Saman­laisia käsit­teitä ovat valta ja onnel­lisuus – tun­nis­tamme heti niiden läs­näolon tai

Lue lisää 
Luottamus

Luottamus rakentuu vastavuoroisuudelle 

Luot­tamus rakentuu vas­ta­vuo­roi­suu­delle. Siis sille, että saa­dessaan apua ja tukea on valmis itsekin vas­taamaan samoin tavoin. On monen tyyp­pistä vas­ta­vuo­roi­suutta. Sitä, että ymmär­retään puolin ja toisin ja tuetaan toista

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Kiireettömyys 

Vaikka et itse olisi sel­lainen, tun­nistat sen var­masti.  Se on lep­poisaa kävelyä, näy­teik­ku­noiden kat­selua ja muutama sana tut­tujen kanssa. Ruo­kailua aurin­ko­varjon alla pihalla, hetki kirjan kanssa aurin­ko­tuo­lissa tai

Lue lisää 
Puhetapa

Anna vuoropuhelulle aikaa 

Vuo­ro­puhelu ei aina synny itsestään, vaan sille täytyy jär­jestää mah­dol­lisuus.  Käy­tän­nössä se tar­koittaa sitä, että varataan aikaa kes­kus­te­lulle, ohjataan sitä kysy­mysten ja vas­tausten kautta ja var­mis­tetaan, että kaikki

Lue lisää 

Vuoropuhelun merkitys 

Työ­pai­kalla tapah­tuvan kes­kus­telun teh­tävänä on huo­lehtia töiden suju­mi­sesta. Tar­ken­netaan tavoit­teita ja toi­min­ta­tapoja, haetaan uusia ideoita, suun­ni­tellaan ja toteu­tetaan muu­toksia, annetaan palau­tetta ja arvioidaan onnis­tu­mista. Tehdään siis töitä.  Samalla rakennetaan

Lue lisää