Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Avuliaisuus rakentaa yhteisöä 

Avu­liaisuus on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstä. Lapset ovat usein avu­liaita, aikuiset

Lue lisää 

Lisää luottamusta 

Luot­tamus lisää luot­ta­musta. Ja epä­luot­tamus lisää luot­ta­muksen puu­tetta, ikävä kyllä. Voiko epä­luot­ta­muksen kier­rettä kat­kaista? Se vaatii sys­te­maat­ti­suutta ja paljon tekoja, jotka osoit­tavat, että henkilö on luot­ta­muksen arvoinen. Muutama kokemus

Lue lisää 

Keneen luotetaan? 

Voisi aja­tella, että koko orga­ni­saa­tiossa on saman­lainen luot­ta­muksen kult­tuuri. Tiimit ovat kui­tenkin eri­laisia, vaikka saman­laiset peri­aatteet ja käy­tännöt kos­ki­sivat kaikkia. Yti­messä on se, kuinka itse­näinen rooli ja vastuu

Lue lisää 

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: diivat 

Jokai­sella meistä on koke­musta työyh­teisön dii­voista. Heistä, jotka kokevat ole­vansa yli­ver­taisia muihin ver­rattuna, tuovat sen mie­lellään esille ja odot­tavat siksi myös eri­laista asemaa ja pal­ve­luksia kuin muilla.  Jotkut

Lue lisää 

Käytä valtaa oikeudenmukaisesti 

Valtaa on jokai­sella, ja sitä voi myös käyttää monin tavoin. Kestävä tapa käyttää valtaa on yhtei­söl­listä ja pyrkii yhteisten pää­määrien toteut­ta­miseen. Se on poh­jim­miltaan yksin­ker­taista. Toimi yhteisten tavoitteiden

Lue lisää 

Valta on vaikuttamista 

Vai­ku­tamme monin tavoin sekä toisiin ihmisiin että asioiden ete­ne­miseen käyt­tä­mällä teh­tävän ja aseman antamaa valtaa. Jokai­sella on valtaa omassa teh­tä­vässään. Omaan työ­rooliin liittyvä valta on työyh­tei­sössä vai­kut­ta­mista, oman

Lue lisää 

Innostava ja tuottava työyhteisö 

Innos­tavan ja tuot­tavan työyh­teisön luo­miseen tar­vitaan sekä hyvä fiilis että hyvät tulokset, ei vain jom­pi­kumpi. Tätä on tut­kittu mm. Työ­ter­veys­lai­toksen Innos­tuksen spi­raalit (INSPI) -hank­keessa. Hankkeen tulokset ovat samanaikaisesti

Lue lisää 

Toimi viisaasti sosiaalisissa tilanteissa 

Vuo­ro­vai­kutus toimii elik­siirin tai myrkyn lailla. Ystä­väl­linen vuo­ro­vai­kutus kan­nustaa yhteis­työhön. Innostuu ja saa lisää energiaa, kun tuntee ole­vansa samalla puo­lella ja saa vas­ta­kaikua. Sen sijaan tunne syrjään jäämisestä,

Lue lisää 

Organisaatiopolitikointi rapauttaa yhteisön 

Aina orga­ni­saatiot eivät ole yhtä suurta per­hettä, joka toimii yhteisen hyvän eteen. Usein kil­paillaan ase­mista ja val­lasta ja pelataan peliä, jossa oma teke­minen yri­tetään saada näyt­tämään yli­ver­tai­selta suh­teessa muihin.

Lue lisää 

Moniääninen organisaatio 

Orga­ni­saation voi nähdä vakiin­tu­neena, jat­kuvia orga­ni­saa­tio­muu­toksia lukuun otta­matta pysäh­tyneen tun­tuisena möh­kä­leenä, joka junnaa pai­kallaan. Tai se voi olla ket­te­rästi uusiin haas­teisiin mukautuva pieni joukko, joka innostuu juuri muutoksista.

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: L niin kuin Liike ja Lykätä 

Liike on edel­lytys aikaan­saa­mi­selle. Se on kon­kreet­tista teke­mistä mutta myös pää­määrän suuntaan liik­ku­mista. Liike on symboli muu­tok­selle. Se, että jotain on muut­tunut, on merkki elä­västä orga­ni­saa­tiosta. Sel­lainen työyhteisö,

Lue lisää 

Pieniä tekoja 

Ne, joilla on valtaa ja mah­dol­lisuus vai­kuttaa, ovat jat­kuvan tark­kailun ja arvioinnin koh­teena. Huomio kiin­nittyy ei vain tekoihin, vaan myös siihen, mitä jää teke­mättä. Jäikö vaille hyväk­syvää hymyä,

Lue lisää 

Työyhteisötarinoiden voima 

Elo­kuvat ja näy­telmät kieh­tovat, sillä ne tii­vis­tävät kirk­kaasti muu­tamaan hetkeen sen, mitä elä­mässä voi tapahtua. Ne näyt­tävät vaih­toeh­toisia todel­li­suuksia ja saavat oival­tamaan jotain omasta elä­mästä. Tarinat vetävät mukaansa,

Lue lisää 

Kiinnostus on arvostuksen mittari 

Istut pala­ve­rissa. Vii­meisen vartin aikana säh­kö­postiin näyttää tulleen useita viestejä, ja kollega on soit­tanut jo kerran. Pitäisi vastata, ettei näytä siltä, ettei ole kiin­nos­tunut. Keh­taisiko? Vil­kaiset ympä­rillesi. Puheenjohtaja

Lue lisää 
Soita 000 000 0000