Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Kuukkelit, toimistoturistit

Kuukkeloinnista ja toimistoturismista 

Istut kes­kit­ty­neenä työhön. Ker­rankin sujuu oikein hyvin – tar­vit­tavat tiedot on koottu, hitaim­matkin ovat vas­tanneet kyse­lyihin ja oma fiilis on koh­dallaan. Nyt homman saa vietyä loppuun het­kessä, ja

Lue lisää 

Roolit kärjistävät toiminnan 

Ihminen muuttuu usein työyh­teisön tilan­teissa roo­li­hah­moksi, jonka toi­minta kär­jis­tetään muu­tamien lauseiden kuvaksi. Tapoihin vii­tataan usein sano­malla ”taas Mikko…” tai ”Niina ei koskaan…” -tyyp­pi­sillä lauseilla. Heille, joista ker­rotaan usein

Lue lisää 

Tarvitsetko yhteistyötä? 

Kol­legat työ­pai­kalla ja ver­kos­tossasi antavat työlle oman värinsä. He saavat rutii­ni­työtkin tun­tumaan kiin­nos­ta­vilta – tai entistä tyl­sem­miltä. He tuovat yhteisiin hetkiin työ­niloa ja teke­misen mei­ninkiä, tai saavat kär­si­mät­tö­mästi toi­vomaan tilai­suuden päättymistä.

Lue lisää 

Johtajan erityinen rooli 

Joh­tajan teh­tä­väksi on osoi­tettu monen­laista. Pitää tehdä tulosta, saada muut lois­tamaan ja rat­kaista ongelmia. On oltava läsnä, pal­veltava ja toi­mittava orga­ni­saa­tionsa kas­voina ja esi­merkkinä. Hyvä johtaja kyselee, kuuntelee

Lue lisää 

Vaikeneminen on tapa vaikuttaa 

Kes­keinen osa työyh­teisön puhe­tapaa ovat tapa vaieta ja tyyli väl­tellä kes­kus­telua ja tiettyjä aiheita. Vai­ke­ne­minen on osa sana­tonta vies­tintää. Sillä on eri asteita. Vai­ke­ne­minen voi olla hil­jai­suutta, jolla

Lue lisää 

Yhteisöllisyyden merkitys 

Haluamme olla osa kiin­nos­tavaa ryhmää. Sel­laista, joka tuntuu itselle tär­keältä ja ihmiset sel­lai­silta, joiden kal­tai­siksi haluaisi tulla. Miksi? Jokai­selle on tärkeää kuulua johonkin, tulla hyväk­sy­tyksi, saada arvos­tusta ja

Lue lisää 

Viestintä on usein sanatonta 

Puhetapa on paljon muu­takin kuin sanoja. Suuri osa siitä, mitä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa tapahtuu, ilmaistaan sanat­to­malla vies­tin­nällä: ilmeillä, eleillä ja äänen­sä­vyillä. Ne ovat keinoja tehostaa viestiä ja antaa sille oikea

Lue lisää 

Puhetapa vaikuttaa 

Koko sosi­aa­linen elämä perustuu puheeseen ja sen kautta raken­tuvaan toi­mintaan. Puhetapa vai­kuttaa joskus enemmän kuin se, mitä tekee. Puhe ja sanat luovat mer­ki­tyksiä ja ker­tovat suh­tau­tu­mi­sesta. Puhe­ta­valla viestitään

Lue lisää 

Varo työyhteisön vinoutunutta dramaturgiaa 

Työyh­teisön esi­tykset raken­tuvat samoista ainek­sista kuin teat­te­ris­sakin. Sitä, mikä on joh­tanut ja keiden toi­mesta tapah­tumaan, josta orga­ni­saa­tiossa nyt kohistaan, ker­rataan työyh­tei­sös­säkin usein (prologi). Joskus puidaan myös sitä, miten

Lue lisää 

Hyvä paha valta 

Sanalla valta on ollut huono kaiku, sillä sen koetaan ker­tovan käs­kyt­tä­mi­sestä ja oman tahdon toteut­ta­mi­sesta välit­tä­mättä muista. Vii­me­ai­kainen kes­kustelu on myös osoit­tanut, että valta-asema voi äärim­millään johtaa täydelliseen

Lue lisää 

Työyhteisödraaman kaari 

Aris­to­teleen runousopin mukai­sesti luodaan edelleen käsi­kir­joi­tuksia, jotka pitävät otteessaan ja tuot­tavat emo­tio­naa­lista mie­li­hyvää. Veto­voima perustuu dra­ma­tur­giaan, jonka avulla jo antiikin tra­gedia tuotti ylei­sölle tie­tyn­laisen tunne-elä­­­myksen. Hieman soveltaen ja

Lue lisää 

Työyhteisödraaman luonne 

Työyh­tei­sö­draamat läh­tevät liik­keelle osin asioista, mutta ennen kaikkea tun­ne­ko­ke­muk­sista.  Pää­tökset ja muu­tokset saavat välillä kiih­tymään ja ottamaan voi­mak­kaasti kantaa, mutta niillä ei yleensä ole niin suurta mer­ki­tystä kuin

Lue lisää 

Organisaatioelämä teatterina 

Riip­pu­matta siitä, on kyseessä draama teat­te­rissa vai työ­elä­mässä, samat teat­terin ele­mentit ovat mukana. Molem­missa on kyse oikean­laisten esi­tysten toteut­ta­mi­sesta. Tar­vitaan esit­tä­misen ympä­ristö, teatteri tai orga­ni­saatio. Johtaja, joka vastaa

Lue lisää 

Työyhteisödraamaa: Katharsis eli helpotuksen voima 

Tun­nis­tatko jo kat­har­siksen hyödyn? Hel­po­tuksen tunteen, joka syntyy onnis­tu­mi­sesta ja uusista oival­luk­sista. Käsite on tuttu aris­to­tee­li­sesta draa­masta. Kat­harsis on yhtä aikaa emo­tio­naa­lista, moraa­lista ja älyl­listä mie­li­hyvää, joka syntyy

Lue lisää 

Mitä on organisaatiodramaturgia? 

Ihmisten koh­talot ja työyh­tei­söjen tilanteet kiin­nos­tavat, sillä niissä on draaman voima. Kuten elo­ku­vissa ja näy­tel­missä, tapah­tumat ja tarinat vetävät mukaansa, sillä ne ker­tovat valin­noista ja ajau­tu­mi­sesta, seu­rauk­sista ja

Lue lisää 

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: luutunut 

Luu­tuneet ovat laji, joka löytyy eri­tyi­sesti orga­ni­saa­tioista, jotka ovat toi­mineet pitkään samalla tavalla. Kyse ei ole työ­vuosien mää­rästä vaan tavasta suh­tautua muu­tokseen. Kun ankeut­tajan elämä työyh­tei­sössä tuntuu olevan

Lue lisää 

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: ankeuttaja 

Monessa työyh­tei­sössä elää ankeuttaja, joka saa voi­mansa kai­kesta siitä, mikä hänen mie­lestään on pie­lessä. Huo­nosti hoi­dettu, väärään aikaan, ei huo­mioitu sitä, mikä on tärkeää. Kum­mal­lisia mie­li­pi­teitä, eri­koisia tapoja,

Lue lisää 
Soita 000 000 0000