Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Kasvojen säilyttämisen merkitys 

Tiedät kyllä tilanteen. Kollega sekoili sanoissaan pala­ve­rissa, mutta sen ei annettu haitata kes­kus­telua. Pomo muisti tiimien nimet väärin puheessaan, mutta kii­tokset menivät kui­tenkin oikeaan osoit­teeseen. Asiakkaan kiih­ty­neenä hieman

Lue lisää 

Katseiden kohteena 

Sosi­aa­liset tilanteet altis­tavat kat­seiden koh­teena ole­mi­selle ja samalla arvioin­nille. Mil­lainen vai­ku­telma syntyy, toi­miiko odo­tusten mukai­sesti, mokaako vai tun­tuuko hyvältä tyy­piltä. Katse tun­nustaa toisen ihmisen vuo­ro­vai­ku­tuksen osa­puo­leksi, toteaa Janne

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: J niin kuin Jutella ja Juoru 

Jut­te­le­minen voi tuntua liian vähä­ar­voi­selta sanalta sel­lai­selle, joka on yhtei­söl­li­syyden yti­messä. Siis kiin­nostus ja hyvän fii­liksen luo­minen. Sen voi tehdä hel­posti. Kyselee kuu­lu­misia, on kiin­nos­tunut miten työt sujuvat

Lue lisää 

Työyhteisödramaa: Hamartia eli virheitä sattuu 

Myös hamartia, ereh­dyk­sestä tai tie­tä­mät­tö­myy­destä johtuva vir­he­toi­minta, jolla on huonot seu­raukset, on tuttua työyh­tei­söissä. Jokainen saattaa tehdä hyvässä uskossa jotain, joka osoit­tautuu vir­heeksi. Joskus koh­ta­lokkaan ereh­dyksen tekijä aavistelee,

Lue lisää 

Esimiehen päivä 

Asetu het­keksi esi­miehen rooliin. Päivä etenee seu­raa­vasti: Aamulla on ensin hetki aikaa työstää esi­tystä joh­to­ryh­mälle. Se on asian­tun­ti­ja­työtä ja samalla mah­dol­lisuus kes­kittyä itse­näiseen työs­ken­telyyn. Sitten asian­tun­ti­jasta esi­miehen rooliin.

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: H niin kuin Harjoittelu ja Haihattelu 

Huippu-urheilija ei pärjää ilman har­joit­telua, eikä kil­pa­kun­toi­li­jakaan. Näyt­te­lijät har­joit­te­levat roo­liaan yksin ja yhdessä, ja ohjaa­jalla on edis­ty­mi­sessä kes­keinen rooli. Kir­jai­lijat kir­joit­tavat kai­ken­laista saa­dakseen kynän kul­kemaan, lau­lajat ja muusikot

Lue lisää 

Vakuuttavan esityksen kulmakivet 

Aris­to­teleen mukaan uskottava draama syntyy kieh­to­vista hen­ki­löistä ja hyvästä juo­nesta. Vakuuttava esitys ei siis synny ilman, että mukana on kiin­nos­tavia ihmisiä, tar­peel­lisia ja hyvällä tavalla yllät­täviä tapah­tumia, kihelmöivää

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: G niin kuin Guru 

Guruksi voidaan kutsua sel­laista, joka on alansa huippu ja arvos­tettu vai­kuttaja, tai ainakin sel­laisen mai­neessa oleva henkilö. Jois­sakin yhteyk­sissä guruun lii­tetään valais­tu­misen ja hen­kisen opet­tajan piir­teitä. Tar­kemmin ajatellen

Lue lisää 

Työyhteisön käsikirjoitus 

Paneudu siihen, mil­lainen on työyh­teisösi käsi­kir­joitus. Jos et tiedä, mihin työyh­teisö pyrkii ja mitä sen näyt­tä­möllä ja kulissien takana tapahtuu, menetät kos­ke­tuksen orga­ni­saation todel­li­suuteen. Mil­lainen draama on esitysvuorossa

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: F niin kuin Fraasi 

Fraaseja tar­vitaan. En nyt tar­koita pel­kästään niitä kitey­ty­neitä sanon­ta­tapoja, joita käy­tämme suju­vasti, vaikka niiden alkuperä ei aina ole tuttu (mennä mönkään, nakki nap­sahtaa). Tar­koitan niitä lauseita, joilla osoitamme

Lue lisää 

Työyhteisödraamaa: kaikkitietävyys 

Jokai­sella on kokemus niistä, jotka kokevat tie­tä­vänsä kaiken orga­ni­saation toi­min­nasta ja tuovat sen mie­lellään esille. Heillä on varma näkemys siitä, mikä olisi vii­sasta tai vält­tä­mä­töntä. Usein kan­nan­ottoon liittyy

Lue lisää 

Työyhteisön roolit 

Työyh­teisön roolit ovat sekä amma­til­lisia että sosi­aa­lisia. Ne syn­tyvät teh­tävän, orga­ni­saation ja sen kult­tuurin sekä yksilön omien tai­tojen yhdis­telmänä. Ne kie­tou­tuvat toi­siinsa muo­dostaen koko­nai­suuden, joka tulee näky­väksi työyhteisön

Lue lisää 

Johtamisen aakkoset: D niin kuin Diversiteetti 

Diver­si­teetin, moni­muo­toi­suuden, mer­kitys on siinä, että niin luonto kuin ihmi­syh­tei­sökin hyötyy eri­lai­suu­desta. Yksi­puo­lisuus köyh­dyttää, moni­naisuus rikastaa niin osaa­mista, vuo­ro­vai­ku­tusta kuin kehi­tys­täkin. Uudet vai­kutteet eivät voi olla tart­tu­matta, kun

Lue lisää 
Kuukkelit, toimistoturistit

Kuukkeloinnista ja toimistoturismista 

Istut kes­kit­ty­neenä työhön. Ker­rankin sujuu oikein hyvin – tar­vit­tavat tiedot on koottu, hitaim­matkin ovat vas­tanneet kyse­lyihin ja oma fiilis on koh­dallaan. Nyt homman saa vietyä loppuun het­kessä, ja

Lue lisää 
Soita 000 000 0000