Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Ryhmä

Paras esitys tehdään yhdessä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ryhmän voima on kiis­taton. Omak­summe ryhmän mie­li­piteet ja tavat lähes huo­maa­matta, jos ryhmä on iden­ti­tee­til­lemme tärkeä. Samalla saa­tamme muun­tautua ryhmän näköi­seksi myös ulkoi­sesti. Kun katsot ympä­rillesi, huomaat kyllä. Löydät myös niitä, jotka ovat tie­toi­sesti toisenlaisia. 

Voi­makas ryhmä voi edistää uudis­tu­mista mutta toimia myös muu­toksen tuk­kijana. Vai­kut­ta­malla kult­tuuriin ja tapoihin voit saada aikaan muu­tosta myös ajattelumalleissa. 

Jokainen meistä kuuluu moniin eri­laisiin orga­ni­saation ryhmiin. Osaan mie­lellään, joi­hinkin vain vel­vol­li­suu­desta. Par­haim­millaan ryhmä kir­joittaa muu­toksen käsi­kir­joi­tusta yhdessä. Pahim­millaan ryhmät ovat klik­kiy­tyneet jonkun puo­lesta ja jotain vastaan. Paneu­tu­malla niihin ilmiöihin, joita saamme yhdessä toimien aikaan, voi orga­ni­saa­tio­elämä muuttua parem­maksi, tai ainakin kiinnostavammaksi.

Soita 000 000 0000