Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ryh­män voi­ma on kiis­ta­ton. Omak­sum­me ryh­män mie­li­pi­teet ja tavat lähes huo­maa­mat­ta, jos ryh­mä on iden­ti­tee­til­lem­me tär­keä. Samal­la saa­tam­me muun­tau­tua ryh­män näköi­sek­si myös ulkoi­ses­ti. Kun kat­sot ympä­ril­le­si, huo­maat kyl­lä. Löy­dät myös nii­tä, jot­ka ovat tie­toi­ses­ti toi­sen­lai­sia.

Voi­ma­kas ryh­mä voi edis­tää uudis­tu­mis­ta mut­ta toi­mia myös muu­tok­sen tuk­ki­ja­na. Vai­kut­ta­mal­la kult­tuu­riin ja tapoi­hin voit saa­da aikaan muu­tos­ta myös ajat­te­lu­mal­leis­sa.

Jokai­nen meis­tä kuu­luu moniin eri­lai­siin orga­ni­saa­tion ryh­miin. Osaan mie­lel­lään, joi­hin­kin vain vel­vol­li­suu­des­ta. Par­haim­mil­laan ryh­mä kir­joit­taa muu­tok­sen käsi­kir­joi­tus­ta yhdes­sä. Pahim­mil­laan ryh­mät ovat klik­kiy­ty­neet jon­kun puo­les­ta ja jotain vas­taan. Paneu­tu­mal­la nii­hin ilmiöi­hin, joi­ta saam­me yhdes­sä toi­mien aikaan, voi orga­ni­saa­tio­elä­mä muut­tua parem­mak­si, tai aina­kin kiin­nos­ta­vam­mak­si.

Pin It on Pinterest