Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Aris­to­te­leen mukaan uskot­ta­va draa­ma syn­tyy kieh­to­vis­ta hen­ki­löis­tä ja hyväs­tä juo­nes­ta. Vakuut­ta­va esi­tys ei siis syn­ny ilman, että muka­na on kiin­nos­ta­via ihmi­siä, tar­peel­li­sia ja hyväl­lä taval­la yllät­tä­viä tapah­tu­mia, kihel­möi­vää odo­tuk­sen tun­net­ta ja rat­kai­su­ja, jot­ka ovat aina­kin hyö­dyl­li­siä ellei­vät jopa katart­ti­sia.

Mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta, kun raken­taa uskot­ta­vaa esi­tys­tä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­le? Panos­ta sii­hen, että roo­li­ja­ko on onnis­tu­nut ja toi­min­ta vakuut­ta­vaa. Kiin­ni­tä esiin­ty­mi­ses­sä eri­tyis­tä huo­mio­ta teke­mi­seen, puhee­seen ja tapaan. Jos ne ovat ris­ti­rii­das­sa, ei roo­li ole uskot­ta­va. Jo Aris­to­te­les tote­si, että toi­min­ta ker­too luon­tees­ta, puhe aja­tuk­sis­ta ja tyy­li suh­tau­tu­mi­ses­ta. Tapa toi­mia ja puhua ker­too int­res­sit ja asen­teet. Uskot­ta­van esi­tyk­sen yksi kri­tee­ri on koke­muk­sis­ta oppi­mi­nen. Se, että pys­tyy jat­kos­sa toi­mi­maan toi­sin, on pait­si kehi­tyk­sen merk­ki myös kiin­nos­ta­vaa draa­man kat­so­jil­le.  Jää­rä­päi­nen saman tois­ta­mi­nen ker­too jos­tain muus­ta.  Tyl­sis­tyt­tä­vä ennal­ta arvat­ta­vuus ja tun­ne, ettei­vät osal­li­set opi elä­mäs­tä, saa kat­so­jan hel­pos­ti menet­tä­mään kiin­nos­tuk­sen­sa niin elo­ku­van kat­so­ja­na kuin orga­ni­saa­tion ylei­sös­sä­kin.

Roo­li­va­lin­to­jen rin­nal­la on hyvä miet­tiä esi­tyk­sen sisäl­töä, kes­kei­siä tapah­tu­mia ja nii­tä yhdis­tä­vää punais­ta lan­kaa. Mil­lai­sel­la ryt­mil­lä saa­daan paras tulos ja mikä saa toi­min­nan kään­ty­mään oike­aan suun­taan? Kun puhut­te myös yhdes­sä sii­tä, mihin pyri­tään ja mikä on uskot­ta­van esi­tyk­sen ydin, onnis­tuu myös jokai­nen roo­lis­saan parem­min.

Pin It on Pinterest