Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: G niin kuin Guru

Guruksi voidaan kutsua sel­laista, joka on alansa huippu ja arvos­tettu vai­kuttaja, tai ainakin sel­laisen mai­neessa oleva henkilö. Jois­sakin yhteyk­sissä guruun lii­tetään valais­tu­misen ja hen­kisen opet­tajan piir­teitä. Tar­kemmin aja­tellen nekin toiveet saat­tavat olla taus­talla silloin, kun puhutaan työ­elämän guruista.

Guruksi nimetään usein kantaa ottava, esillä oleva ja värik­käistä mie­li­pi­teistään tuttu asian­tuntija, joka saa tilaa ja vas­ta­kaikua. Guruksi voidaan myös leik­ki­sästi kutsua sel­laista, jolle syystä tai toi­sesta halutaan antaa eri­tyistä arvon­antoa ja nostaa hänet eri asemaan kuin muut. Guru on monelle roo­li­malli, johon on helppo samastua. Hän tietää, osaa ja valaisee. Gurussa tuntuu usein olevan jotain sala­pe­räistä vii­sautta, josta muutkin haluavat osansa. Aina gurun ei tar­vitse edes puhua, pelkkä läs­näolo voi riittää. Kun guru on pai­kalla, ovat muutkin, sillä ainahan tiedon murusista on hyötyä ja guru­mainen viisaus saattaa tarttua.

Guruja on myös kri­ti­soitu yksi­puo­lisen ja yksin­ker­taisen viestin tois­ta­jiksi, mutta ehkä gurut kerää­vätkin kuu­li­joita juuri siksi. Selkeys on ymmär­ret­tä­vämpää kuin moni­mut­kaisuus. Asioita ja joskus orga­ni­saa­tio­elä­määkin tuntuu olevan hel­pompi hallita, kun saa suunnan ja pari keinoa. Oma takeltelu jää vähem­mälle, kun reitti näyttää selvältä.

Orga­ni­saation sisäinen guru on ris­ti­rii­tai­sessa roo­lissa. Veto­voi­mainen guru kerää alkuun kuu­li­joita ympä­rilleen, joten huomio on ainakin het­keksi taattu. Toi­saalta koros­tunut asema voi herättää pii­levän kateuden, joka paitsi kar­kottaa kan­nat­tajia myös käyn­nistää vas­ta­voimat. Glorian haih­duttua entinen guru voi pal­jastua saman­lai­seksi asian­tun­ti­jaksi kuin muutkin, ehkä vain parem­milla vai­kut­ta­mis­tai­doilla varus­te­tuksi. Matka jalus­talle ja sieltä alas voi olla yhtä nopea ja yllättävä.

Guruna ei siis ole helppo olla. Joh­tajiin ja esi­miehiin koh­distuu aina odo­tuksia kaiken osaa­mi­sesta, rat­kai­se­mi­sesta ja jalus­talle nos­ta­mi­sesta. Jos hak­sahtaa uskomaan ole­vansa yli­mi­toi­tet­tu­jenkin odo­tusten mukainen, on vaa­rassa menettää todel­li­suu­den­ta­junsa. Ja se on tun­ne­tusti hai­tal­lista. Kan­nattaa siis miettiä tarkkaan, sopiiko gurun ja joh­tajan rooli yhteen. Guruus voi hivellä itse­tuntoa, mutta samalla myös lyödä kor­ville lähes­tyt­tävän ja osaavan joh­tajan roolia.

Tutustu myös Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000