Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Guruk­si voi­daan kut­sua sel­lais­ta, joka on alan­sa huip­pu ja arvos­tet­tu vai­kut­ta­ja, tai aina­kin sel­lai­sen mai­nees­sa ole­va hen­ki­lö. Jois­sa­kin yhteyk­sis­sä guruun lii­te­tään valais­tu­mi­sen ja hen­ki­sen opet­ta­jan piir­tei­tä. Tar­kem­min aja­tel­len nekin toi­veet saat­ta­vat olla taus­tal­la sil­loin, kun puhu­taan työ­elä­män guruis­ta.

Guruk­si nime­tään usein kan­taa otta­va, esil­lä ole­va ja värik­käis­tä mie­li­pi­teis­tään tut­tu asian­tun­ti­ja, joka saa tilaa ja vas­ta­kai­kua. Guruk­si voi­daan myös leik­ki­säs­ti kut­sua sel­lais­ta, jol­le syys­tä tai toi­ses­ta halu­taan antaa eri­tyis­tä arvon­an­toa ja nos­taa hänet eri ase­maan kuin muut. Guru on monel­le roo­li­mal­li, johon on help­po samas­tua. Hän tie­tää, osaa ja valai­see. Gurus­sa tun­tuu usein ole­van jotain sala­pe­räis­tä vii­saut­ta, jos­ta muut­kin halua­vat osan­sa. Aina gurun ei tar­vit­se edes puhua, pelk­kä läs­nä­olo voi riit­tää. Kun guru on pai­kal­la, ovat muut­kin, sil­lä aina­han tie­don murusis­ta on hyö­tyä ja guru­mai­nen vii­saus saat­taa tart­tua.

Guru­ja on myös kri­ti­soi­tu yksi­puo­li­sen ja yksin­ker­tai­sen vies­tin tois­ta­jik­si, mut­ta ehkä gurut kerää­vät­kin kuu­li­joi­ta juu­ri sik­si. Sel­keys on ymmär­ret­tä­väm­pää kuin moni­mut­kai­suus. Asioi­ta ja jos­kus orga­ni­saa­tio­elä­mää­kin tun­tuu ole­van hel­pom­pi hal­li­ta, kun saa suun­nan ja pari kei­noa. Oma takel­te­lu jää vähem­mäl­le, kun reit­ti näyt­tää sel­väl­tä.

Orga­ni­saa­tion sisäi­nen guru on ris­ti­rii­tai­ses­sa roo­lis­sa. Veto­voi­mai­nen guru kerää alkuun kuu­li­joi­ta ympä­ril­leen, joten huo­mio on aina­kin het­kek­si taat­tu. Toi­saal­ta koros­tu­nut ase­ma voi herät­tää pii­le­vän kateu­den, joka pait­si kar­kot­taa kan­nat­ta­jia myös käyn­nis­tää vas­ta­voi­mat. Glo­rian haih­dut­tua enti­nen guru voi pal­jas­tua saman­lai­sek­si asian­tun­ti­jak­si kuin muut­kin, ehkä vain parem­mil­la vai­kut­ta­mis­tai­doil­la varus­te­tuk­si. Mat­ka jalus­tal­le ja siel­tä alas voi olla yhtä nopea ja yllät­tä­vä.

Guru­na ei siis ole help­po olla. Joh­ta­jiin ja esi­mie­hiin koh­dis­tuu aina odo­tuk­sia kai­ken osaa­mi­ses­ta, rat­kai­se­mi­ses­ta ja jalus­tal­le nos­ta­mi­ses­ta. Jos hak­sah­taa usko­maan ole­van­sa yli­mi­toi­tet­tu­jen­kin odo­tus­ten mukai­nen, on vaa­ras­sa menet­tää todel­li­suu­den­ta­jun­sa. Ja se on tun­ne­tus­ti hai­tal­lis­ta. Kan­nat­taa siis miet­tiä tark­kaan, sopii­ko gurun ja joh­ta­jan roo­li yhteen. Guruus voi hivel­lä itse­tun­toa, mut­ta samal­la myös lyö­dä kor­vil­le lähes­tyt­tä­vän ja osaa­van joh­ta­jan roo­lia.

Tutus­tu myös Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest