Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: H niin kuin Harjoittelu ja Haihattelu

Huippu-urheilija ei pärjää ilman har­joit­telua, eikä kil­pa­kun­toi­li­jakaan. Näyt­te­lijät har­joit­te­levat roo­liaan yksin ja yhdessä, ja ohjaa­jalla on edis­ty­mi­sessä kes­keinen rooli. Kir­jai­lijat kir­joit­tavat kai­ken­laista saa­dakseen kynän kul­kemaan, lau­lajat ja muusikot hiovat pie­nin­täkin yksi­tyis­kohtaa, kunnes se on valmis.

Miten työyh­teisöt har­joit­te­levat? Asia­kas­pal­veluun ja myyntiin liittyy har­joittelu olen­nai­sesti, samoin ter­vey­den­hoi­dossa, mutta monessa muussa orga­ni­saa­tiossa har­joittelu elää hil­jai­seloa. Aja­tellaan ehkä, että työ opettaa tai koetaan tree­naa­misen olevan pois tehok­kaasta työstä.

Kui­tenkin juuri har­joittelu on tie tai­tu­ruuteen lajista riip­pu­matta. Saa koko­nais­kuvan siitä, miten edetään. Ehtii paneutua yksi­tyis­kohtiin ja har­joi­tella sujuvaa siir­ty­mistä vai­heesta toiseen. On aikaa kerrata tietoja, treenata taitoja ja soveltaa opittua muut­tu­vissa tilan­teissa, myös niissä han­ka­lissa. Saa sään­nöl­li­sesti palau­tetta ja ohjausta oikeaan niin kol­le­goilta kuin esi­mie­hel­täkin. Pääsee kokei­lemaan omassa rau­hassa ja har­joit­te­lemaan yhdessä. Voi lei­ki­tellä ja kokeilla ennen kuin on tosi­paikan edessä.

Älä aliar­vosta har­joit­telun voimaa, vaan anna sille tilaa. Har­joit­te­lulle annettu aika tulee monin­ker­tai­sesti takaisin hyvinä työ­suo­ri­tuksina ja ren­tou­tu­neessa ilma­pii­rissä. Samalla luot hyvän pohjan jat­ku­valle oppi­mi­selle. Ja oppi­mis­taitoa jos mitä tar­vitaan työ­elämän muutostilanteissa.

Har­joittelu on myös hyvää vas­ta­painoa moneen yhteisöön hel­posti pesiy­ty­välle hai­hat­te­lulle. Hai­hat­te­lussa on usein kyse hyvien ideoiden ja suun­ni­telmien pai­not­tu­mi­sesta toteu­tuksen sijaan. Vakaat aiko­mukset val­taavat tilaa teke­mi­seltä. Kun unelmoi mitä haluaisi tehdä, tuntuu se jo lähes toteu­te­tulta. Har­mit­tavan usein se jää vain puheeksi ja hyviksi aikomuksiksi.

Jos joh­ta­mi­sessa on piir­teitä hai­hat­te­lusta, ei hyvää seuraa. Hai­hat­telija-joh­tajan mie­lessä on kym­menen seu­raavaa uudis­tusta, asiak­kaita, joihin tulisi ottaa yhteyttä ja kaikki ne viestit, joihin tulisi vastata. Ne eivät jää mielen poh­jalle vaan ryn­täävät muis­tut­tamaan itsestään. Ja mitä useammin niin tapahtuu, sen enemmän alkaa tuntua siltä, että nehän on jo melkein hoi­dettu. Asioiden lisään­tyessä myös aloit­ta­misen kynnys kasvaa. Hai­hat­telun aikaan­saama kierre on valmis.

Jos tun­nistat itsessäsi hai­hat­telun piir­teitä, tartu niihin jämä­kästi. Tär­keintä on saada jotain aikaan. Aloita nopeista, jär­jestä aikaa hitaam­mille teh­tä­ville. Älä panttaa asioita itselläsi, sovi yhdessä kuka hoitaa. Prio­risoi päi­vittäin ja mieti etu­käteen, mitä kaikkea oikeasti ehtii tehdä. Kun huomaat vai­puvasi unel­moimaan mikä kaikki oli­sikin hyvä /​viisasta / tärkeää / tarpeen / kivaa tehdä, palaa rea­li­teet­teihin. Ideat kan­tavat, mutta vain tiettyyn pis­teeseen saakka. Vain sillä on mer­ki­tystä, mitä oikeasti saadaan aikaan.

Tutustu myös Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000