Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Nar­ri on draa­man maa­il­mas­ta tut­tu hah­mo, joka huvit­taa suk­ke­luu­del­laan, tem­puil­laan ja oudol­la logii­kal­laan. Nar­ril­la on eri­tyi­nen oikeus sanoa ja teh­dä sel­lais­ta, jota ei muil­le sal­li­ta. Sik­si nar­ril­la on suk­ke­luuk­sien lisäk­si krii­ti­kon ja suo­raan puhu­jan roo­li, jota hän hyö­dyn­tää arkai­le­mat­ta.

Vaik­ka hovi­nar­rin roo­li lop­pui jo useam­pi sata vuot­ta sit­ten, jat­kuu se mones­sa työyh­tei­sös­sä. Jopa yllät­tä­vän saman­lai­se­na, kuin alku­pe­räi­sen­kin. Nar­ri osoit­taa, koros­taa ja kär­jis­tää. Sanoo sen, mitä muut eivät toh­di, ja saa sik­si kan­nat­ta­jia. Kyse ei ole vain puhees­ta, sil­lä nar­ri saa toi­mia eri sään­nöil­lä kuin muut myös työyh­tei­sön sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Hänel­lä on yhtä näky­vä roo­li kuin joh­dol­la ja usein samat vapau­det rik­koa nor­me­ja. Nar­ri saa arvos­tel­la myös joh­toa vapaas­ti, sil­lä sen näh­dään ole­van merk­ki avoi­muu­des­ta.

Nar­rin hyviä puo­lia on vir­kis­tä­vä suo­ra­pu­hei­suus ja sel­lais­ten­kin asioi­den esil­le nos­ta­mi­nen, joi­ta muut eivät roh­ke­ne sanoa. Jos­kus työyh­tei­söis­sä tar­vi­taan myös rajo­ja rik­ko­vaa toi­min­taa, joten nar­ril­la on sii­nä roo­lin­sa. Var­sin­kin, jos roo­li muut­tuu hie­man sovit­te­le­vam­paan suun­taan.

Työyh­tei­sön nar­ri on nos­tet­tu mui­den ylä­puo­lel­le vapaa­seen ase­maan. Esi­mie­hen on vai­kea puut­tua nar­rin toi­min­taan vaik­ka haluai­si, sil­lä nar­rin roo­li on joh­don hil­jai­ses­ti hyväk­sy­mä.  Osa työyh­tei­sös­tä kokee nar­rin piris­tä­väk­si totuu­den tor­vek­si, osa pitää toi­min­taa eri­koi­se­na kurio­si­teet­ti­na ja osa näkee tilan­teet toi­sin kuin nar­ri. Vaik­ka roo­lis­ta on help­po puhua nar­rin kans­sa, ei sii­hen yleen­sä saa muu­tos­ta ennen kuin nar­ri itse tai joh­to näkee sii­hen tar­vet­ta.

Tutus­tu myös ankeut­ta­jaan, luu­tu­nee­seen, kyy­ni­seen, pil­kal­li­seen


Pin It on Pinterest