Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

diiva

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: diivat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Jokai­sella meistä on koke­musta työyh­teisön dii­voista. Heistä, jotka kokevat ole­vansa yli­ver­taisia muihin ver­rattuna, tuovat sen mie­lellään esille ja odot­tavat siksi myös eri­laista asemaa ja pal­ve­luksia kuin muilla.  Jotkut kuvaavat diivaa suu­rie­lei­seksi ja oikut­te­le­vaksi ja roolia eri­tyisen näky­väksi ja kär­jis­ty­neeksi. Dii­valla on myös ansionsa lah­jak­kaana tekijänä, mutta taidot jäävät työyh­tei­sössä kär­jis­tyneen roolin varjoon. Diiva säi­lyttää kui­tenkin ase­mansa, sillä hänen eri­tyis­roo­linsa sal­litaan juuri erin­omaisten suo­ri­tusten takia. 

Diivat ovat esi­miehen kan­nalta tavallaan helppoja, sillä tulokset ovat usein hyviä. Oikut­televa toi­min­tatapa on helppo jättää huo­miotta, kun diiva saattaa sen ohessa tehdä tuplana sen mitä muut. Muulle työyh­tei­sölle diiva sen sijaan on kuin vää­rässä pai­kassa oleva huu­to­merkki. Hän vaatii huo­miota, apua ja tilaa ollessaan pai­kalla välit­tä­mättä muiden tilan­teesta. Koska dii­valle sal­litaan samoin kuin nar­rille eri­va­pauksia, vai­kuttaa se muiden koke­mukseen. Jos diiva on alansa kiis­tä­mätön huippu, tilanne hyväk­sytään usein hil­jai­sesti. Muta jos diiva on eri­tyis­lah­jakkuus vain omissa sil­missään eikä esimies puutu asiaan, alkaa muiden tyy­ty­mät­tömyys kasvaa. 

Diivan ammat­tio­saa­minen voi toimia roo­li­mallina muille, vaikka vuo­ro­vai­ku­tustapa ei niinkään. Samalla diivan tapa toimia voi nostaa kes­kus­teluun sosi­aa­liset taidot ja yhteistyön mer­ki­tyksen, ja niistä on aina hyö­dyl­listä puhua yhdessä. 

Koska diiva kes­kittyy itseensä, hän ei yleensä ole pahan­suopa muita kohtaan. Se hel­pottaa asian esille nos­ta­mista silloin, kun diivan toi­minta kär­jistää muiden tun­nelmat. Tilanteen avaa­minen ja seu­rausten ana­ly­sointi yhdessä voi auttaa. Halu­aahan diiva olla ihailtu, joten on myös hänen int­res­seissään välttää ristiriitoja. 

Tutustu myös ankeut­tajaan, luu­tu­neeseen, kyy­niseen, pil­kal­liseen

Soita 000 000 0000