Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Jokai­sel­la meis­tä on koke­mus­ta työyh­tei­sön dii­vois­ta. Heis­tä, jot­ka koke­vat ole­van­sa yli­ver­tai­sia mui­hin ver­rat­tu­na, tuo­vat sen mie­lel­lään esil­le ja odot­ta­vat sik­si myös eri­lais­ta ase­maa ja pal­ve­luk­sia kuin muil­la.  Jot­kut kuvaa­vat dii­vaa suu­rie­lei­sek­si ja oikut­te­le­vak­si ja roo­lia eri­tyi­sen näky­väk­si ja kär­jis­ty­neek­si. Dii­val­la on myös ansion­sa lah­jak­kaa­na teki­jä­nä, mut­ta tai­dot jää­vät työyh­tei­sös­sä kär­jis­ty­neen roo­lin var­joon. Dii­va säi­lyt­tää kui­ten­kin ase­man­sa, sil­lä hänen eri­tyis­roo­lin­sa sal­li­taan juu­ri erin­omais­ten suo­ri­tus­ten takia.

Dii­vat ovat esi­mie­hen kan­nal­ta taval­laan help­po­ja, sil­lä tulok­set ovat usein hyviä. Oikut­te­le­va toi­min­ta­ta­pa on help­po jät­tää huo­miot­ta, kun dii­va saat­taa sen ohes­sa teh­dä tupla­na sen mitä muut. Muul­le työyh­tei­söl­le dii­va sen sijaan on kuin vää­räs­sä pai­kas­sa ole­va huu­to­merk­ki. Hän vaa­tii huo­mio­ta, apua ja tilaa olles­saan pai­kal­la välit­tä­mät­tä mui­den tilan­tees­ta. Kos­ka dii­val­le sal­li­taan samoin kuin nar­ril­le eri­va­pauk­sia, vai­kut­taa se mui­den koke­muk­seen. Jos dii­va on alan­sa kiis­tä­mä­tön huip­pu, tilan­ne hyväk­sy­tään usein hil­jai­ses­ti. Muta jos dii­va on eri­tyis­lah­jak­kuus vain omis­sa sil­mis­sään eikä esi­mies puu­tu asi­aan, alkaa mui­den tyy­ty­mät­tö­myys kas­vaa.

Dii­van ammat­tio­saa­mi­nen voi toi­mia roo­li­mal­li­na muil­le, vaik­ka vuo­ro­vai­ku­tus­ta­pa ei niin­kään. Samal­la dii­van tapa toi­mia voi nos­taa kes­kus­te­luun sosi­aa­li­set tai­dot ja yhteis­työn mer­ki­tyk­sen, ja niis­tä on aina hyö­dyl­lis­tä puhua yhdes­sä.

Kos­ka dii­va kes­kit­tyy itseen­sä, hän ei yleen­sä ole pahan­suo­pa mui­ta koh­taan. Se hel­pot­taa asian esil­le nos­ta­mis­ta sil­loin, kun dii­van toi­min­ta kär­jis­tää mui­den tun­nel­mat. Tilan­teen avaa­mi­nen ja seu­raus­ten ana­ly­soin­ti yhdes­sä voi aut­taa. Halu­aa­han dii­va olla ihail­tu, joten on myös hänen int­res­seis­sään vält­tää ris­ti­rii­to­ja.  

Tutus­tu myös ankeut­ta­jaan, luu­tu­nee­seen, kyy­ni­seen, pil­kal­li­seen

Pin It on Pinterest