Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

luottamus
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Voisi aja­tella, että koko orga­ni­saa­tiossa on saman­lainen luot­ta­muksen kult­tuuri. Tiimit ovat kui­tenkin eri­laisia, vaikka saman­laiset peri­aatteet ja käy­tännöt kos­ki­sivat kaikkia. Yti­messä on se, kuinka itse­näinen rooli ja vastuu eri teh­tä­vissä on. 

Luot­tamus itseoh­jau­tu­vuuteen ja osaa­miseen voi olla koko yhteisöä lei­maava piirre, mutta yhtä hyvin se voi olla vain tiet­tyihin teh­täviin tai asemiin liittyvä. Samas­sakin orga­ni­saa­tiossa voi olla sekä rooleja, joissa on hyvin itse­näinen valta ja vastuu että teh­täviä, joita ohjeis­tetaan ja val­votaan tar­kasti. Toiset tun­tevat, että heihin luo­tetaan, toiset taas kokevat epä­luot­ta­musta. Tämä selittää paitsi eri yksi­köiden ilma­pii­ri­ky­selyn tuloksia myös sitä, miksi moniam­ma­til­li­sissa tii­meissä luot­tamus voidaan kokea hyvin ristiriitaisesti. 

Jos tuntuu siltä, että tun­nel­massa ja luot­ta­muk­sessa olisi paran­ta­misen varaa, on hyvä tar­kistaa, kuinka itse­näinen kukin voi olla omassa työ­roo­lissaan. Ver­tai­lemme hel­posti omaa asemaa toisiin, joten eri­lainen mah­dol­lisuus vai­kuttaa voi tuntua epä­oi­keu­den­mu­kai­silta. Avoin kes­kustelu rat­kai­sujen perus­teista ja muu­tos­tar­peista voi auttaa eteenpäin. Ainakin kan­nattaa kokeilla! 

Soita 000 000 0000