Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Voi­si aja­tel­la, että koko orga­ni­saa­tios­sa on saman­lai­nen luot­ta­muk­sen kult­tuu­ri. Tii­mit ovat kui­ten­kin eri­lai­sia, vaik­ka saman­lai­set peri­aat­teet ja käy­tän­nöt kos­ki­si­vat kaik­kia. Yti­mes­sä on se, kuin­ka itse­näi­nen roo­li ja vas­tuu eri teh­tä­vis­sä on.

Luot­ta­mus itseoh­jau­tu­vuu­teen ja osaa­mi­seen voi olla koko yhtei­söä lei­maa­va piir­re, mut­ta yhtä hyvin se voi olla vain tiet­tyi­hin teh­tä­viin tai ase­miin liit­ty­vä. Samas­sa­kin orga­ni­saa­tios­sa voi olla sekä roo­le­ja, jois­sa on hyvin itse­näi­nen val­ta ja vas­tuu että teh­tä­viä, joi­ta ohjeis­te­taan ja val­vo­taan tar­kas­ti. Toi­set tun­te­vat, että hei­hin luo­te­taan, toi­set taas koke­vat epä­luot­ta­mus­ta. Tämä selit­tää pait­si eri yksi­köi­den ilma­pii­ri­ky­se­lyn tulok­sia myös sitä, mik­si moniam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä luot­ta­mus voi­daan kokea hyvin ris­ti­rii­tai­ses­ti.

Jos tun­tuu sil­tä, että tun­nel­mas­sa ja luot­ta­muk­ses­sa oli­si paran­ta­mi­sen varaa, on hyvä tar­kis­taa, kuin­ka itse­näi­nen kukin voi olla omas­sa työ­roo­lis­saan. Ver­tai­lem­me hel­pos­ti omaa ase­maa toi­siin, joten eri­lai­nen mah­dol­li­suus vai­kut­taa voi tun­tua epä­oi­keu­den­mu­kai­sil­ta. Avoin kes­kus­te­lu rat­kai­su­jen perus­teis­ta ja muu­tos­tar­peis­ta voi aut­taa eteen­päin. Aina­kin kan­nat­taa kokeil­la! 

Pin It on Pinterest