Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

vesi4-1-e1481225982568

Tiimi, yhteisö vai organisaatio?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kou­lu­tus­päivän tauolla poh­dittiin, mitä eroa on sanoilla tiimi, työ­ryhmä, yhteisö tai orga­ni­saatio. Nii­tähän käy­tetään suju­vasti arki­pu­heessa samaakin porukkaa kuvaamaan. Kui­tenkin ne pai­not­tavat toi­mintaa ja yhteis­työtä hieman eri näkö­kul­mista. Onko kyseessä vain sanoilla leikittely?

Sanalla työ­ryhmä tar­koi­tetaan yleensä pie­nehköä joukkoa ihmisiä, jotka ovat kokoon­tuneet yhteen suo­rit­taakseen tietyn teh­tävän.  Työ­ryhmä on luon­teelta tila­päinen, vain tiettyä tar­koi­tusta varten koottu ryhmä. Sillä on tyy­pil­li­sesti vetäjä, joka vastaa siitä, että työ saadaan tehtyä.

Tiimi viittaa myös pieneen joukkoon, mutta nyt nos­tetaan esille yhteisen teh­tävän lisäksi se, että jäse­nillä on toi­siaan täy­den­täviä taitoja, yhteiset tavoitteet ja toi­min­ta­mallit sekä yhteinen vastuu onnis­tu­mi­sesta (täs­tähän tii­mia­jat­telun klas­sikot Katzenbach ja Smith puhuivat jo 1993).

Yhtei­söstä on kyse silloin, kun ihmiset ovat liit­tyneet yhteen yhteisen pää­määrän takia, usein jonkin saa­vut­ta­mi­seksi tai muut­ta­mi­seksi. Asia siis yhdistää. Yhtei­söllä on yhteinen mie­len­kiinnon kohde, toi­minnan sään­nöistä sovitaan yhdessä ja yhtei­söllä on myös pää­tös­valta ja resurssit tavoitteen edis­tä­mi­seksi (mm. Heikki Leh­tonen 1990).

Orga­ni­saatio puo­lestaan on sosi­aa­linen yksikkö, joka on raken­nettu tietyn tavoitteen ympä­rille (jo Talcott Parsons viittasi tähän 1951).  Termi eroaa ainakin yhdestä näkö­kul­masta muista. Kun puhutaan työ­ryh­mästä, tii­mistä tai yhtei­söstä tar­koi­tetaan yleensä ihmisiä. Sen sijaan sana orga­ni­saatio viittaa yleensä sen muotoon ja raken­teeseen: linja, toi­minto, mat­riisi, tulos­yk­sikkö, ver­kosto. Samalla puhutaan usein myös kes­kit­tä­mi­sestä ja hajaut­ta­mi­sesta tai viral­li­sesta ja epä­vi­ral­li­sesta organisaatiosta.

Kyse ei ole pel­kästä sanoilla sai­var­te­lusta. Käsitteen valin­nalla on mer­ki­tystä siihen, mil­laisena ryhmä itsensä näkee ja miten se toteuttaa yhteisiä tavoit­teita. Joh­ta­mis­takin voi hyö­dyntää ryhmän idean mukai­sesti: työ­ryh­mässä pai­nottuu teh­tävän aikaan­saa­minen, tiimi raken­netaan toi­siaan täy­den­tävien osaa­misten ja yhteis­vastuun ympä­rille, yhtei­sössä korostuu tahto saa­vuttaa yhteinen tavoite. Entä sitten orga­ni­saa­tioissa? Ääri­päässä joh­ta­mi­sessa korostuu tiukka hie­rarkian nou­dat­taminen ja jatkuva kes­kustelu työn­jaosta ja revii­reistä. Yhtä hyvin ihmisten joh­ta­minen voidaan nostaa kes­kei­seksi arvoksi puhutaan sitten yhtei­söistä tai orga­ni­saa­tioista. Yksi asia on kui­tenkin kai­kille ryh­mille yhteinen sanasta ja mal­lista riip­pu­matta. Ryhmät koos­tuvat ihmi­sistä ja yhteis­työstä. Tärkeää on pohtia yhdessä, miksi olemme ole­massa, mitä pitäisi saada aikaan ja miten sen teemme.

Soita 000 000 0000