Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

20160918_140118-e1478551226637

Takana vai edessä?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Jut­telin läheisen tutun kanssa siitä, mikä innostaa työ­elä­mässä. Lista kuu­lostaa tutulta. Kiin­nos­tavat ja haas­tavat teh­tävät, joissa oma osaa­minen lisääntyy. Erin­omaiset esi­miehet, joilta oppii joh­ta­misen lisäksi orga­ni­saa­tiossa toi­mintaa laa­jem­minkin. Hyvät kol­legat ja asiakkaat, joiden toi­min­nasta ammentaa jotain omiinkin työ­ta­poihin. Tut­ki­mus­tenkin mukaan työ­ka­verit ovat tär­keimpien jou­kossa, kun mie­titään mistä moti­vaatio, innostus ja hyvin­vointi työ­pai­kalla syntyvät.

Kuin huo­maa­matta kes­kustelu siirtyi siihen, mikä saa aikaan pet­ty­myksiä työ­elä­mässä. Tie­tenkin pienet mokat ja isommat epä­on­nis­tu­miset. Mutta yksi pahim­mista tus­kista hänen mukaansa on se, kun tuntuu siltä ettei voi luottaa niihin, joiden kanssa tekee töitä. Kun yhdessä jutel­lessa ollaan samaa mieltä mutta kanta muuttuu kun seura vaihtuu.  Kun luulee asioiden sujuvan mutta nimet­tömät voimat teke­vätkin myy­rän­työtä. Tai kun luodaan vai­ku­telma että yhteistyö sujuu, mutta takana anne­taankin muille eri­laista viestiä.  Edessä innos­tusta, takana hen­kistä läimimistä.

Näitä koke­muksia on vali­tet­tavan monella ainakin pie­nessä mit­ta­kaa­vassa. Voiko tähän vai­kuttaa millään tavoin? Kun muiden toi­mintaan on vielä han­ka­lampaa vai­kuttaa kuin omaansa, on yksi vaih­toehto tar­kistaa miten itse toimii.

Puhuuko samaa edessä ja takana? Muut­tuuko suh­tau­tu­minen ja tapa koh­della muita sen mukaan keitä tapaa? Kun joku kysyy koke­muksia yhteis­työstä tai palau­tetta itselleen, sanooko hymyillen että sujuu hyvin mutta irvistää selän takana ja kertoo muille ihan jotain muuta?

Kun oma vies­tintä on yhden­mu­kaista seu­rasta riip­pu­matta, antaa muil­lekin mah­dol­li­suuden onnistua. Kun kertoo edessä saman kuin takana antaa toi­selle mah­dol­li­suuden muuttaa toi­min­taansa. Hyvässä tilan­teessa joku voi myös saada vah­vis­tusta omille hyville toi­min­ta­ta­voille. Takana puhu­minen luo epä­luot­ta­musta, edessä ja yhdessä puhu­minen luottamusta.

Soita 000 000 0000