Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Ryhtymisrajoitteisuus – toimijuuden toinen puoli

Kir­joitin jokin aika sitten toi­mi­juu­desta eli tah­dosta saada aikaan ja halusta muuttaa maa­ilmaa. Vaikka onnis­tu­minen ja aikaan saa­minen kas­vat­tavat amma­til­lista itse­tuntoa ja lisäävät meille kai­kille tärkeää hal­linnan tun­netta ja sitä kautta hen­kistä hyvin­vointia, joskus ei pääse edes teke­misen alkuun.

Toi­mi­juuden pahimpia esteitä on ryh­ty­mis­ra­joit­teisuus (sivusin sitä syys­kuussa kun kir­joitin vii­vyt­telyn lumosta). Kyse on siitä, ettei pääse alkuin­nos­tusta pidem­mälle. Hyvistä suun­ni­tel­mista huo­li­matta ei pääse työn alkuun (suun­ni­tel­mista ei ryh­ty­mis­ra­joit­tei­sella yleensä ole puu­tetta). Siirtää ja siirtää, ja kor­keintaan tekee jotain näen­näistä. Tai syventyy surf­fai­lemaan netissä, tui­jot­tamaan suo­sik­ki­sarjaa tai jut­te­lemaan kave­reiden kanssa.

Aina ei edes oma­tunto paina. Jokai­sella meistä on omat teko­syynsä, joilla oikeuttaa teke­mät­tö­myy­tensä: ei oikein motivoi, ei ole riit­tä­västi aikaa kes­kittyä, on jotain muuta tär­keämpää. Usein myös selit­telee itselleen, että kun saa työ­vaihteen päälle, saa kyllä pro­jektin tehtyä het­kessä. Ehkä, mutta val­ta­valla vauh­dilla voi olla kään­tö­puo­lensa: ylen­palt­tinen nopeut­ta­minen huo­nontaa usein laatua.

Jos ryh­ty­mis­ra­joit­teisuus iskee liian usein, tar­vitaan vas­ta­lää­kettä. Kan­nattaa kokeilla esi­mer­kiksi keinoja, joita suo­si­tellaan mm. opis­ke­li­joille työhön tart­tu­mi­seksi ja sen jouduttamiseksi:

  • Arvioi heti työn saa­dessasi kuinka paljon se vie aikaa
  • Lisää siihen pieni vara yllät­tävien tilan­teiden varalta
  • Tun­nista mitä sinulta odo­tetaan. Oletko teke­mässä 120% suo­ri­tusta vaikka 85% riittäisi?
  • Mieti uudelleen oman kun­nian­himosi tasoa: mikä on riittävä panostus, vai­kut­taako se alku­pe­räiseen ajan­käytön arvioon?
  • Aika­tauluta teke­minen kalen­teriin realistisesti
  • Tee työ paloissa - laatu usein paranee kun ehdit palata työhön ja viimeistellä

Ennen kaikkea: mieti miten naut­tisit työstä eniten ja aloita saman tien. Joskus pelkkä tie­toisuus edessä ole­vasta rupea­masta väsyttää. Kun aloitat, ryh­ty­mis­ra­joit­teisuus on jo osin voitettu.

Soita 000 000 0000