Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Loman jäl­keen kir­ja­hyl­lys­tä osui käteen Leo Babau­tan Zen habits ‑sivuil­ta tulos­ta­ma­ni jut­tu tapo­jen muut­ta­mi­ses­ta. Omien rutii­nien tar­kas­te­lul­le loman päät­ty­mi­nen on hyvä het­ki. On mah­dol­li­suus antaa tilaa sil­le, mikä lisää hyvin­voin­tia ja vähen­tää sel­lais­ta, mikä ei tun­nu enää toi­mi­van. Täs­sä muu­ta­ma aja­tus tapo­jen muut­ta­mi­ses­ta Babau­tan innos­ta­ma­na.

Aloi­ta pie­nel­lä muu­tok­sel­la. Aja­tus on yksin­ker­tai­nen: pie­ni muu­tos vie vähem­män aikaa ja vai­vaa kuin suu­rem­pi, ja onnis­tu­mi­nen innos­taa jat­ka­maan. Tee jotain sel­lais­ta, jon­ka voit aloit­taa vaik­ka heti. Mie­luum­min muu­ta­ma rivi päi­vä­kir­jaan saman tien kuin pää­tös kir­joit­taa ker­ran vii­kos­sa pari tun­tia illal­la. Parem­pi kier­tää heti aamul­la työ­ka­ve­rei­ta ter­veh­ti­mäs­sä kuin odot­taa että on riit­tä­väs­ti aikaa pidem­pään kes­kus­te­luun. Pie­niä tapo­jen muu­tok­sia on myös hel­pom­pi yllä­pi­tää kuin nii­tä, joi­hin tun­tuu mene­vän koko ener­gia. Var­sin­kin, kun toteu­tu­mi­nen tuo onnis­tu­mi­sen iloa!

Tun­nis­ta tapo­jen trig­ge­rit, eli ne koh­dat, jot­ka lau­kai­se­vat tie­tyn käyt­täy­ty­mis­ta­van. Oikeas­taan on kyse tapo­jen ket­jus­ta, kuten Babau­ta kon­kre­ti­soi. Tulet töis­tä kotiin, avaat heti työ­säh­kö­pos­tin ja ennen kuin huo­maat­kaan, olet jo vas­taa­mas­sa vies­tei­hin ”ihan nopeas­ti vain”. Tai istah­dat het­kek­si soh­val­la, ja koh­ta avaat­kin telk­ka­rin. Yksi tapa joh­taa toi­seen, ja hyvis­tä suun­ni­tel­mis­ta huo­li­mat­ta jäät­kin soh­val­le tai töi­den ääreen, vaik­ka tar­koi­tus oli läh­teä len­kil­le. Trig­ge­reis­tä kir­joit­taa myös Char­les Duhigg.  Kun löy­dät ket­jun alku­pään, voit parem­min vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen.

Nuku riit­tä­väs­ti. Kiin­nos­ta­vat­kin päi­vät muut­tu­vat ras­kaik­si, jos väsyt­tää. Muu­tok­set jää­vät kai­ken muun jal­koi­hin, jos ener­gia on vähis­sä. Aivot ja keho tar­vit­se­vat virik­kei­den lisäk­si lii­ket­tä ja lepoa. Auta tapo­jen muu­tos­ta lepää­mäl­lä riit­tä­väs­ti, sil­lä on vai­ku­tus­ta myös oppi­mi­seen ja ihmis­suh­tei­siin.

Tark­kai­le sisäis­tä puhet­ta­si. Sisäi­nen puhee­si voi olla rat­kai­se­va onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Muu­tok­seen tar­vi­taan tukea ja roh­kai­sua. Moit­ti­vat sanat ja kriit­ti­nen äänen­sä­vy lan­nis­ta­vat sit­keän­kin muu­tos­pyr­ki­myk­sen. Ole itsel­le­si yhtä kan­nus­ta­va kuin hyväl­le ystä­väl­le – olet itse­si paras tsemp­pa­ri.

Pin It on Pinterest