Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_9026

Tavoista ja muutoksesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Loman jälkeen kir­ja­hyl­lystä osui käteen Leo Babautan Zen habits -sivuilta tulos­tamani juttu tapojen muut­ta­mi­sesta. Omien rutiinien tar­kas­te­lulle loman päät­ty­minen on hyvä hetki. On mah­dol­lisuus antaa tilaa sille, mikä lisää hyvin­vointia ja vähentää sel­laista, mikä ei tunnu enää toi­mivan. Tässä muutama ajatus tapojen muut­ta­mi­sesta Babautan innostamana.

Aloita pie­nellä muu­tok­sella. Ajatus on yksin­ker­tainen: pieni muutos vie vähemmän aikaa ja vaivaa kuin suu­rempi, ja onnis­tu­minen innostaa jat­kamaan. Tee jotain sel­laista, jonka voit aloittaa vaikka heti. Mie­luummin muutama rivi päi­vä­kirjaan saman tien kuin päätös kir­joittaa kerran vii­kossa pari tuntia illalla. Parempi kiertää heti aamulla työ­ka­ve­reita ter­veh­ti­mässä kuin odottaa että on riit­tä­västi aikaa pidempään kes­kus­teluun. Pieniä tapojen muu­toksia on myös hel­pompi yllä­pitää kuin niitä, joihin tuntuu menevän koko energia. Var­sinkin, kun toteu­tu­minen tuo onnis­tu­misen iloa!

Tun­nista tapojen trig­gerit, eli ne kohdat, jotka lau­kai­sevat tietyn käyt­täy­ty­mis­tavan. Oikeastaan on kyse tapojen ket­justa, kuten Babauta kon­kre­tisoi. Tulet töistä kotiin, avaat heti työ­säh­kö­postin ja ennen kuin huo­maatkaan, olet jo vas­taa­massa vies­teihin ”ihan nopeasti vain”. Tai istahdat het­keksi soh­valla, ja kohta avaatkin telk­karin. Yksi tapa johtaa toiseen, ja hyvistä suun­ni­tel­mista huo­li­matta jäätkin soh­valle tai töiden ääreen, vaikka tar­koitus oli lähteä len­kille. Trig­ge­reistä kir­joittaa myös Charles Duhigg.  Kun löydät ketjun alkupään, voit paremmin vai­kuttaa lopputulokseen.

Nuku riit­tä­västi. Kiin­nos­ta­vatkin päivät muut­tuvat ras­kaiksi, jos väsyttää. Muu­tokset jäävät kaiken muun jal­koihin, jos energia on vähissä. Aivot ja keho tar­vit­sevat virik­keiden lisäksi lii­kettä ja lepoa. Auta tapojen muu­tosta lepää­mällä riit­tä­västi, sillä on vai­ku­tusta myös oppi­miseen ja ihmissuhteisiin.

Tark­kaile sisäistä puhettasi. Sisäinen puheesi voi olla rat­kaiseva onnis­tu­misen kan­nalta. Muu­tokseen tar­vitaan tukea ja roh­kaisua. Moit­tivat sanat ja kriit­tinen äänensävy lan­nis­tavat sit­keänkin muu­tos­pyr­ki­myksen. Ole itsellesi yhtä kan­nustava kuin hyvälle ystä­välle – olet itsesi paras tsemppari.

Soita 000 000 0000