Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_3112

Pysähtymisen paikka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Loma. Vuo­de­na­jasta riip­pu­matta se tar­koittaa usein sitä, että vii­meiset pari viikkoa ennen lomaa tekee töitä entistä tii­viim­mällä tah­dilla, jotta voisi jäädä hyvillä mielin lomalle. Vielä pari kokousta lisää kalen­teriin, muutama yli­mää­räinen tapaa­minen yhteistyön mer­keissä ja uusien suun­ni­telmien kom­men­tointia pinossa olevien lisäksi. Pidempiä päiviä, lyhyempiä lou­naita, useampia pöy­dälle jää­neitä kah­vi­kuppeja. Ihan kuin pääs­täkseen lomalle pitäisi ensin tehdä loma-ajankin työt. Ja vähän val­mis­tella seuraaviakin.

Kiire jää hel­posti päälle, kun loma alkaa. Pahim­millaan lomakin alkaa tuntua suo­rit­ta­mi­selta, vähän kuin työn jat­keelta mutta sentään eri ympä­ris­tössä. Sel­lai­selta lomalta palaa aiempaa väsy­neem­millä aivoilla varus­tettu Tun­nol­linen Työn­tekijä. Sel­lainen, joka on huo­maa­mattaan estänyt Lomaa teke­mästä teh­tä­väänsä. Loma ei voi antaa lomai­li­jalle parastaan, jos sille ei anna elä­mässään tilaa.

Mitä tehdä, että Loma saisi tilaa tehdä oman työnsä? Sen voi aloittaa pysäh­ty­mällä tie­toi­sesti. Ei ryn­täilyä. Ei pala­verin aikana vai­vihkaa kir­joi­tettuja säh­kö­posteja eikä vil­kuilua seu­raavan tapaa­misen pape­reihin.  Sen sijaan pysähtyy, rei­lusti ja tie­toi­sesti. Ottaa het­keksi aikaa itselleen ja antaa aja­tusten tulla. Mitä tar­vitsee, mikä on aidosti tärkeää. Mihin kan­nattaa kes­kittyä. Mistä saa itselleen energiaa, mikä innostaa jat­kamaan. Mihin tar­vitsee muu­tosta ja miten se on mah­dol­lista toteuttaa.

Kun on pysäh­tynyt tie­toi­sesti ensim­mäisen kerran, on siitä helppo tehdä tapa. Hetki kes­kit­ty­mistä ennen pala­veria, enemmän aikaa itselle ennen neu­vot­teluja. Pieni tauko ennen kuin siirtyy seu­raavaan teh­tävään, muutama rau­hal­linen ajatus ennen esiin­ty­mistä. Roh­kai­sevia sanoja ja kii­tosta myös itselle, ei aina vain toi­sille. Pysäh­ty­minen ja aja­tuk­sille ajan anta­minen antaa tilaa muuttua siksi ihmi­seksi, joka haluaa olla. Siihen tar­vitaan myös pidempää pysäh­ty­mistä, lomaa.

- Blogi on jul­kaistu alun­perin YHL-blo­gissa kesäkuussa

Soita 000 000 0000