Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_0164

Vähän urheilupsykologiaa työelämään

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kuun­telin ennen juok­su­ta­pah­tumaa esi­tystä urhei­lup­sy­ko­lo­giasta. Asiat olivat sinällään tuttuja, mutta sisältö pysäytti miet­timään, kuinka paljon hyötyä niistä on omaan arkeen. Mikä aiheessa oli oival­lut­tavaa koko elämän kannalta?

Väi­tetään, että jopa 80% kes­tä­vyys­suo­ri­tuk­sesta on kiinni aivoista. Tie­tenkin fyy­si­sestä kun­nos­takin, mutta onnis­tu­minen lähtee hen­ki­sestä puo­lesta. Tämä kon­kre­ti­soituu eri­tyi­sesti siinä, miten puhuu itselleen. Var­sinkin pit­kässä suo­ri­tuk­sessa, jossa on paljon omassa rau­hassaan, ehtii miettiä monen­laista. Psy­ko­login sanoin: on paljon aikaa puhua itselleen kan­nus­ta­vasti, mutta myös aikaa puhua rumasti. Jos oma puhe kes­kittyy tyl­syyteen, ras­kauteen, väsy­miseen tai kri­tiikkiin omasta kun­nosta tai vähästä har­joit­te­lusta, ei ihme, jos mat­kalla tympii ja muut vaih­toehdot alkavat kiehtoa.

Kyse on mielen hal­lin­nasta. Siitä, miten saisi sisäisen puheen roh­kai­se­vaksi, myön­tei­seksi ja voimia yllä­pi­tä­väksi sen sijaan, että vie itseltään energiaa. Pit­källä mat­kalla tun­nelmat vaih­te­levat. Mitä kan­nus­ta­vammin puhuu itselleen, sitä hel­pompi on jatkaa matkaa oikealla fiiliksellä.

Kan­nus­tavan sisäisen puheen lisäksi tar­vitaan kirkas pää­määrä. Sel­lainen, joka on rea­lis­tisen opti­mis­tinen ja itselle tärkeä. Mutta pelkkä tavoitteen tie­dos­ta­minen ei riitä. Tavoit­teeseen kan­nattaa suh­tautua läm­möllä. Ei peläten ja epä­varmana, vaan läm­pi­mästi iloiten. Onhan teke­mässä juuri sitä mistä nauttii ja onnis­tu­minen on lähellä. Myön­teisyys ja sitou­tu­minen kan­nus­tavat perille ja aut­tavat jak­samaan huo­noina hetkinä.

Tar­vitaan vielä pari rutiinia, jotka voivat olla rat­kai­sevia onnis­tu­mi­sessa. Muutama kan­nustava voi­ma­lause itselle, ja lauseet, joilla kat­kaisee hai­tal­liset aja­tus­kierteet. Voi­ma­lause ja kat­kai­su­lause. Ne ovat jokai­selle eri­laisia. Mutta käy­tet­tyäsi omiasi huomaat, että ne toi­mivat. Toi­sesta saat energiaa ja itse­luot­ta­musta, toi­sella kes­keytät lan­nis­tavat ajatukset.

Sama toimii työ­elä­mässä. Kiinnitä huo­miota siihen, miten puhut itsellesi. Jos tarpeen, kasvata kan­nus­tavan puheen määrää. Kir­kasta tavoite ja suh­taudu siihen posi­tii­vi­sesti. Lisää mie­len­hal­lintaa saat voi­ma­lauseilla ja kat­kai­su­lauseilla, niitä saattaa tarvita eri­lai­sissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Vähän urhei­lup­sy­ko­logiaa, ja onnistut paremmin.

Soita 000 000 0000