Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Tarinoiden totuus 2/4

 Jutut, juorut ja tarinat ovat osa ryhmän kult­tuuria. Ne yhdis­tävät saman­hen­kisiä ja osoit­tavat, ketkä kuu­luvat meihin ja ketkä ovat niitä muita. Vähän niin kuin nauru. On niitä, jotka nau­ravat, ja niitä, joille nau­retaan. Jos voi päättää, haluaa kuulua nau­rajiin, ei naurettaviin.

Mutta aina ei voi valita, ja muiden nau­raessa yrittää vain jotenkin olla näyt­tä­mättä hämmennystään. 

Oikeastaan ymmärsin yhteisten jut­tujen ja naurun mer­ki­tyksen kun­nolla vasta, kun näin, miten ne yhdis­tivät sil­loisen työ­paikan sisä­piiriä. Ai mistä tiesin, että kyse oli sisä­pii­ristä? Juuri siitä, mistä naurun purs­kah­dukset kuu­luivat ja ketkä sel­västi naut­tivat yhdessä olosta. Ja ketkä olivat niitä, jotka pys­tyivät ker­tomaan muil­lekin, mitä uutta oli tulossa ja mitä tärkeää oli tapahtunut. 

Se, mistä puhumme muiden kanssa, on mer­kittävä valinta. Se kertoo, mikä meitä yhdistää ja kuinka läheisiä olemme toi­sil­lemme. Ennen kaikkea puhe antaa vih­jeitä siitä, mil­laisen kuvan itsestään puhuja toivoo antavansa.

Mie­leeni tulee heti tuon sisä­pii­riksi kuvaamani työ­paikan tyypit. Aina joh­tajan kanssa samaa mieltä oleva. Kai­kista epä­koh­dista joka pala­ve­rissa valittava. Kol­le­goiden toi­min­nasta joh­dolle supattava. Se, joka osasi aina ohjata kes­kus­telun met­säs­tykseen, toinen, joka muisti aina kertoa mitä puo­lison uralla oli tapahtunut.

Mitä, eikö sillä työ­pai­kalla puhut­tukaan työ­asioista? Toki, mutta työpuhe ei vai­kut­tanut ilma­piiriin yhtä vah­vasti kuin se, mistä juteltiin ennen ja jälkeen pala­verin, lou­nas­pöy­dässä ja tilai­suuksien tauoilla. Vapaa­muo­toiset kes­kus­telut osoit­tivat sel­västi, mikä pai­noarvo kul­lakin oli johdon sil­missä. Oli niitä, joiden kanssa myös jutus­teltiin, ja niitä, joiden kanssa hoi­dettiin vain työasiat.

Ja sitten oli niitä, joista liikkui paljon eri­laisia tarinoita.

Soita 000 000 0000