Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Tarinoiden totuus 1/4

Tiedät kyllä, mistä on kyse, kun menet työ­paikan kah­vi­huo­neeseen ja siellä olevat hil­je­nevät. Tai kun joku vedetään syrjään käy­tä­vällä tai ystävien tapaa­mi­sessa joku alkaa puhua hil­jai­sem­malla äänellä saaden siten het­kessä kaikkien huomion. Tun­nelma säh­köistyy. Jotain kiin­nos­tavaa on tulossa. Mitä nyt on tapahtunut? 

En ole tainnut olla mukana missään ryh­mässä, jossa ei ainakin välillä puhut­taisi muista, yleensä pois­sao­le­vista. Mitä joku on tehnyt tai jät­tänyt teke­mättä. Kuka pitää kenestä tai ketkä eivät pärjää kes­kenään. Onko tie­dossa    jotain, jota muut eivät vielä tiedä. Mitä tapahtui eilen tai viime vii­kolla. Jutut ovat ehkä pieniä, mutta niillä on suuri mer­kitys. Eri­tyisiä niistä tekee tunne, että tämä on tar­koi­tettu vain minulle, vain meille, ei muille. 

Ainakaan vielä. Ja saman­ai­kai­sesti kun imet itseesi ker­rotun, ehkä ajat­telet, ettei juo­ruilu kiin­nosta sinua oikeasti. Et kui­tenkaan malta jättää kuun­te­le­matta, kun kerran on tilaisuus, tai ker­to­matta juttua eteenpäin, jos tunnet, että siitä olisi hyötyä tai hupia.

Melkein aina, kun olen aloit­tanut uudessa työ­pai­kassa, joku uusista kol­le­goista on todennut, että en kerro sinulle vielä kaikkea, saat itse muo­dostaa näke­myksesi ilman ennak­ko­kä­si­tyksiä. Hyvä ajatus, mutta pel­kästään jo tuo lause saa ajat­te­lemaan, että meneillään on jotain eri­koista. Niinpä sitä alkaa kat­sella ympä­rilleen tar­kemmin ja samalla myös tulkita näkemäänsä.

Ja havain­noistaan tie­tenkin kertoo muille, ainakin sille, joka tuon antoi tuon ennakkovaroituksen.

Soita 000 000 0000