Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Arkinen puhe ratkaisee

Kolumni Miten kasvaa asian­tun­ti­jaksi (Terhi Erkkilä ja Reeta Leh­musoksa, Tam­pereen yli­opiston Aika­lainen-lehti 6/2016) nosti työ­paikan tau­ko­kes­kus­telut yhdeksi teki­jäksi, joka auttaa opis­ke­lijaa poh­timaan mil­laisia asioita ja tavoit­teita haluaa toteuttaa ja edistää omalla työ­urallaan. Mil­laisiin kes­kus­te­luihin ura­polkuja pohtiva opis­kelija haluaisi osal­listua työ­pai­kallaan: hallita tarkkoja faktoja vai koko­nai­suuksia, kes­kittyä ihmisiin vain asioihin, ana­ly­soida moni­mut­kaisia ilmiöitä vai olla uusimman vaih­tuvan trendin har­jalla, muu­tamia esi­merkkejä mai­ni­takseni. Erkkilä ja Leh­musoksa toteavat, että työ­paikan perus­tehtävä ja orga­ni­saation tar­koitus hei­jas­tuvat työyh­teisön kult­tuurin ja toi­minnan lisäksi myös keskustelunaiheisiin.

Näkö­kulma on oivaltava, ei pel­kästään opis­ke­li­joiden vaan kenen tahansa omaa työtään ja roo­liaan poh­tivan kan­nalta. Se, mistä päi­vittäin puhutaan, muovaa ajat­te­luamme ja vai­kuttaa siihen, mil­lai­siksi kehi­tymme. Emme tee töissä pel­kästään työtä, vaan saamme mah­dol­li­suuden oppia ja kehittyä asian­tun­ti­joiksi juuri sillä alu­eella. Imemme kuin sienet kaikkea sitä mitä työ­pai­kalla tapahtuu ja opimme toi­sil­tamme asioiden lisäksi keinoja onnistua, tapoja toimia ja menes­tystä sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Opit sitä, missä olet mukana päivittäin.

Juuri siksi se, mistä töissä puhutaan, on niin tärkeää. Mikä on sinulle mer­ki­tyk­sel­listä, mikä on juuri siinä asian­tun­te­muksen yti­messä, missä haluat kehittyä? Mistä jaksat kiin­nostua sil­loinkin, kun energiaa ei oikein olisi? Mikä taas saa aja­tukset kään­tymään sisäänpäin ja vaih­tamaan aktii­visen kuun­telun osit­taiseen välinpitämättömyyteen?

Mistä teillä puhutaan? Aina ei kui­tenkaan tar­vitse vaihtaa työ­paikkaa saa­dakseen rikas­ta­vampia arki­kes­kus­te­luita. Muu­toksen voi käyn­nistää myös nyt, omalla työ­pai­kalla. Ota puheeksi se, mikä saa sinut syt­tymään töissä, ja hou­kuttele muut mukaan.

Soita 000 000 0000