Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Mielenmaisemia

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä

Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja ihmis­suh­teista käy­tän­nön­lä­hei­sesti ja tar­kasti. Samalla se pal­jastaa, kuinka pienillä

Lue lisää

Mielenmaisemia: Yhteisöllisyys

Yhteen­kuu­lu­vuuden tunne syntyy hel­posti. Kun kävelee kau­pun­gilla muiden kul­ki­joiden kanssa samaan suuntaan. Kun ajaa pyö­rällä ja vastaan tulee muita pyö­räi­li­jöitä. Samalla rei­tillä, samaa teke­mässä. Tai

Lue lisää

Mielenmaisemia: Kuuntelu

Kertoa vai kuun­nella? Puhutko mie­luimmin itse vai mal­tatko myös kuun­nella toisen aja­tuksia? Moni tun­nistaa itsensä jom­mas­ta­kum­masta. Joku haluaa itse olla aina äänessä ja kertoa oman

Lue lisää

Kirja ilmestyy!

Mie­len­mai­semia - mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on nyt ennak­ko­ti­lat­ta­vissa Par­tuunan sivuilla! Jos kaipaat luet­tavaa mielen ja vuo­ro­vai­ku­tuksen maa­il­masta, tämä on kirja juuri sinulle. Se kertoo tunteista,

Lue lisää

Mielenmaisemia: Avuliaisuus

Aut­ta­minen on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstään ja

Lue lisää

Mielenmaisemia: Tervehtiminen

Hei, mitä kuuluu? Ter­vehdys, onpa hauska nähdä pit­kästä aikaa. Hyvää huo­menta ja ter­ve­tuloa tähän tilai­suuteen!  Ter­veh­ti­minen ei ole vain sosi­aa­linen tapa. Se vai­kuttaa ihmisten välisiin suhteisiin

Lue lisää

Mielenmaisemia: Vapaus

Sana vapaus on niitä, joista heti tietää mistä on kyse, mutta joiden tar­kempi mää­rittely vaatii lisää sanoja. Saman­laisia käsit­teitä ovat valta ja onnel­lisuus – tun­nis­tamme heti

Lue lisää

Mielenmaisemia: Kiireettömyys

Vaikka et itse olisi sel­lainen, tun­nistat sen var­masti.  Se on lep­poisaa kävelyä, näy­teik­ku­noiden kat­selua ja muutama sana tut­tujen kanssa. Ruo­kailua aurin­ko­varjon alla pihalla, hetki kirjan

Lue lisää

Mielenmaisemia: Unohtaminen

Ihmet­telin sitä muu­taman päivän ajan aina, kun olimme läh­teneet liik­keelle. Pyö­räily tuntui hel­polta ja aja­tukset vaih­tuivat mai­se­masta johonkin, jota oli viime päivinä poh­tinut. Jokin oli

Lue lisää

Mielenmaisemia: Rentous

Levol­lisuus on piirre, johon kiin­nittää huo­miota pyö­räil­lessään Saksan pie­nissä kau­pun­geissa ja maa­seu­dulla. Rentous näkyy pukeu­tu­mi­sessa, josta puuttuu jäy­kistely. Se näkyy tavassa viettää aikaa ulkona kahviloissa

Lue lisää
Soita 000 000 0000