Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Mielenmaisemia

Uudistuminen

Mielenmaisemia: Uudistuminen

Hartiat jumit­tuvat pal­josta kir­joit­ta­mi­sesta tai selkä soh­valla loju­mi­sesta.  Jalat rasit­tuvat pel­kästä juok­se­mi­sesta ja ainainen salaatin syö­minen voi alkaa tympiä. Silloin tar­vitaan jotain muuta. Uudis­tu­minen tuo

Lue lisää
Yllätykset

Mielenmaisemia: Yllätykset

Mat­ka­päivät eivät aina suju niin kuin luuli, hyvästä val­mis­te­lusta huo­li­matta. Niin kuin sinä kesänä, kun siihen asti loistava pyö­rätie siirtyi yhtäkkiä kapealle vil­kas­lii­ken­tei­selle maan­tielle. Pyöräilijää

Lue lisää
Juoksija-lehti 03_2021

Mielenmaisemia-kirja Juoksija-lehdessä

Näin Tanja Piha kir­joittaa Mie­­len­­mai­­semia-kir­­jasta Juoksija-leh­­dessä 3/2021: “Pyö­rä­retki itseen  Mie­­len­­mai­­semia-kirja kutsuu seik­kai­lulle halki Euroopan sekä tutus­tumaan omaan mieleen. Sari Kuuselan kir­joittama kirja kertoo koke­muk­sista, jotka

Lue lisää
Mielialan muutos

Mielenmaisemia: Mielialan muutos

Tilanne, jolloin ärtymys muuttuu levol­li­suu­deksi tai kiukku välin­pi­tä­mät­tö­myy­deksi. Kun tympeys vaihtuu ute­liai­suu­deksi tai raskaat mietteet herää­väksi kiin­nos­tuk­seksi. Se on kohta, jolloin pystyy pääs­tämään irti niistä

Lue lisää
Haltioituminen

Mielenmaisemia: Haltioituminen

Hetki, jolloin lumoudut mai­se­masta tai kat­seesta, joka kos­kettaa. Näet aurin­gon­nousun oranssin ja tur­koosin kirk­kaampina kuin ennen ja lokkien siipien liikkeen valai­sevan taivaan. Rie­mastut siitä, mitä

Lue lisää
Äänet

Mielenmaisemia: Äänet

Se, mitä kuu­lemme, on mer­kittävä mielen maisema. On ihan eri asia olla ympä­ris­tössä, jossa mus­ta­rastaan laulu sekoittuu leh­ti­metsän lin­tujen moniin ääniin ja vaihtuu kiu­rujen liverrykseen

Lue lisää
Hiljaisuus

Mielenmaisemia: Hiljaisuus

Hil­jaisuus on se, mitä tar­vitsee kuul­lakseen itsensä. Ei äänet­tö­myyttä, sitä, että ei kuulu mitään. Mie­luiten luonnon ääniä omien aja­tusten taus­talle. Tuulen huminaa, lin­tujen laulua, taustalla

Lue lisää
Aika

Mielenmaisemia: Aika

”Mer­kitse itsellesi tär­keimmät asiat kalen­teriin, älä pel­kästään prio­risoi sitä mitä kalen­te­rissa sattuu olemaan.” Mie­te­lause hotellin käy­tä­vällä. Tär­keintä on tehdä, mikä on itselle tärkeää. Huo­lehtia siitä,

Lue lisää
Mielenmaisemia

Mistä kirjoittaminen alkaa?

Mistä kirjan kir­joit­ta­minen alkaa? Joskus ideasta, joskus pyyn­nöstä, joskus siitä, että miettii, mitä haluaisi ymmärtää paremmin. Tällä kertaa teksti alkoi syntyä koke­muk­sista ja sopi­vasta ajankohdasta.

Lue lisää

Mielenmaisemia: Pyöräily

– Mitä suo­ma­laiset tekevät, jos eivät har­rasta pyö­räilyä? Kysy­myksen esitti rouva, joka oli samaan aikaan juo­ma­tauolla. Ennen kuin ehdin vastata, hän jatkoi totea­malla, että jotain

Lue lisää
Soita 000 000 0000