Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Haluam­me olla osa kiin­nos­ta­vaa poruk­kaa. Sel­lais­ta, joka tun­tuu itsel­le tär­keäl­tä ja muka­na ole­vat ihmi­set sel­lai­sil­ta, joi­den kal­tai­sik­si haluai­si tul­la. Mik­si? Jokai­sel­le on tär­ke­ää kuu­lua johon­kin ryh­mään, kiin­nit­tyä sii­hen myös tun­ne­ta­sol­la, tul­la hyväk­sy­tyk­si, saa­da arvos­tus­ta ja kokea vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Olla muka­na poru­kas­sa, joka innos­taa ja rikas­taa elä­mää.

Ei siis ole yhden­te­ke­vää, mil­lai­ses­sa pai­kas­sa olem­me töis­sä. Orga­ni­saa­tion teh­tä­vä, kult­tuu­ri ja mai­ne rat­kai­se­vat. Ver­tai­lem­me työyh­tei­söäm­me mui­hin ja arvioim­me samal­la omaa ase­maam­me. Ryh­mä on toi­sin sanoen mer­ki­tyk­sel­li­nen omal­le iden­ti­tee­til­le. Mitä tär­keäm­pi ryh­mä on jäse­nil­leen, sitä tii­viim­min he pysy­vät yhdes­sä ja teke­vät yhteis­työ­tä. Ryh­män kult­tuu­ri toi­sin sanoen lii­maa yksi­löt koko­nai­suu­dek­si, jol­la on enem­män voi­maa kuin sen yksit­täi­sil­lä jäse­nil­lä.

Iden­ti­tee­tin voi kuva­ta koke­muk­sek­si omas­ta itses­tä. Sii­tä mitä pitää tär­keä­nä, mitä halu­aa ja osaa, mihin uskoo ja mitä tavoit­te­lee. Sosi­aa­li­nen iden­ti­teet­ti ker­too mil­lai­sia suh­tei­ta pitää tär­kei­nä, kei­tä luot­ta­muk­sen arvoi­si­na ja mil­lais­ta toi­min­taa vii­saa­na. Se on tun­ne yhteen­kuu­lu­vuu­des­ta.  Ryh­mien jäse­nyy­den kaut­ta muut myös arvioi­vat, mil­lai­sia olem­me. Sosi­aa­li­nen iden­ti­teet­ti tekee minus­ta osan mei­tä ja meis­tä yhdes­sä ryh­män ja kult­tuu­rin.

Sosi­aa­li­nen iden­ti­teet­ti ei suin­kaan ole pysy­vä ja muut­tu­ma­ton, vaan se raken­tuu ja muok­kau­tuu elä­män eri vai­heis­sa. Teem­me siis iden­ti­teet­ti­työ­tä koko ajan. Ympä­ris­tö jos­sa eläm­me, vai­kut­taa sii­hen voi­mak­kaak­si. Iden­ti­teet­ti­työ voi­mis­tuu tyy­pil­li­ses­ti sil­loin, kun kokee ris­ti­rii­to­ja, epä­var­muut­ta, muu­tok­sia tai krii­se­jä. Tai kun onnis­tuu, kokee suur­ta iloa tai pie­niä onnen het­kiä. Ne saa­vat poh­ti­maan omaa roo­lia ja aset­ta­maan uusia tavoit­tei­ta, tai aina­kin tar­ken­ta­maan nykyis­tä ase­maa ja sitä, mihin samas­tuu. Myös pie­net päi­vit­täi­set tapah­tu­mat, jot­ka ilah­dut­ta­vat, koet­te­le­vat ymmär­rys­tä tai tuot­ta­vat pet­ty­myk­siä, saa­vat miet­ti­mään uudel­leen omaa sosi­aa­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

Pin It on Pinterest