Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

IMG_6608

Sosiaalinen minämme

Haluamme olla osa kiin­nos­tavaa porukkaa. Sel­laista, joka tuntuu itselle tär­keältä ja mukana olevat ihmiset sel­lai­silta, joiden kal­tai­siksi haluaisi tulla. Miksi? Jokai­selle on tärkeää kuulua johonkin ryhmään, kiin­nittyä siihen myös tun­ne­ta­solla, tulla hyväk­sy­tyksi, saada arvos­tusta ja kokea vas­ta­vuo­roi­suutta. Olla mukana poru­kassa, joka innostaa ja rikastaa elämää.

Ei siis ole yhden­te­kevää, mil­lai­sessa pai­kassa olemme töissä. Orga­ni­saation tehtävä, kult­tuuri ja maine rat­kai­sevat. Ver­tai­lemme työyh­tei­söämme muihin ja arvioimme samalla omaa ase­maamme. Ryhmä on toisin sanoen mer­ki­tyk­sel­linen omalle iden­ti­tee­tille. Mitä tär­keämpi ryhmä on jäse­nilleen, sitä tii­viimmin he pysyvät yhdessä ja tekevät yhteis­työtä. Ryhmän kult­tuuri toisin sanoen liimaa yksilöt koko­nai­suu­deksi, jolla on enemmän voimaa kuin sen yksit­täi­sillä jäsenillä.

Iden­ti­teetin voi kuvata koke­muk­seksi omasta itsestä. Siitä mitä pitää tär­keänä, mitä haluaa ja osaa, mihin uskoo ja mitä tavoit­telee. Sosi­aa­linen iden­ti­teetti kertoo mil­laisia suh­teita pitää tär­keinä, keitä luot­ta­muksen arvoisina ja mil­laista toi­mintaa vii­saana. Se on tunne yhteen­kuu­lu­vuu­desta.  Ryhmien jäse­nyyden kautta muut myös arvioivat, mil­laisia olemme. Sosi­aa­linen iden­ti­teetti tekee minusta osan meitä ja meistä yhdessä ryhmän ja kulttuurin.

Sosi­aa­linen iden­ti­teetti ei suinkaan ole pysyvä ja muut­tu­maton, vaan se rakentuu ja muok­kautuu elämän eri vai­heissa. Teemme siis iden­ti­teet­ti­työtä koko ajan. Ympä­ristö jossa elämme, vai­kuttaa siihen voi­mak­kaaksi. Iden­ti­teet­tityö voi­mistuu tyy­pil­li­sesti silloin, kun kokee ris­ti­riitoja, epä­var­muutta, muu­toksia tai kriisejä. Tai kun onnistuu, kokee suurta iloa tai pieniä onnen hetkiä. Ne saavat poh­timaan omaa roolia ja aset­tamaan uusia tavoit­teita, tai ainakin tar­ken­tamaan nykyistä asemaa ja sitä, mihin samastuu. Myös pienet päi­vit­täiset tapah­tumat, jotka ilah­dut­tavat, koet­te­levat ymmär­rystä tai tuot­tavat pet­ty­myksiä, saavat miet­timään uudelleen omaa sosi­aa­lista identiteettiä.

Soita 000 000 0000