Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

IMG_6699

Miten osoitat arvostusta?

Kuten sosi­aa­lip­sy­ko­logian eme­ri­tus­pro­fessori Antti Eskola on sanonut, inhi­mil­lisyys ei sijaitse ihmi­sessä itsessään, vaan ihmisten välillä. Samassa pai­kassa sijaitsee myös arvostus. Se, miten koh­te­lemme toi­siamme, hei­jastuu sekä hyvin­vointiin että tuloksiin.

Arvos­tuksen koke­muksen syn­ty­mi­sessä jokai­sella on tärkeä rooli. Se, mihin kiin­nität huo­miota, mitä kom­mentoit ja kenelle annat aikaa ja tär­keitä teh­täviä, kertoo siitä, mitä ja ketä arvostat. Ja siitä, keneen luotat. Se näkyy hel­posti: Kenen näke­myk­sillä on mer­ki­tystä? Ketä kehutaan, kuka tuntuu olevan avain­pe­laaja ja kai­kessa mukana? Sosi­aa­linen arvostus on poh­jim­miltaan kokemus siitä, että on tärkeä, kiin­nostava ja arvos­tettu työyh­teisön jäsenenä.

Jos osoittaa kes­kit­ty­vänsä vain omiin tavoit­tei­siinsa yhteisten kus­tan­nuk­sella, kysyy kor­keintaan näen­näi­sesti muiden mie­li­pi­teitä tai marssii toisten yli, koetaan yleensä töy­keäksi ja yhteis­työ­ky­vyt­tö­mäksi. Latis­ta­vaksi, nega­tii­vi­seksi tai välin­pi­tä­mät­tö­mäksi koettu tapa koh­della muita johtaa myös esi­miehen lei­mau­tu­miseen huo­noksi joh­ta­jaksi, asiao­saa­mi­sesta riip­pu­matta. Koetaan, ettei luota tai arvosta. Ja sillä on vai­ku­tuk­sensa moti­vaa­tioon, sitou­tu­miseen ja niiden kautta tuloksellisuuteen.

Arvos­tuksen osoit­ta­minen on yhtä helppoa kuin sen vas­ta­kohta. Kyse on siitä, että innostat, roh­kaiset ja luot luot­ta­musta. Arvos­ta­minen on myös tavan­omaista hyvää käyt­täy­ty­mistä sosi­aa­li­sissa tilan­teissa sekä luon­tevaa ja aitoa kiin­nos­tusta muita kohtaan. Se on myös mah­dol­li­suuksien anta­mista vai­keissa tilan­teissa. Joskus arvostus voi saada aikaan ihmeitä. Jokainen meistä kukoistaa hyvässä ympäristössä.

Soita 000 000 0000