Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Kuten sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gian eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ant­ti Esko­la on sano­nut, inhi­mil­li­syys ei sijait­se ihmi­ses­sä itses­sään, vaan ihmis­ten välil­lä. Samas­sa pai­kas­sa sijait­see myös arvos­tus. Se, miten koh­te­lem­me toi­siam­me, hei­jas­tuu sekä hyvin­voin­tiin että tulok­siin.

Arvos­tuk­sen koke­muk­sen syn­ty­mi­ses­sä jokai­sel­la on tär­keä roo­li. Se, mihin kiin­ni­tät huo­mio­ta, mitä kom­men­toit ja kenel­le annat aikaa ja tär­kei­tä teh­tä­viä, ker­too sii­tä, mitä ja ketä arvos­tat. Ja sii­tä, keneen luo­tat. Se näkyy hel­pos­ti: Kenen näke­myk­sil­lä on mer­ki­tys­tä? Ketä kehu­taan, kuka tun­tuu ole­van avain­pe­laa­ja ja kai­kes­sa muka­na? Sosi­aa­li­nen arvos­tus on poh­jim­mil­taan koke­mus sii­tä, että on tär­keä, kiin­nos­ta­va ja arvos­tet­tu työyh­tei­sön jäse­ne­nä.

Jos osoit­taa kes­kit­ty­vän­sä vain omiin tavoit­tei­siin­sa yhteis­ten kus­tan­nuk­sel­la, kysyy kor­kein­taan näen­näi­ses­ti mui­den mie­li­pi­tei­tä tai mars­sii tois­ten yli, koe­taan yleen­sä töy­keäk­si ja yhteis­työ­ky­vyt­tö­mäk­si. Latis­ta­vak­si, nega­tii­vi­sek­si tai välin­pi­tä­mät­tö­mäk­si koet­tu tapa koh­del­la mui­ta joh­taa myös esi­mie­hen lei­mau­tu­mi­seen huo­nok­si joh­ta­jak­si, asiao­saa­mi­ses­ta riip­pu­mat­ta. Koe­taan, ettei luo­ta tai arvos­ta. Ja sil­lä on vai­ku­tuk­sen­sa moti­vaa­tioon, sitou­tu­mi­seen ja nii­den kaut­ta tulok­sel­li­suu­teen.

Arvos­tuk­sen osoit­ta­mi­nen on yhtä help­poa kuin sen vas­ta­koh­ta. Kyse on sii­tä, että innos­tat, roh­kai­set ja luot luot­ta­mus­ta. Arvos­ta­mi­nen on myös tavan­omais­ta hyvää käyt­täy­ty­mis­tä sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa sekä luon­te­vaa ja aitoa kiin­nos­tus­ta mui­ta koh­taan. Se on myös mah­dol­li­suuk­sien anta­mis­ta vai­keis­sa tilan­teis­sa. Jos­kus arvos­tus voi saa­da aikaan ihmei­tä. Jokai­nen meis­tä kukois­taa hyväs­sä ympä­ris­tös­sä.

Pin It on Pinterest