Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Tur­val­li­suu­den tun­ne samoin kuin luot­ta­mus­kin tun­tu­vat itses­tään sel­väl­tä, kun­nes ne rik­kou­tu­vat. Nii­tä ei edes poh­di tai huo­maa, ennen kuin jotain menee pie­leen.

Jak­sam­me luot­taa toi­siim­me yllät­tä­vän­kin pit­kään, mut­ta pie­net­kin arki­set teot ja teke­mät­tö­myy­det voi­vat aiheut­taa särö­jä luot­ta­muk­seen. Ei tar­vi­ta kuin het­kel­li­nen välin­pi­tä­mät­tö­myys, halut­to­muus aut­taa, juo­ru­ja tai nega­tii­vi­sen suh­tau­tu­mi­sen pal­jas­ta­via ilmei­tä ja elei­tä, ja luot­ta­mus rakoi­lee.

Luot­ta­muk­sen voi menet­tää myös vää­rien tul­kin­to­jen, vää­rin­kä­si­tys­ten tai puhu­mat­to­muu­den takia. Sil­loin myös psy­ko­lo­gi­nen tur­val­li­suus on vaa­ras­sa, sil­lä ilma­pii­ri, joka tun­tuu jän­nit­tei­sel­tä, on täyn­nä ris­ti­rii­to­ja ja jos­sa kysee­na­lais­te­taan ole­mi­nen ja teke­mi­nen, ei yllä­pi­dä tur­val­li­suu­den tun­net­ta.

Luem­me ja tul­kit­sem­me toi­siam­me kai­kis­sa sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Pie­net­kin havain­not ja tie­don muruset sii­tä, miten muut toi­mi­vat, luo­vat mer­ki­tyk­siä ja vai­kut­ta­vat sekä käyt­täy­ty­mi­seen että luot­ta­muk­sen syn­ty­mi­seen. Ei niin pien­tä koh­taa­mis­ta, ettei sil­lä oli­si vai­ku­tus­ta yhteis­työ­hön, suh­tau­tu­mi­seen ja ilma­pii­riin.  

Pin It on Pinterest