Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Tai­ta­via näyt­te­li­jöi­tä arvos­te­taan, mut­ta onko näyt­te­le­mi­sen tai­dos­ta esi­mie­hel­le mitään hyö­tyä, tai onko sii­tä perä­ti hait­taa? Tie­däm­me kaik­ki eri elä­mä­na­lueil­ta monia tyyp­pe­jä, joi­ta pide­tään ylei­ses­ti suu­ri­na tees­ken­te­li­jöi­nä ja vain jon­kun roo­lin vetä­ji­nä. Tul­kin­ta on mones­ti, että he pii­lou­tu­vat roo­lin­sa taak­se, eikä teh­tä­vä­kään tun­nu sopi­val­ta. Onko siis näyt­te­le­mi­nen työ­roo­leis­sa pahas­ta?

Ei suin­kaan, jos uskoo sii­hen, mitä mm. sosio­lo­gi Erving Goff­man toi esil­le jo kym­me­niä vuo­sia sit­ten. Yhteis­kun­nal­lis­ta toi­min­taa, orga­ni­saa­tio­elä­mää ja kes­ki­näis­tä kans­sa­käy­mis­täm­me voi kuva­ta ja tar­kas­tel­la teat­te­ri- ja näy­tel­mä­me­ta­fo­ran kaut­ta. Toi­sin sanoen, kun tapaam­me toi­siam­me tai teem­me töi­tä yhdes­sä, esi­täm­me toi­sil­lem­me (ja usein myös itsel­lem­me) eri­lai­sia roo­le­ja saa­vut­taak­sem­me pyr­ki­myk­sem­me.  Käy­täm­me sii­nä näyt­te­li­jöil­le tut­tu­ja kei­no­ja: haem­me paras­ta mah­dol­lis­ta tilan­tee­seen sopi­vaa roo­lia ja ilmai­sua, tavoit­te­lem­me sopi­vaa tun­ne­ti­laa, poh­dim­me käsi­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mis­tä. Ja eri­tyi­sen tär­keis­sä tilan­teis­sa innos­tam­me itseäm­me esiin par­haat puo­lem­me.

Esi­merk­ke­jä ei tar­vit­se hakea kau­kaa: hymyi­le­vä myy­jä, myö­tä­tun­toi­nen hoi­ta­ja, teho­kas kon­sult­ti, innos­ta­va esi­mies, jämäk­kä var­ti­ja.  Kaik­ki ne tavoit­teet, joi­ta työ­teh­tä­vis­sä pitäi­si toteut­taa. Oikean­lais­ta osaa­mis­ta, hyvää otet­ta ja tilan­tei­siin sopi­via tun­tei­ta odo­te­taan ja nii­hin val­men­ne­taan. Kai­kis­sa omak­su­tuis­sa roo­leis­sa on sil­ti jotain omas­ta itses­tä, sil­lä maal­lik­ko­näyt­te­li­jän on haas­ta­vaa omak­sua roo­lia, joka on itsel­le hyvin epä­mie­lui­sa tai joka on vas­toin omia arvo­ja.

Mut­ta on toi­sen­lai­sia­kin tilan­tei­ta, jois­sa tai­dos­ta solah­taa johon­kin roo­liin on hyö­tyä. Vaik­ka­pa sil­loin, kun pitää pysyä rau­hal­li­sen esi­mie­hen roo­lis­sa, vaik­ka sisäl­lä kie­hui­si. Tai kun tie­tää, että tun­nel­man keveys ja iloi­suus aut­tai­si­vat asioi­den ete­ne­mi­ses­sä, mut­ta oma fii­lis on jotain muu­ta. Myös sil­loin voi ottaa näyt­te­li­jän kei­not käyt­töön, ja hie­man esit­tää. Ravis­taa hen­ki­ses­ti kai­ken tak­kui­le­van yltään, ottaa oikean asen­non ja ilmeen, palaut­taa mie­leen mikä täs­sä tilan­tees­sa on omas­sa roo­lis­sa kaik­kein tär­kein­tä. Ja aloit­taa. Roo­lit aut­ta­vat eri­tyi­ses­ti han­ka­lis­sa tilan­teis­sa, ja nii­den kaut­ta voi myös oppia uusia tai­to­ja. Sil­loin on hel­pom­pi olla oma paras itsen­sä eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa.

Nipot­ta­mi­nen sen sijaan on tapa, jos­ta on vai­kea pääs­tä eroon, jos sil­le on anta­nut val­lan. Mones­ti nipot­ta­mi­nen syn­tyy halus­ta pitää tilan­ne hal­lin­nas­sa. Sik­si ei mal­ta olla puut­tu­mat­ta toi­sen teke­mi­siin ja tapaan teh­dä. Vaik­ka mikään ei oli­si menos­sa pie­leen, nipot­ta­ja jak­saa puut­tua pie­nim­piin­kin yksi­tyis­koh­tiin isom­mis­ta rat­kai­suis­ta puhu­mat­ta­kaan. Jot­kut kut­su­vat nipot­ta­mis­ta mik­ro­ma­na­gee­rauk­sek­si, toi­set kaik­keen puut­tu­mi­sek­si. Nipot­ta­mi­sel­la ei yleen­sä onnis­tu saa­maan aikaan kuin har­mis­tu­mis­ta ja sitou­tu­mi­sen vähe­ne­mis­tä, joten sen tilal­le kan­nat­taa kehit­tää toi­nen tapa olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den kans­sa. Nipot­ta­jan mai­ne kii­rii pit­käl­le, eikä sel­lai­sen kans­sa ole hyvä olla.

Tutus­tu myös Malt­tiin ja Moit­ti­mi­seen, Liik­kee­seen ja Lyk­kää­mi­seen, Kiin­nos­tuk­seen ja Kers­kai­luun, Jut­te­luun  ja Juo­ruun, Ihmet­te­lyyn ja Iloon, Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest