Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_6971-e1484512961217-580x266@2x

Sanoilla on merkitystä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vaikka sanat pysyi­sivät ennallaan, niiden sisältö saattaa muuttua. Huomaat käyt­täväsi tuttua sanaa ja ihmet­telet, miksi kollega tun­tuukin olevan eri lin­joilla. Ikään kuin kul­ki­sitte tällä kertaa eri reittiä pitkin. Kun tar­kennat mitä tar­koitat huomaat, että sana onkin saanut uuden mer­ki­tyksen. Välillä kuulet käy­tet­tävän uutta sanaa vanhan tilalla. Usein sanojen tai niiden mer­ki­tyksen muut­tu­minen liittyy meneillään olevaan muu­tokseen. Uusilla sana­va­lin­noilla ja sisäl­löillä koros­tetaan uudistumista.

Pari esi­merkkiä siitä, miten tutulle käsit­teelle muo­dostuu eri­laisia sisältöjä. Työ­hy­vin­vointi voidaan nähdä työ­viih­ty­vyytenä mutta yhtä hyvin voidaan korostaa posi­tii­vista työn imua. Moti­vaation voidaan nähdä syn­tyvän esi­miehen teke­mi­sillä tai olevan itsestä kiinni. Sanoja voidaan myös käyttää ohi niiden var­si­naisen mer­ki­tyksen: tii­miksi voidaan kutsua mitä vain ryhmää tai joh­ta­misen malleja voidaan kutsua eri nimillä, vaikka niillä tar­koi­tetaan samaa asiaa.

Sanoille voidaan antaa myös uusi näkö­kulma – digi on nykyään osa monen työtä, ei enää eril­linen tehtävä. Tai sanan sisältö pai­nottuu uudella tavalla: ennen työn­te­kijän auto­nomia ja itsensä joh­ta­minen olivat tavoit­teita, nyt niitä pidetään läh­tö­kohtana työn tekemiselle.

Sanojen mer­ki­tyksen muut­ta­minen vai­kuttaa siihen, miten ymmär­rämme toi­siamme. Luu­lemme puhu­vamme samasta asiasta mutta emme puhukaan. Siitä selviää tar­kis­ta­malla mitä itse ja toinen tar­koittaa. Sen sijaan han­ka­lampaa on, jos pää­tökset perus­tuvat siihen, että luu­lemme ole­vamme yhtä mieltä. Pahim­millaan pää­tökset tul­kitaan eri tavoin, koska käsitys pää­töksen sisäl­löstä erilainen.

Sanoilla on siis mer­ki­tystä. Samoin sanojen sisäl­löllä. Mitä voi tehdä yhteisen ymmär­ryksen lisää­mi­seksi? Ole kiin­nos­tunut siitä mistä toinen puhuu, kerro mitä itse tar­koitat ja raken­takaa syvempää yhteistä ymmär­rystä vii­meistään pää­tök­senteon yhteydessä.

Soita 000 000 0000