Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

”… oikeastaan on kyse siitä, hah­mot­taako asian hank­keena vai arki­päivän teke­misenä. Johto näkee muu­toksen usein hank­keena, hen­ki­löstö taas sen vai­ku­tukset päi­vit­täiseen työhön.” Lause kesken pala­veria pysäytti. Se kir­kasti het­kessä sen, miksi muutos näyt­täytyy välillä niin eri­laisena sitä suun­nit­te­le­ville ja sitä toteut­ta­ville. Toi­sille muutos on tiettynä ajan­kohtana käyt­töö­no­tettava hanke, toi­sille työn arki­päivään vai­kuttava muutos.

Loistava esi­merkki siitä, miten tehtävä orga­ni­saa­tiossa vai­kuttaa havain­toi­himme. Jos vastaat muu­toksen toteut­ta­mi­sesta, pidät tär­keänä huo­lel­lista val­mis­telua, teho­kasta käyt­töön­ottoa ja muu­toksen seu­rantaa. Jos olet muu­toksen koh­teena kiin­nos­tavat työ­pro­sessien muut­tu­minen ja asia­kas­ti­lan­teiden pai­no­tukset. Jos toimit esi­miehenä huo­lehdit vai­ku­tuk­sista tiimin toi­mintaan ja tuloksiin. Sama muutos, eri painotus.

Hyvin inhi­mil­listä. Näkö­kulma on roo­lista riippuen muu­tos­hank­keessa, arjen työ­teh­tä­vissä tai porukan tulok­sissa. Kat­somme työ­tämme itselle tär­keiden asioiden kautta niin kuin pitääkin. Mutta muu­toksen toteu­tu­minen voi jäädä puut­teel­li­seksi, jos emme ota mukaan vähän tois­tenkin int­ressejä. Ota mukaan muu­tosta toteut­tavia miet­timään yksi­tyis­kohtia ja vai­ku­tusta tavoit­teisiin. Anna tilaa esi­mie­hille val­mis­tella muu­tosta oman tii­minsä kan­nalta yhdessä tiimin kanssa. Älä jätä johtoa yksin ker­roksiin muu­tosta miet­timään, vaan näytä mitä muu­tok­sessa tapahtuu. Kokeilkaa yhdessä, muut­takaa har­ki­tusti. Jokainen meistä tar­vitsee roo­lista riip­pu­matta riit­tävän koko­nai­sym­mär­ryksen, jotta muutos toteutuu. Tehdään siis muutos yhdessä.

Soita 000 000 0000