Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

”… oikeas­taan on kyse sii­tä, hah­mot­taa­ko asian hank­kee­na vai arki­päi­vän teke­mi­se­nä. Joh­to näkee muu­tok­sen usein hank­kee­na, hen­ki­lös­tö taas sen vai­ku­tuk­set päi­vit­täi­seen työ­hön.” Lause kes­ken pala­ve­ria pysäyt­ti. Se kir­kas­ti het­kes­sä sen, mik­si muu­tos näyt­täy­tyy välil­lä niin eri­lai­se­na sitä suun­nit­te­le­vil­le ja sitä toteut­ta­vil­le. Toi­sil­le muu­tos on tiet­ty­nä ajan­koh­ta­na käyt­töö­no­tet­ta­va han­ke, toi­sil­le työn arki­päi­vään vai­kut­ta­va muu­tos.

Lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, miten teh­tä­vä orga­ni­saa­tios­sa vai­kut­taa havain­toi­him­me. Jos vas­taat muu­tok­sen toteut­ta­mi­ses­ta, pidät tär­keä­nä huo­lel­lis­ta val­mis­te­lua, teho­kas­ta käyt­töön­ot­toa ja muu­tok­sen seu­ran­taa. Jos olet muu­tok­sen koh­tee­na kiin­nos­ta­vat työ­pro­ses­sien muut­tu­mi­nen ja asia­kas­ti­lan­tei­den pai­no­tuk­set. Jos toi­mit esi­mie­he­nä huo­leh­dit vai­ku­tuk­sis­ta tii­min toi­min­taan ja tulok­siin. Sama muu­tos, eri pai­no­tus.

Hyvin inhi­mil­lis­tä. Näkö­kul­ma on roo­lis­ta riip­puen muu­tos­hank­kees­sa, arjen työ­teh­tä­vis­sä tai poru­kan tulok­sis­sa. Kat­som­me työ­täm­me itsel­le tär­kei­den asioi­den kaut­ta niin kuin pitää­kin. Mut­ta muu­tok­sen toteu­tu­mi­nen voi jää­dä puut­teel­li­sek­si, jos emme ota mukaan vähän tois­ten­kin int­res­se­jä. Ota mukaan muu­tos­ta toteut­ta­via miet­ti­mään yksi­tyis­koh­tia ja vai­ku­tus­ta tavoit­tei­siin. Anna tilaa esi­mie­hil­le val­mis­tel­la muu­tos­ta oman tii­min­sä kan­nal­ta yhdes­sä tii­min kans­sa. Älä jätä joh­toa yksin ker­rok­siin muu­tos­ta miet­ti­mään, vaan näy­tä mitä muu­tok­ses­sa tapah­tuu. Kokeil­kaa yhdes­sä, muut­ta­kaa har­ki­tus­ti. Jokai­nen meis­tä tar­vit­see roo­lis­ta riip­pu­mat­ta riit­tä­vän koko­nai­sym­mär­ryk­sen, jot­ta muu­tos toteu­tuu. Teh­dään siis muu­tos yhdes­sä.

Pin It on Pinterest