Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_2510

Persoonallisuudet töissä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tapaat päi­vittäin eri­laisia per­soo­nal­li­suuksia, joiden kanssa teet yhteis­työtä tai joita kohtaat eri­lai­sissa tilan­teissa. Joi­denkin kanssa toimit mie­lellään ja suo­rastaan odotat sitä. Joi­denkin kanssa yhteistyö tak­kuilee tai saatat jopa väl­tellä sitä. Arvostat suu­resti joitain tiimisi jäseniä, joi­hinkin suh­taudut neut­raalin odot­ta­vasti. Joiltain odotat parempaa suo­ri­tusta. Sama pätee kol­le­goihisi, esi­mie­heesi ja johtoon. Toi­minta on luon­tevaa ja saa sinut tun­temaan onnis­tu­misia. Tai aiheuttaa kiusaan­tu­mista, ajoit­taista kiukkua tai jopa myö­tä­häpeää. Miksi ihmeessä tuol­laisia tyyppejä on meillä töissä? Huo­li­matta siitä, että jokai­sella on itselleen tyy­pil­liset tapansa, törmää työyh­tei­söissä usein yllät­tävän saman­kal­taisiin hen­ki­löihin. Tietyt toi­min­ta­tavat tun­tuvat olevan yhteisiä joil­lekin alaisen, kol­legan tai esi­miehen roo­lissa oleville.

Esi­miehet ovat yhtä eri­laisia kuin alai­setkin. Huo­li­matta siitä, että useim­miten toi­vomme heiltä per­soo­nal­li­suu­desta riip­pu­matta tiettyjä yhteisiä piir­teitä. Toi­vomme vas­tauksia kysy­myksiin ja suunnan näyt­tä­mistä. Tukea ja spar­rausta silloin, kun sitä tar­vitaan. Haas­teiden ja mah­dol­li­suuksien anta­mista. Kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuksia ja koke­muksen laa­jen­ta­mista. Mukaan otta­mista ja ver­koston laa­jen­ta­mista. Odo­tamme myös sitä, että meiltä kysyt­täisiin näke­myksiä ja siten osoi­tet­taisiin luot­ta­musta ja osaa­misen arvostamista.

Mil­lainen per­soo­nal­lisuus sinä olet työyhteisössäsi?

Soita 000 000 0000