Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

20170329_194603

Hieman oikeudenmukaisuudesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tarve tulla koh­del­luksi oikeu­den­mu­kai­sesti on meissä syvällä. Esimies, jonka koetaan antavan mah­dol­li­suuksia, koh­te­levan rei­lusti ja toi­mivan fik­susti, saa usein rat­kaistua vai­kei­takin tilan­teita. Sen sijaan epä­rei­luksi koettu toi­minta ja perus­te­le­mat­tomat pää­tökset saavat epäi­lemään esi­miehen osaa­mista. Mitä voi tehdä lisä­täkseen oikeu­den­mu­kai­suuden koke­musta? Rat­kai­sevaa on, miten toimii ihmisten kanssa.

Oikeu­den­mu­kaisuus on taval­lisia käy­tännön tekoja ja odo­tuksia. Mieti hetki itseäsi ja työyh­tei­söäsi. Haluat var­masti pitää kiinni oikeuk­sistasi ja oikaista itseesi liit­tyvät väärät tiedot. Jos tilanne on ris­ti­rii­tainen, pidät tär­keänä, että saat kertoa oman käsi­tyksesi asioista ja tapah­tumien kulusta. Haluat toden­nä­köi­sesti myös, että saat kertoa mie­li­pi­teesi itseäsi kos­ke­vissa asioissa. Toivot pää­tök­sen­teolta joh­don­mu­kai­suutta ja puolueettomuutta.

 Oikeu­den­mu­kai­suuden koke­musta edistää kun­nioittava ja ystä­väl­linen suh­tau­tu­minen.  Se rakentaa luot­ta­musta niihin, jotka pää­töksiä tekevät. Oikeu­den­mu­kai­suuden yksi perus­ky­symys onkin, miten pää­tökset tehdään, mitkä ovat pää­tösten perusteet ja seu­raukset ja pää­seekö vaikuttamaan.

Jos pää­tök­sen­te­ko­pro­sessia pidetään reiluna, päätös hyväk­sytään hel­pommin. Kokemus oikeu­den­mu­kai­suu­desta vai­kuttaa myös siihen, miten työyh­teisö haluaa nou­dattaa sovittua. Pelkkä osal­lis­tu­mis­mah­dol­lisuus ei kui­tenkaan vielä riitä, jos mie­li­pi­teitä ei oteta millään tavalla huo­mioon. Annatko esi­miehenä muiden näke­mysten vai­kuttaa päätöksiisi?

Reilu kohtelu, läpi­nä­kyvät menet­te­ly­tavat, mukaan otta­minen ja selkeät perus­telut saat­tavat saada epä­miel­lyt­tä­vätkin rat­kaisut tun­tumaan ymmär­ret­tä­viltä. Välin­pi­tä­mät­tömyys ja ohit­ta­minen saavat puo­lestaan tar­peel­li­setkin valinnat tun­tumaan epä­oi­keu­den­mu­kai­silta. Kun pää­töksiä val­mis­tellaan yhdessä, syntyy luon­tevia paikkoja kes­kus­te­lulle, vai­kut­ta­mi­selle ja oikeu­den­mu­kai­suuden kokemukselle.

Soita 000 000 0000