Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Tar­ve tul­la koh­del­luk­si oikeu­den­mu­kai­ses­ti on meis­sä syväl­lä. Esi­mies, jon­ka koe­taan anta­van mah­dol­li­suuk­sia, koh­te­le­van rei­lus­ti ja toi­mi­van fik­sus­ti, saa usein rat­kais­tua vai­kei­ta­kin tilan­tei­ta. Sen sijaan epä­rei­luk­si koet­tu toi­min­ta ja perus­te­le­mat­to­mat pää­tök­set saa­vat epäi­le­mään esi­mie­hen osaa­mis­ta. Mitä voi teh­dä lisä­täk­seen oikeu­den­mu­kai­suu­den koke­mus­ta? Rat­kai­se­vaa on, miten toi­mii ihmis­ten kans­sa.

Oikeu­den­mu­kai­suus on taval­li­sia käy­tän­nön teko­ja ja odo­tuk­sia. Mie­ti het­ki itseä­si ja työyh­tei­söä­si. Haluat var­mas­ti pitää kiin­ni oikeuk­sis­ta­si ja oikais­ta itsee­si liit­ty­vät vää­rät tie­dot. Jos tilan­ne on ris­ti­rii­tai­nen, pidät tär­keä­nä, että saat ker­toa oman käsi­tyk­se­si asiois­ta ja tapah­tu­mien kulus­ta. Haluat toden­nä­köi­ses­ti myös, että saat ker­toa mie­li­pi­tee­si itseä­si kos­ke­vis­sa asiois­sa. Toi­vot pää­tök­sen­teol­ta joh­don­mu­kai­suut­ta ja puo­lu­eet­to­muut­ta.

 Oikeu­den­mu­kai­suu­den koke­mus­ta edis­tää kun­nioit­ta­va ja ystä­väl­li­nen suh­tau­tu­mi­nen.  Se raken­taa luot­ta­mus­ta nii­hin, jot­ka pää­tök­siä teke­vät. Oikeu­den­mu­kai­suu­den yksi perus­ky­sy­mys onkin, miten pää­tök­set teh­dään, mit­kä ovat pää­tös­ten perus­teet ja seu­rauk­set ja pää­see­kö vai­kut­ta­maan.

Jos pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sia pide­tään rei­lu­na, pää­tös hyväk­sy­tään hel­pom­min. Koke­mus oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta vai­kut­taa myös sii­hen, miten työyh­tei­sö halu­aa nou­dat­taa sovit­tua. Pelk­kä osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suus ei kui­ten­kaan vie­lä rii­tä, jos mie­li­pi­tei­tä ei ote­ta mil­lään taval­la huo­mioon. Annat­ko esi­mie­he­nä mui­den näke­mys­ten vai­kut­taa pää­tök­sii­si?

Rei­lu koh­te­lu, läpi­nä­ky­vät menet­te­ly­ta­vat, mukaan otta­mi­nen ja sel­keät perus­te­lut saat­ta­vat saa­da epä­miel­lyt­tä­vät­kin rat­kai­sut tun­tu­maan ymmär­ret­tä­vil­tä. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ja ohit­ta­mi­nen saa­vat puo­les­taan tar­peel­li­set­kin valin­nat tun­tu­maan epä­oi­keu­den­mu­kai­sil­ta. Kun pää­tök­siä val­mis­tel­laan yhdes­sä, syn­tyy luon­te­via paik­ko­ja kes­kus­te­lul­le, vai­kut­ta­mi­sel­le ja oikeu­den­mu­kai­suu­den koke­muk­sel­le.

Pin It on Pinterest