Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 4/5

Mitä tar­kemmin sää­delty sosi­aa­linen tilanne on, sitä näyt­tä­möl­li­sempi siitä tulee. Ajattele esi­mer­kiksi viral­lisia tapaa­misia, juhlia tai pitkät perinteet omaavia tilai­suuksia. Ne ete­nevät tietyn kaavan mukaan ja muis­tut­tavat enemmän käsi­kir­joi­tettua ja tiu­kasti roo­li­tettua näy­telmää kuin vapaata kans­sa­käy­mistä. Mutta sama ilmiö on tuttu arkie­lä­mäs­säkin. Pro­to­kollan sijasta meitä tosin ohjaavat aiemmat koke­mukset siitä, miten tie­tyissä tilan­teissa kan­nat­taisi toimia. Käyt­täy­ty­minen vakiintuu hyvin nopeasti. Jotkut domi­noivat, toiset pysyt­te­levät syr­jässä tai vai­kut­tavat taus­talla, jotkut mukau­tuvat aina kame­leontin lailla tilan­teeseen kuin tilanteeseen.

Ja jotkut käyt­tävät kovempia keinoja saa­dakseen haluamansa.

Muistan esi­mer­kiksi ihmisen, joka sai työ­pai­kalla tah­tonsa läpi siksi, että alkoi aina räyhätä, jos asiat eivät menneet hänen halua­mallaan tavalla. Toinen taas heit­täytyi mart­tyy­riksi, jos hänen toi­veitaan ei nou­da­tettu, ja kolmas puhui, puhui ja puhui, kunnes sai tah­to­mansa. Muut valit­sivat hel­poimman tien, ja antoivat han­kalan mai­neessa ole­valle sen, minkä hän halusi. Oliko myön­ty­minen vii­sasta, on sitten toinen juttu, mutta käyt­täy­ty­mi­sellä pai­nos­ta­minen oli näille tyy­peille toimiva keino saada halua­mansa. Muut jou­tuivat sopeu­tumaan eikä menettely suinkaan paran­tunut ilma­piiriä, mutta silti sekä kol­legat että johto valitsi yleensä tavan, jolla vältti avoimet konfliktit.

Käy­tä­villä tilan­teesta kyllä puhuttiin. Tiimi toivoi johdon puut­tuvan asiaan, johto taas uskoi ver­taisten palautteen olevan paras rat­kaisu. Kukaan ei vain roh­jennut toimia toisin. Mutta sekin oli osa vuo­ro­vai­ku­tuksen näyt­tä­möl­li­syyttä. Oli se, mitä tapahtui jul­ki­sesti, ja sitten se, mitä puhuttiin selän takana. Jul­ki­sella näyt­tä­möllä kat­soimme vai­vaan­tu­neesti syrjään, kulissien takana sen sijaan olimme val­miita tekemään vallankumouksen.

Sitä ei vain koskaan tapah­tunut. Jat­koimme elä­mistä kah­dessa eri­lai­sessa todellisuudessa. 

Soita 000 000 0000