Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 5/5

Moni sosi­aa­linen tilanne saakin komedian tai tra­gedian piir­teitä tai tuntuu kään­tyvän fars­siksi tai kau­hu­ta­ri­naksi. Tyy­li­la­jista riip­pu­matta monessa yhtei­sössä on myös pieniä klikkejä, jotka antiikin näy­telmien kuoron tavoin huo­leh­tivat oman käsi­tyk­sensä ja ”tie­tonsa” välit­tä­mi­sestä muille. Tyyli vaih­telee kes­kus­te­luista kiih­keisiin mono­lo­geihin, joilta on vaikea välttyä. Näin jokainen joutuu ottamaan kantaa tavalla tai toi­sella. Samalla moni roo­li­hahmo tulee niin tutuksi, että toi­minnan aavistaa jo etukäteen.

Silti har­valla on yhtei­sössä vain yksi rooli. Joskus on tapah­tumien kes­ki­pis­teessä tai pää­henkilö, välillä on saman­lainen rivi­jäsen kuin muutkin. Joskus saa teh­tävän edistää asioita kulissien takana, toi­sinaan taas rakentaa lavas­teita toi­min­nalle. Usein roolina on olla ylei­sössä, sillä moni asia hyötyy jul­ki­sesta vah­vis­tuk­sesta. Muiden todistama on ikään kuin enemmän totta. 

Kun olemme yhdessä, olemme tois­temme vai­ku­tuksen alaisina. Ja eri­tyisen suuri mer­kitys suh­tau­tu­miseen on sillä, mil­laisia juttuja ker­romme eteenpäin.

Esit­tä­miseen voi jäädä kiinni, ja silloin on vaa­rassa hukata itsensä.

Soita 000 000 0000