Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_4754

Myötätunnon mullistava voima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Myö­tä­tunto on vahva sana, johon on otettava kantaa. Sana empatia on hel­pompi sanoa, onhan se jo juur­tunut osaksi lii­ke­toi­min­taor­ga­ni­saa­tioi­denkin puhetta. Kun puhuu yhtei­sestä innos­tu­mi­sesta ja ins­pi­roi­tu­mi­sesta tuntuu luon­te­valta käyttää CoPassion-hank­keessa luotua ilmausta myö­täinto. Se kertoo yhtei­sestä ilosta, innosta ja halusta viedä asioita eteenpäin.

Sen sijaan sana myö­tä­tunto voi tuntua vai­keam­malta. Se tuntuu sisältää vah­vempia tun­teita ja suu­rempaa myö­täe­lä­mistä, ehkä hitusen pet­ty­myksen ja tuskan tun­tei­denkin ymmär­tä­mistä. Myö­tä­tun­nolla on kui­tenkin niin mul­listava voima, että sitä kan­nattaa hyö­dyntää niin omassa kuin orga­ni­saa­tioi­denkin elämässä.

Myö­tä­tunnon osoit­ta­minen ei ole sala­tie­dettä, vaan arkisia hyviä inhi­mil­lisiä koh­taa­misia. Se on toisen tun­ne­tilan tun­nis­ta­mista, siihen eläy­ty­mistä ja pieniä tekoja, jotka ilmai­sevat myö­täe­lä­mistä. Sen on osaa meistä jokainen, teemme sitä luon­nos­tamme lähei­sille. Sitä on helppo laa­jentaa myös organisaatioelämään.

Orga­ni­saa­tioissa paljon riippuu johdon ja esi­miesten esi­mer­kistä, mutta ennen kaikkea siitä, mitä tapahtuu työyh­teisön sisällä. Jos koh­taa­mi­sis­tamme puuttuu inhi­mil­lisyys, on myö­tä­tunto kaukana. Jos jäämme vie­raiksi ja kyl­miksi toi­sil­lemme, emme ole ihmisiä toi­sil­lemme. Juuri tässä on myö­tä­tunnon ja -innon mul­listava voima. Se tekee meistä sel­laisia, joita voimme par­haim­mil­lamme olla.

Soita 000 000 0000