Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Organisaatiodramaturgia

Mitä on organisaatiodramaturgia?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ihmisten koh­talot ja työyh­tei­söjen tilanteet kiin­nos­tavat, sillä niissä on draaman voima. Kuten elo­ku­vissa ja näy­tel­missä, tapah­tumat ja tarinat vetävät mukaansa, sillä ne ker­tovat valin­noista ja ajau­tu­mi­sesta, seu­rauk­sista ja umpi­ku­jista, onnen ja epä­toivon het­kistä, yllä­tyk­sistä ja kään­ne­koh­dista sekä pal­jas­tuk­sista ja pää­tök­sistä, jotka eivät jätä rauhaan. Ne kir­kas­tavat muu­tamaan hetkeen sen, mitä elä­mässä voi tapahtua. Samalla tavoin orga­ni­saation tilanteet ja tarinat ker­tovat tun­teista ja suh­teista ja saavat oival­tamaan jotain omasta roo­lista työyh­tei­sössä. Voiko orga­ni­saa­tio­elämään vai­kuttaa, vai ete­neekö se ihan omalla radallaan?

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia tar­kas­telee työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkö­kul­masta. Yti­messä on ajatus oman parhaan itsen esit­tä­mi­sestä työyh­teisön näyt­tä­möllä. Myös orga­ni­saa­tio­ta­solla panos­tetaan siihen, että asiak­kaille ja sidos­ryh­mille syntyy haluttu kuva ja kokemus toi­min­nasta. Näistä päi­vit­täi­sistä esi­tyk­sistä syntyy yhteinen näy­telmä, työyh­tei­sö­draama, joka vai­kuttaa yhteis­työhön ja toi­mintaan. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia on keino ohjata ja kehittää sen käsi­kir­joi­tusta tietoisesti.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgian ydin on osata sekä luoda hyvä tapa toimia eri tilan­teissa että muuttaa sitä tie­toi­sesti. Osata käyttää tai­ta­vasti vai­kut­ta­misen keinoja ja rakentaa hyvä tarina. Siten syntyy tapa toimia, josta orga­ni­saation asiak­kaatkin innos­tuvat. Dra­ma­turgiaa voikin kuvata tai­doksi hah­mottaa tapah­tumien toi­min­nal­linen kaari. Se on kyky nähdä olen­nainen ja yhdistää se val­lit­sevaan tilan­teeseen. Dra­ma­turgi huo­lehtii esi­tyksen raken­teesta, muo­dosta ja ideasta, ja rakentaa niistä yhteis­työssä yleisöä kiin­nos­tavan, vai­kut­tavan esityksen.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgian avulla voi pohtia niitä kysy­myksiä, jotka saavat työyh­teisön kukois­tamaan tai lakas­tumaan. Se antaa keinoja tun­nistaa mil­lai­sista esi­tyk­sistä ja tari­noista on kyse, miten niiden käsi­kir­joitus rakentuu, ketkä niitä ohjaavat ja miten kukin toimii roo­lissaan. Kuten teat­te­ris­sakin, olen­naista ei ole pelkkä esitys, vaan se, että siitä syntyy haluttu vai­ku­telma ja tulos.

Voimme siis oppia orga­ni­saa­tioiden toi­min­nasta ja joh­ta­mi­sesta paljon tar­kas­te­le­malla niitä draaman ja dra­ma­turgian käsit­teiden kautta. Keinot ovat osa ikiai­kaisia oival­luksia elä­mästä ja kans­sa­käy­mi­sestä. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgian kautta ne saadaan työyh­teisön käyttöön muo­dossa, jota jokaisen on helppo käyttää.

Vaikka elämä koko­nai­suu­dessaan ei ole pelkkää teat­teria, orga­ni­saa­tio­elämä on sitä mitä suu­rim­massa määrin. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia yhdistää draaman ja dra­ma­turgian ajat­te­lu­tavan ja keinot joh­ta­misen ja työyh­tei­söjen kehit­tä­misen maa­ilmaan.  Kun kehität draaman tajua, esit­tä­misen ja käsi­kir­joit­ta­misen taitoja ja omi­nai­suuk­siasi orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgina, saa koko työyh­teisö mah­dol­li­suuden loistaa orga­ni­saation teat­te­rissa. Silloin omatkin tavoit­teesi toteutuvat.

Ps. Tutustu aiheeseen kir­jassani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työyhteisö

Soita 000 000 0000