Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ihmis­ten koh­ta­lot ja työyh­tei­sö­jen tilan­teet kiin­nos­ta­vat, sil­lä niis­sä on draa­man voi­ma. Kuten elo­ku­vis­sa ja näy­tel­mis­sä, tapah­tu­mat ja tari­nat vetä­vät mukaan­sa, sil­lä ne ker­to­vat valin­nois­ta ja ajau­tu­mi­ses­ta, seu­rauk­sis­ta ja umpi­ku­jis­ta, onnen ja epä­toi­von het­kis­tä, yllä­tyk­sis­tä ja kään­ne­koh­dis­ta sekä pal­jas­tuk­sis­ta ja pää­tök­sis­tä, jot­ka eivät jätä rau­haan. Ne kir­kas­ta­vat muu­ta­maan het­keen sen, mitä elä­mäs­sä voi tapah­tua. Samal­la tavoin orga­ni­saa­tion tilan­teet ja tari­nat ker­to­vat tun­teis­ta ja suh­teis­ta ja saa­vat oival­ta­maan jotain omas­ta roo­lis­ta työyh­tei­sös­sä. Voi­ko orga­ni­saa­tio­elä­mään vai­kut­taa, vai ete­nee­kö se ihan omal­la radal­laan?

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia tar­kas­te­lee työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja yhteis­työn näkö­kul­mas­ta. Yti­mes­sä on aja­tus oman par­haan itsen esit­tä­mi­ses­tä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä. Myös orga­ni­saa­tio­ta­sol­la panos­te­taan sii­hen, että asiak­kail­le ja sidos­ryh­mil­le syn­tyy halut­tu kuva ja koke­mus toi­min­nas­ta. Näis­tä päi­vit­täi­sis­tä esi­tyk­sis­tä syn­tyy yhtei­nen näy­tel­mä, työyh­tei­sö­draa­ma, joka vai­kut­taa yhteis­työ­hön ja toi­min­taan. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia on kei­no ohja­ta ja kehit­tää sen käsi­kir­joi­tus­ta tie­toi­ses­ti.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gian ydin on osa­ta sekä luo­da hyvä tapa toi­mia eri tilan­teis­sa että muut­taa sitä tie­toi­ses­ti. Osa­ta käyt­tää tai­ta­vas­ti vai­kut­ta­mi­sen kei­no­ja ja raken­taa hyvä tari­na. Siten syn­tyy tapa toi­mia, jos­ta orga­ni­saa­tion asiak­kaat­kin innos­tu­vat. Dra­ma­tur­gi­aa voi­kin kuva­ta tai­dok­si hah­mot­taa tapah­tu­mien toi­min­nal­li­nen kaa­ri. Se on kyky näh­dä olen­nai­nen ja yhdis­tää se val­lit­se­vaan tilan­tee­seen. Dra­ma­tur­gi huo­leh­tii esi­tyk­sen raken­tees­ta, muo­dos­ta ja ideas­ta, ja raken­taa niis­tä yhteis­työs­sä ylei­söä kiin­nos­ta­van, vai­kut­ta­van esi­tyk­sen.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gian avul­la voi poh­tia nii­tä kysy­myk­siä, jot­ka saa­vat työyh­tei­sön kukois­ta­maan tai lakas­tu­maan. Se antaa kei­no­ja tun­nis­taa mil­lai­sis­ta esi­tyk­sis­tä ja tari­nois­ta on kyse, miten nii­den käsi­kir­joi­tus raken­tuu, ket­kä nii­tä ohjaa­vat ja miten kukin toi­mii roo­lis­saan. Kuten teat­te­ris­sa­kin, olen­nais­ta ei ole pelk­kä esi­tys, vaan se, että sii­tä syn­tyy halut­tu vai­ku­tel­ma ja tulos.

Voim­me siis oppia orga­ni­saa­tioi­den toi­min­nas­ta ja joh­ta­mi­ses­ta pal­jon tar­kas­te­le­mal­la nii­tä draa­man ja dra­ma­tur­gian käsit­tei­den kaut­ta. Kei­not ovat osa ikiai­kai­sia oival­luk­sia elä­mäs­tä ja kans­sa­käy­mi­ses­tä. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gian kaut­ta ne saa­daan työyh­tei­sön käyt­töön muo­dos­sa, jota jokai­sen on help­po käyt­tää.

Vaik­ka elä­mä koko­nai­suu­des­saan ei ole pelk­kää teat­te­ria, orga­ni­saa­tio­elä­mä on sitä mitä suu­rim­mas­sa mää­rin. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia yhdis­tää draa­man ja dra­ma­tur­gian ajat­te­lu­ta­van ja kei­not joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen kehit­tä­mi­sen maa­il­maan.  Kun kehi­tät draa­man tajua, esit­tä­mi­sen ja käsi­kir­joit­ta­mi­sen tai­to­ja ja omi­nai­suuk­sia­si orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gi­na, saa koko työyh­tei­sö mah­dol­li­suu­den lois­taa orga­ni­saa­tion teat­te­ris­sa. Sil­loin omat­kin tavoit­tee­si toteu­tu­vat.

Ps. Tutus­tu aihee­seen kir­jas­sa­ni Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työyh­tei­sö

Pin It on Pinterest