Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Katharsis

Työyhteisödraamaa: Katharsis eli helpotuksen voima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tun­nis­tatko jo kat­har­siksen hyödyn? Hel­po­tuksen tunteen, joka syntyy onnis­tu­mi­sesta ja uusista oival­luk­sista. Käsite on tuttu aris­to­tee­li­sesta draa­masta. Kat­harsis on yhtä aikaa emo­tio­naa­lista, moraa­lista ja älyl­listä mie­li­hyvää, joka syntyy asian tai tilanteen rat­kea­mi­sesta. Kat­harsis tuo hel­po­tuksen onnis­tu­mi­sesta, ja joskus koke­muksen nega­tii­vi­sista tun­teista puh­dis­tu­mi­ses­takin. Siksi siitä puhutaan puh­dis­tavana koke­muksena, joka tuntuu olevan tarpeen han­kalien tai tun­ne­pi­toisten tilan­teiden jälkeen. Kat­harsis ei kui­tenkaan synny tyh­jiössä. Se vaatii myö­täe­lä­mistä tapah­tu­missa, samas­tu­mista hen­ki­löihin ja pientä jän­ni­tystä lopputuloksesta.

Myös työyh­tei­sössä kat­harsis on hyö­dyl­linen. Arkinen työ sujuu paremmin, kun välillä kokee hel­po­tusta asioiden aikaan saa­mi­sesta ja oival­luksia työssä onnis­tu­mi­sesta. Kat­har­siksen koke­musta ede­sauttaa, kun kokee tavoitteet tär­keiksi, ole­vansa osa hyvää porukkaa ja ilmassa on kenties pientä epä­var­muutta siitä, miten tulos saadaan syn­tymään yhdessä. Onnis­tu­mista seu­raava jän­ni­tyksen pur­kau­tu­minen tuottaa mie­li­hyvän onnistumisesta.

Huomaat kat­har­siksen sel­västi, kun palautat mieleen, mitä työyh­tei­sössäsi tapahtuu tulosten kan­nalta kriit­ti­sissä vai­heissa. Hel­po­tuksen tunne ja ilo ovat käsin­kos­ke­tel­tavia, kun tavoitteet on saatu kasaan juuri ennen kuin viikko loppuu, kuu vaihtuu tai kvar­taali päättyy. Katart­tinen kokemus tarttuu ja leviää, vaikka kyse on vain työ­elä­mästä, ei elämää mul­lis­ta­vasta tapahtumasta.

Käytä kat­har­sista työyh­tei­sössä tie­toi­sesti. Se ei vaadi raas­tavan jän­ni­tys­näy­telmän toteut­ta­mista vaan onnistuu paljon arki­sim­milla teoilla. Nosta onnis­tu­miset esiin ja huomioi ne myös jul­ki­sesti. Kun lisäät siihen kes­kus­telun tilan­teeseen liit­ty­vistä tun­teista ja poh­ditte yhdessä niiden osuutta tun­nelmaan ja tuloksiin, olette yhteisen koke­muksen äärellä. Se voi­mistaa paitsi onnis­tu­misen koke­musta myös asioiden jaka­mista yhdessä. Silloin työyh­teisö on entistä vah­vempi yhdessä.

Ps. Kat­har­sik­sesta ja muista draaman kei­noista lisää kir­jassani Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gialla toimiva työhteisö 

Soita 000 000 0000