Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Luottamus

Miltä luottamus tuntuu

Moni niistä, joiden kanssa olen puhunut luot­ta­muk­sesta viittaa siihen, kuinka tärkeää on oma tunne siitä, mil­lainen toinen on. Puhuttiin hyvästä tyy­pistä, rei­lusta asen­teesta ja posi­tii­vi­sesta suh­tau­tu­mi­sesta elämään ja yllä­tyksiin sekä siitä, ettei luo­tettava ihminen halua olla tuk­keena toisten teke­mi­sille. Toi­saalta luot­tamus voi syntyä myös tilanteen ohjaamana; kun on päästävä tavoit­teeseen, on luo­tettava muihin ja siihen, että he hoi­tavat roolinsa.

Riip­pu­matta siitä, syn­tyykö luot­tamus hyvien tyyppien vai olo­suh­teiden kautta, se lisää kol­lek­tii­vista vas­tuuta ja halua toimia ja oppia yhdessä. Silloin yhteisö voi toimia yhden haas­ta­tel­tavan kuvaamana ihmis­kiih­dyt­tämönä, paikkana, joka kas­vattaa teki­jöitä roo­liinsa. Ei anneta vain tilaa ja mah­dol­li­suuksia, vaan tie­toi­sesti myös ohjataan ja ope­tetaan sekä asiat että tavat. Se on yksi keino luoda yhteen­kuu­lu­vuuden tun­netta ja koke­musta yhtei­söl­li­syy­destä. Silloin mukana on ajatus siitä, että yhteisö on aina koko­naisuus, jossa jokai­sella on tärkeä rooli onnistumisessa.

Luot­ta­muksen tuntee kon­kreet­ti­sesti, se ei ole vain epä­mää­räinen käsite tai puheen asteelle jäänyt idea. Kokemus luot­ta­muk­sesta tuntuu tyy­ty­väi­syytenä esi­mer­kiksi silloin, kun kysytään mie­li­pi­dettä tai neuvoja, tai itse­luot­ta­muksena, kun saa kimu­rantin teh­tävän ja muut luot­tavat, että se onnistuu, tai rau­hal­li­suutena, kun tietää, ettei toisen työtä tar­vitse parsia, vaan se tehdään niin kuin on sovittu.

Luot­ta­muksen huomaa myös tapaa­misen ilosta ja hyvin suju­vasta vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta. Ja tie­tenkin tyy­ty­väi­syy­destä, kun toinen tekee, mitä lupaa, ja pysyy sano­jensa takana.

Silloin on syn­tynyt ilma­piiri, joka on helppo ja välitön, jossa voi olla riit­tä­vässä määrin oma itsensä ja, mikä mer­kit­tä­vintä, osataan olla myös toisten onnis­tu­mi­sista iloisia, ei vain omista.

Soita 000 000 0000