Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Reilu kohtelu

Reilu kohtelu ratkaisee

Monella on kokemus siitä, että luot­tamus voi rik­koutua ker­ralla. Niin voi käydä esi­mer­kiksi silloin, kun kokee tul­leensa koh­del­luksi epä­oi­keu­den­mu­kai­sesti tai näkee ympä­rillään epä­reilua toi­mintaa. Samalla katoaa luot­tamus myös ryhmän vetäjään, vaikka hän ei suo­ra­nai­sesti epä­rei­luihin kuu­lui­sikaan, mutta välil­li­sesti kyllä, sillä odotus on, että vetäjä huo­lehtii rei­lusta toi­min­nasta ja koh­te­lusta. Oikeu­den­mu­kaisuus onkin ydin luot­ta­muksen rakentamisessa.

Mutta se ei ole mitään moni­mut­kaista, sillä arkinen hyvä vuo­ro­vai­kutus ja avoimuus ovat reilun toi­minnan lähtökohta. 

Miksi oikeu­den­mu­kaisuus on niin tärkeää? Se lisää luot­ta­musta, vah­vistaa sisäistä psy­ko­lo­gista sopi­musta olla mukana ja kas­vattaa yhtei­söl­li­syyttä. Jos voimme valita, läh­demme mukaan vain sel­laiseen, joka vastaa arvo­jamme, jossa toi­mitaan rei­lusti ja jossa väli­tetään ihmi­sistä. Siksi rei­lusta toi­min­nasta kan­nattaa huo­lehtia, sillä hyvä tun­nelma ja maine vetävät puo­leensa. Silloin on myös hel­pompi luottaa myös siihen, että pääsee itsekin vai­kut­tamaan oman yhtei­sönsä asioihin. 

Soita 000 000 0000