Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Huomio

Mihin kiinnität huomiota?

Moni kertoo muis­ta­vansa vuosien taakse, mitä silloin tapahtui tai miten kes­kustelu sujui. Omas­sakin mie­lessäsi saattaa olla kirk­kaita mie­li­kuvia men­neestä, jonka tunnet muis­tavasi kuin äsken tapah­tuneen. Mutta toi­miiko muisti yleensä kuin kopiokone, joka toistaa juuri sen, mitä sen näy­tölle asetetaan?

Vali­tet­ta­vasti, tai ehkä sit­tenkin onneksi, ei. Muisti on häilyvä ja horjuva, ja sillä on tapana koota yhteen kaikki vas­taavan kal­taiset tilanteet. Odo­tukset, koke­mukset, tul­kinnat ja yhdessä puhuttu muo­dos­tuvat muis­ti­ku­vaksi, jonka tark­kuu­desta ei voi olla ihan varma. Me myös päät­te­lemme aiempien koke­musten ja yleis­tie­tojen poh­jalta, miten tietty tapahtuma on toden­nä­köi­sesti edennyt. Tämä pätee myös sosi­aa­lisiin tilanteisiin.

Myös se, mil­lainen suhde ihmisten välillä on juuri nyt, ohjaa sitä, mihin kiin­ni­tämme huo­miota ja mitä tilan­teesta muistamme.

Näemme sitä, mitä odo­tamme. Kiin­nos­tumme siitä, mikä on tuttua ja tärkeää. Muu­tokset seli­tämme usein parhain päin, eri­tyi­sesti silloin, kun kyseessä on joku, johon pidämme arvossa.

Siksi ne, joihin luotat, tun­tuvat edelleen niin luo­tet­ta­vilta. Siksi ne, joiden kanssa ei suju, ovat aina yhtä han­kalia tilan­teesta riippumatta.

Kunnes tapahtuu jotain, joka rikkoo kaavan, sillä huo­maamme eri­tyi­sesti sen, joka on poik­keuk­sel­lista ja erottuu aiemmasta.

Soita 000 000 0000