Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamus

Luottamuksen ytimessä

Oletko joskus pysäh­tynyt miet­timään, mistä luot­tamus koostuu? Ehkä et, mutta tiedät kyllä varsin hyvin, miltä luot­tamus tuntuu. Se on lämpöä, joka syntyy ihmisten välille, ja molem­min­puo­lista halua jakaa aja­tuksia ja koke­muksia. Se on vakuut­tu­nei­suutta siitä, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Silloin luot­ta­musta ei tar­vitse edes miettiä, sillä sen tuntee koko kehossaan.

Mutta miksi luot­ta­muk­sesta kan­nattaa kui­tenkin puhua? Siksi, että sillä on voima rat­kaista se, mil­laista tulosta työyh­tei­sössä syntyy ja mil­lainen tun­nelma on. Eikä se ole ollenkaan vähä­pä­töinen asia hyvin­voin­ninkaan kannalta.

Jos tunnet voivasi luottaa siihen, että toi­minta on vil­pi­töntä ja tahto hyvä, on olo hyvin eri­lainen kuin silloin, jos mielesi täyttyy epä­luu­lolla tai arvai­luilla siitä, mitä on meneillään. Kun luot­tamus on koh­dillaan, energia ja aika menee teke­miseen, ei tilanteen tul­kit­se­miseen ja ihmisten pyr­ki­mysten miettimiseen.

Luot­tamus on yhdis­telmä järkeä ja tun­netta. Se on tietoa asioiden tilasta mutta myös siitä, mitä aistii eri tilan­teista. Silloin kun sekä järki että tunne ker­tovat, että kaikki on hyvin, on myös hel­pompi kokea työ­niloa ja kasvaa ammat­ti­laisena ja ihmisenä.

Mutta ihmisten väli­sellä luot­ta­muk­sella on mui­takin vai­ku­tuksia. Se, miten suh­tau­dumme toi­siimme, on rat­kai­sevaa, sillä hetket, jolloin koh­taamme, pai­nuvat syvälle mieleen.

Soita 000 000 0000