Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

IMG_5381

Menneisyyden varjo

Ihmisten väli­sillä suh­teilla on yhtei­sössä aina iso rooli. Eri­tyi­sesti johdon ja mie­li­pi­de­vai­kut­tajien antama malli siitä, keihin voi luottaa, on vahva toi­minnan nor­mittaja. Jokainen huomaa kyllä nopeasti, keitä pidetään luot­ta­muksen arvoisina, ketkä ovat niitä, joiden kanssa yhteis­työtä ei pidetä suo­tavana ja ketkä ovat saaneet epä­luo­tet­tavan leiman.

Uusi ryhmän jäsen saattaa aluksi ihme­tellä, miksi jäsen X on hieman kysee­na­lai­sessa mai­neessa, hen­kilöön Y suh­tau­dutaan varau­tu­neesti tai tii­mistä B todetaan, että sen kanssa ei kannata juuri olla teke­mi­sissä. Uuden hen­kilön omat havainnot saat­tavat olla eri­laiset, mutta muiden näke­mykset eivät voi olla vai­kut­ta­matta. Näin ryhmän luot­ta­muksen ja epä­luot­ta­muksen perin­nettä väli­tetään eteenpäin.

Uusi omaksuu suhteet ja suh­tau­tu­misen monesti juu­rikaan kysee­na­lais­ta­matta, sillä tilan­netta tun­te­vathan ”tie­tävät” asioiden oikean laidan. Ja koska yhteisö ja sen hyväk­syntä on uudelle jäse­nelle tärkeä, virran mukana on helppo mennä.

Usein yhteisön kes­ki­näiset suhteet kuvas­ta­vatkin vuosien var­rella tapah­tu­nutta. Men­nei­syyden ris­ti­riidat tai epä­oi­keu­den­mu­kai­siksi koetut tapah­tumat jäävät pahim­millaan elämään vuosien ajaksi käyt­täy­ty­mis­mal­leina ja asen­teina eri­tyi­sesti silloin, kun niitä ei ole sel­vi­tetty yhdessä.

Mitä tun­ne­pi­toi­sempi tilanne, sitä vah­vemmin ajattelu- ja toi­min­ta­tavat jäävät voimaan. Joskus myös edel­täjän toi­minta jää ikään kuin var­joksi, jonka kautta nähdään uudenkin ihmisen toi­minta, vaikka se ei saman­laista oli­sikaan. Silloin uusi saa edel­tä­jän­säkin teot kan­taakseen, niin epä­oi­keu­den­mu­kai­selta kuin se tuntuukin.

Soita 000 000 0000