Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Mitä vähemmän koke­musta yhdes­sä­olosta on ja mitä huo­nommin tun­nemme toi­semme, sen vai­keampaa vuo­ro­vai­kutus on. Siksi tutus­tu­misen mer­ki­tystä ei voi korostaa liikaa. Tun­te­minen on paitsi edel­lytys luot­ta­muksen syn­ty­mi­selle myös sille, että ereh­dykset on mah­dol­lista ymmärtää ja antaa anteeksi.

Yksi par­haita tapoja vai­kuttaa konflik­teihin on se, että tekee par­haansa estääkseen niiden syn­ty­misen. Millä tavoin? Raken­ta­malla hyvän vuo­ro­vai­ku­tuksen kult­tuuria ja aut­ta­malla ihmisiä tutus­tumaan toi­siinsa niin ammat­ti­laisina kuin ihmisinä. Samalla se vah­vistaa yhteisön sosi­aa­lista pääomaa.

Kun sekä hyvin suju­vassa vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa että ris­ti­rii­ta­ti­lan­teissa annetaan kai­kille mah­dol­lisuus tulla kuul­luksi mutta myös kantaa vas­tuuta tilanteen rat­kai­susta, lisätään osal­li­suutta yhteiseen toi­mintaan. Silloin rik­kou­tu­nutkin luot­tamus on mah­dol­lista rakentaa uudelleen.

Soita 000 000 0000