Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamus

Luottamuksen voima

Joskus tavoitan itseni ajat­te­le­masta, että luot­tamus on yksi­nomaan hyvä asia. Sehän yhdistää, saa innos­tumaan, lisää tukea, saa aut­tamaan ja vah­vistaa hyväk­sy­tyksi tule­misen tunteen kautta myös itse­luot­ta­musta. Siis monia hyviä asioita, joita tavoit­te­lemme eri­lai­sissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Mutta juuri noita samoja asioita voi käyttää monen­laisiin tarkoituksiin.

Luot­ta­muksen avulla voidaan rakentaa yhtä hyvin hyvää kuin huo­noakin yhteisöä, sillä niin hyveet kuin paheetkin kukois­tavat luot­ta­muksen ilma­pii­rissä. Vahva yhteen­kuu­lu­vuuden tunne, selvät normit, voi­makas ryh­mä­paine, vakuuttava johtaja ja ryhmää yhdistävä hou­kut­televa tavoite voivat joh­dattaa porukan yhtä hyvin oikeaan suuntaan kuin harhapoluille.

Se, mil­laisia ihmisiä meistä tulee yhdessä tois­temme kanssa, riippuu pit­kälti siitä, mil­laisia ovat hen­kilöt, joihin yhtei­sössä luo­tetaan. His­toria on osoit­tanut, että sokea luot­tamus ilman omaa ajat­telua voi viedä tuhoi­sille teille. Koska luot­tamus on myös valinta, kan­nattaa valinta tehdä tarkoin.

Soita 000 000 0000