Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Ystävällisyys

Lisää ystävällisyyden merkityksestä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lähes jokai­sessa ryh­mässä on aina joku, jolla on syystä tai toi­sesta maine han­kalana ihmisenä. Se pitää muut var­paillaan ja saa heidät toi­mimaan eri tavoin kuin yleensä. Silloin mah­dol­lisia ris­ti­rii­ta­ti­lan­teita väl­tellään sopeut­ta­malla tie­toi­sesti omaa vuo­ro­vai­ku­tus­tyyliä, sillä toisen tapaa on vaikea muuttaa.

Monella on kokemus tilan­teista, joissa tees­ken­nellään kaiken olevan hyvin, mutta todel­linen luot­tamus on kaukana. Jos huomaat muut­tuvasi teen­näi­seksi tai oudoksi jonkun seu­rassa, tilanne voi olla juuri sama. Luot­tamus vaatii riit­tävää tasa­ver­tai­suuden koke­musta, ja sel­lainen on kaukana silloin, jos jotakuta pitää lähestyä silk­ki­han­sikkain, että tilanne pysyy hallinnassa.

Jokai­sella koh­taa­mi­sella on mer­ki­tystä, sillä se saa enna­koimaan sitä, mitä jat­kossa tapahtuu. Oma tunne kertoo paljon. Tun­teeko voi­vansa olla ihan taval­linen, arkinen oma itsensä, vai pitääkö tehdä jotain eri­tyisiä temppuja, jotta välttyy konflik­teilta tai pääsee mukaan porukkaan?

Jos tuntee olonsa hel­poksi, luon­te­vaksi ja hyväk­sy­tyksi, kaikki on hyvin. Sen sijaan äkäinen ilma­piiri tai epä­miel­lyttävä olo ovat sel­keitä merkkejä siitä, että jokin ei ole kun­nossa. Ehkä silloin on tarpeen etsiä toi­sen­laista ympä­ristöä ja ihmisiä. Ja kuten ystäväni kerran kysyi kah­villa: voiko sel­laiseen edes luottaa, joka aina puhuu vihaisesti?

Omaa asen­netta on mah­doton pii­lottaa, ja epä­luot­tamus ja valju suh­tau­tu­minen näkyvät pit­källe. Mol­la­tuksi tai nol­la­tuksi ei kukaan halua tulla, joten ystä­väl­li­syyteen kan­nattaa panostaa. Pahim­millaan epäys­tä­väl­lisyys tai eri­tyis­koh­telun vaa­ti­minen saa ilma­piirin louk­kaan­tu­mis­her­käksi ja tekee yhteis­työstä vain muodollista.

Sillä sille, johon ei luoteta, ker­rotaan vain se, mikä on pakko.

Soita 000 000 0000