Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Lisää toimijuutta

Sana toi­mijuus (human agency) nousee esille aika ajoin, nykyään aiempaa useammin. Usein siitä puhutaan amma­til­lisen kasvun ja eli­ni­käisen oppi­misen yhtey­dessä. Se kuu­lostaa saman­ai­kai­sesti tutulta ja vie­raalta. Teen jotakin, siis toimin. Valmius toimia, tahto toimia aktii­vi­sesti. Toimia jonkun puo­lesta, tar­koitus toimia. Tämä toimii, tämä ei. Mistä toi­mi­juu­dessa oikein on kyse ja millä tavoin se liittyy työn maa­ilmaan? Tun­nustan heti kärkeen: lainaan alla oppi­misen ja toi­mi­juuden tut­ki­joiden aja­tuksia. Näkö­kul­mista toi­mi­juuteen liittyen saan olla kii­tol­linen mm. prof. Anneli Ete­lä­pel­lolle ja Kirsti Longalle.

Toi­mi­juuden mää­ri­telmiä on monia, mutta yhdis­telen tässä työ­elä­mälle tär­keitä toi­mi­juuden piir­teitä. Toi­mijuus on arki­sesti ilmaistuna kykyä saada aikaan tai tehdä tavoit­teel­lista muu­tosta. Se on tahtoa edetä, osal­listua ja ottaa kantaa. Muuttaa maa­ilmaa (omaa tai yhteistä) oman toi­min­tansa kautta. Siis toimia yksilönä tai osana yhteisöä.

Toi­mijuus on lähellä koke­musta vai­kut­ta­mi­sesta ja voi­maan­tu­mi­sesta.  Onnis­tu­minen siinä minkä eteen tekee aktii­vi­sesti töitä (siis toi­mi­juu­dessa) lisää tun­netta siitä, että pystyy ja on pätevä (kuten Mezirov jo 1991 huomasi). Se on mah­dol­li­suutta osal­listua ja vai­kuttaa ja tunne siitä, että pärjää.

Tässä ehkä onkin toi­mi­juuden ydin­mer­kitys työn teke­misen maa­il­massa. Toi­mijuus saa par­haim­millaan aikaan hyvän kierteen. Kun toimii, saa aikaan ja huomaa pär­jää­vänsä. Oman toi­minnan vai­ku­tuksen näke­minen lisää mer­ki­tyksen koke­musta ja hal­linnan tun­netta. Se puo­lestaan tukee kykyä tehdä pää­töksiä ja toteuttaa niitä (ainakin Gor­donin 2005 mukaan). Se innostaa yhdis­tämään voimat ja luo tilaa yhteis­työlle. Yhteiset onnis­tu­miset ruok­kivat yhteistä teke­mistä, joten par­haim­millaan toi­mijuus lisää myös yhtei­söl­li­syyttä. Ja kuten todettiin, yhtei­söl­lisyys edistää hyvän fii­liksen lisäksi ihmis­suh­teita ja työn tuloksia.

Soita 000 000 0000