Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luot­ta­mus lisää luot­ta­mus­ta. Ja epä­luot­ta­mus lisää luot­ta­muk­sen puu­tet­ta, ikä­vä kyl­lä. Voi­ko epä­luot­ta­muk­sen kier­ret­tä kat­kais­ta? Se vaa­tii sys­te­maat­ti­suut­ta ja pal­jon teko­ja, jot­ka osoit­ta­vat, että hen­ki­lö on luot­ta­muk­sen arvoi­nen. Muu­ta­ma koke­mus ei rii­tä, sil­lä his­to­ria vai­kut­taa vah­vas­ti sii­hen, miten toi­mim­me.

Tut­ki­muk­sis­sa on havait­tu, että luot­ta­mus syn­nyt­tää ja syven­tää luot­ta­mus­ta pait­si vai­kut­ta­mal­la käyt­täy­ty­mi­seen myös vai­kut­ta­mal­la havain­toi­hin. Hakeu­dum­me mie­luim­min nii­den seu­raan, jois­sa kans­sa yhteis­työ sujuu ja tun­tuu luon­te­val­ta. Hyvät koke­muk­set lisää­vät luot­ta­muk­sen tun­net­ta. Luot­ta­mus saa näke­mään toi­sen posi­tii­vi­sem­mas­sa valos­sa, kun taas epä­luot­ta­mus saa havait­se­maan vain nega­tii­vi­sia piir­tei­tä. Huo­maam­me hel­pom­min sel­lai­sen toi­min­nan ja piir­teet, jot­ka vah­vis­ta­vat omia usko­muk­siam­me. 

Luot­ta­mus voi muut­tua epä­luot­ta­muk­sek­si ker­ta­hei­tol­la, mut­ta myös epä­luot­ta­mus voi kehit­tyä luot­ta­muk­sek­si. Muu­tos vain kes­tää pidem­pään, mut­ta on kai­ken sii­hen panos­te­tun työn arvoi­nen.

Pin It on Pinterest