Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamus

Lisää luottamusta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Luot­tamus lisää luot­ta­musta. Ja epä­luot­tamus lisää luot­ta­muksen puu­tetta, ikävä kyllä. Voiko epä­luot­ta­muksen kier­rettä kat­kaista? Se vaatii sys­te­maat­ti­suutta ja paljon tekoja, jotka osoit­tavat, että henkilö on luot­ta­muksen arvoinen. Muutama kokemus ei riitä, sillä his­toria vai­kuttaa vah­vasti siihen, miten toimimme. 

Tut­ki­muk­sissa on havaittu, että luot­tamus syn­nyttää ja syventää luot­ta­musta paitsi vai­kut­ta­malla käyt­täy­ty­miseen myös vai­kut­ta­malla havain­toihin. Hakeu­dumme mie­luimmin niiden seuraan, joissa kanssa yhteistyö sujuu ja tuntuu luon­te­valta. Hyvät koke­mukset lisäävät luot­ta­muksen tun­netta. Luot­tamus saa näkemään toisen posi­tii­vi­sem­massa valossa, kun taas epä­luot­tamus saa havait­semaan vain nega­tii­visia piir­teitä. Huo­maamme hel­pommin sel­laisen toi­minnan ja piirteet, jotka vah­vis­tavat omia uskomuksiamme. 

Luot­tamus voi muuttua epä­luot­ta­muk­seksi ker­ta­hei­tolla, mutta myös epä­luot­tamus voi kehittyä luot­ta­muk­seksi. Muutos vain kestää pidempään, mutta on kaiken siihen panos­tetun työn arvoinen. 

Soita 000 000 0000